43/1994 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
43/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. února 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 37 odst. 2 se za slova "na výstavbu" vkládají slova "a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu1a)".
Poznámka č. 1a) zní:
"1a) Vyhláška SK VTIR č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.".
2. V § 60 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:
"(3) Stavební úřad zastaví u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností stavební řízení, nebude-li dokumentace stavby zajišťovat podmínky pro její užívání osobami s omezenou schopností pohybu1a) a nebude-li dokumentace ve lhůtě podle § 60 odst. 1 doplněna.".
3. V § 63 se na konci připojuje tato věta:
"Dokumentace jednoduchých a drobných staveb občanského vybavení musí být přezkoumána i z hlediska užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.1a)".
4. V § 68 se za odstavec 2 připojuje odstavec 3, který zní:
"(3) Závaznou podmínkou podle předchozího odstavce je u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností zajištění přístupu a užívání osobám s omezenou schopností pohybu.1a)".
5. V § 82 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí stavby občanského vybavení, která v částech určených pro užívání veřejností nezajišťuje přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu v rozsahu stanoveném v územním rozhodnutí a stavebním povolení. Stavební úřad rovněž nevydá kolaudační rozhodnutí jednoduché nebo drobné stavby, která nesplní podmínky stanovené v územním rozhodnutí nebo stavebním povolení ve smyslu § 63 tohoto zákona.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.