Obsah Dostupné filtry
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky

311/1993 Sb. Novela vyhl. o přídavcích na děti
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
311/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 10. prosince 1993,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 73/2000 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb., vyhlášky č. 147/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 30/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 3 písm. b) a c) se na konci připojují tato slova: "ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání".
2. Nadpis nad § 3, § 3 až 6, 9 a § 14 písm. a) se vypouštějí.
3. § 7 zní:
"§ 7
V kalendářním měsíci, v němž pracovník vstoupil do zaměstnání nebo z něho vystoupil, náleží přídavky na děti, i když jeho nemocenské pojištění netrvalo po celý kalendářní měsíc. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro nárok na přídavky na děti podle § 17 odst. 3 zákona v kalendářním měsíci, v němž se poskytuje nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství.".
4. § 7a se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Za umístění dítěte v zařízení s denní docházkou se nepovažuje umístění dítěte ve věku do skončení povinné školní docházky v předškolním zařízení nebo škole, pokud podle rozhodnutí ředitele takového zařízení je s ohledem na zdravotní stav dítěte upravena jeho docházka do takového zařízení tak, že nepřesahuje 10 hodin týdně.".
5. V § 8 věta druhá zní:
"To platí obdobně i pro souběh nároků na přídavky na děti z nemocenského pojištění zaměstnanců a nároků na přídavky na děti a výchovné podle části čtvrté zákona.".
6. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:
"§ 8a
(1) Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně oprávněného, z jehož nemocenského pojištění přídavky na děti náleží, nebo ke změně příjemce přídavků na děti, poskytují se přídavky na děti novému oprávněnému (příjemci) až za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž k takové změně došlo.
(2) Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce u oprávněného k zániku nemocenského pojištění a k opětovnému vzniku nemocenského pojištění, náleží mu přídavky na děti za takový měsíc z posledního nemocenského pojištění v takovém měsíci.
(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro poskytování přídavků na děti nebo výchovného podle části čtvrté zákona.".
7. V § 10 odst. 1 se slova "k důchodu" nahrazují slovy "k důchodům podle předpisů platných před 1. listopadem 1993 11)" a v odstavci 2 se slova "k důchodu" nahrazují slovy "k důchodům".
"11) Čl. III odst. 1, 3 a 4 zákona č. 266/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.".
8. V § 11 odst. 1 se slova "měly být poskytovány z jiné soustavy zabezpečení" nahrazují slovy "mělo být poskytováno výchovné podle části čtvrté zákona" a v odstavci 2 písm. b) se na konci připojují tato slova: "k důchodům".
9. V § 14 písm. c) se vypouštějí slova "zejména podmínku odpracované doby".
10. § 15 se doplňuje odstavcem 2, který zní:
"(2) Kde se v této vyhlášce mluví o pracovníku, rozumí se tím přiměřeně i osoba samostatně výdělečně činná a její spolupracující osoba a uchazeč o zaměstnání.".
Čl.II
zrušen
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.