Obsah Dostupné filtry
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

308/1993 Sb. Novela zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
308/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. prosince 1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 2 větě druhé se slovo "prokurátoři" nahrazuje slovy "státní zástupci" a vypouštějí se slova "prezidiální rady".
2. V § 3 odst. 3 se za slova "v obchodním rejstříku," vkládají slova "popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice,".
3. V § 5 písm. b) se za slova "a imunit" vkládají slova ", nebo pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů".
4. V § 15 odst. 1 větě druhé se na konci připojují tato slova: "z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je nemocenské poskytováno".
5. V § 17 odst. 1 se částka "190 Kčs" nahrazuje částkou "270 Kč".
6. V § 18 odst. 6 část věty za středníkem zní: "jestliže není takové čtvrtletí nebo nelze-li zjistit rozhodné období podle odstavců 2 a 4, stanoví se nemocenské ze započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla jeho pracovní neschopnost.".
7. V § 18 odst. 7 se na konci připojuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8) zní: "U poživatele rodičovského příspěvku, který vykonává zaměstnání v rozsahu stanoveném v zákoně o rodičovském příspěvku,8) se při zjištění rozhodného období nepřihlíží k době takového zaměstnání, pokud o to požádá.
8) § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.".
8. § 21 zní:
"§ 21
Poživateli starobního nebo invalidního důchodu se nemocenské poskytuje při téže pracovní neschopnosti nejdéle po dobu 84 kalendářních dnů a při více pracovních neschopnostech po dobu 84 kalendářních dnů v jednom kalendářním roce; tato omezení neplatí, jestliže pracovní neschopnost vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání).".
9. V § 25 odst. 5 se číslo "67" nahrazuje číslem "69".
10. § 40 se doplňuje odstavcem 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
"(3) Zemře-li osoba samostatně výdělečně činná, spolupracující osoba9) nebo jejich rodinný příslušník, náleží osobám, které vypravily pohřeb, pohřebné podle § 29. Podmínkou nároku na pohřebné je účast osoby samostatně výdělečně činné nebo spolupracující osoby na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v kalendářním měsíci úmrtí a zaplacení pojistného na důchodové zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti splatného ke dni úmrtí; § 42 odst. 1 platí zde přiměřeně. Je-li dlužné pojistné doplaceno do tří měsíců ode dne úmrtí, považuje se podmínka zaplacení pojistného za splněnou.
9) § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.".
11. V § 42 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Vznikem účasti na důchodovém zabezpečení nebo nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných však ochranná lhůta nezaniká, pokud jde o nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství náležející z pojištění podle tohoto zákona; v tomto případě ochranná lhůta zaniká až dnem vzniku nároku na tyto dávky z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, pokud již podle odstavce 2 neuplynula dříve.".
12. § 43 včetně nadpisu zní:
"§ 43
Souběh nároků na dávky
Podpora při narození dítěte, pohřebné a přídavky na děti náleží z téhož důvodu jen jednou. Nároky na ostatní dávky nemocenského pojištění se posuzují samostatně.".
13. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který zní:
"§ 43a
Nároky při pobytu v cizině
(1) Dávky nemocenského pojištění náleží i za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje v cizině trvale, pokud se nestanoví jinak v odstavci 2.
(2) Podpora při narození dítěte náleží rodinné příslušnici, jen pokud v době porodu měla trvalý pobyt na území České republiky. Pohřebné při úmrtí rodinného příslušníka náleží zaměstnanci, jen pokud měl rodinný příslušník v době úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.".
14. V § 51 odst. 1 se vypouštějí slova "a za dobu, po kterou se oprávněný zdržuje v cizině trvale, nenáležejí".
Čl.II
Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 180/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "ostatních ozbrojených sborů z povolání v oboru ministerstva vnitra" nahrazují slovy "Policie České republiky a příslušníci ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb".
3. V § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b) se slova "25 let" nahrazují slovy "26 let".
4. V § 5 odst. 1 se slova "Preventivní a léčebná péče a dávky" nahrazují slovem "Dávky".
5. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova "bezplatnou preventivní a léčebnou péči a na".
6. § 11 zní:
"§ 11
Dávky nemocenské péče jsou:
a) nemocenské,
b) peněžitá pomoc v mateřství,
c) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
d) podpora při narození dítěte,
e) pohřebné,
f) výchovné.".
7. V § 16 odst. 2 a § 21 odst. 1 se vypouští slovo "národní".
8. V § 17 se částka "190 Kčs" nahrazuje částkou "270 Kč".
9. V § 18 se číslo "67" nahrazuje číslem "69".
10. V § 21 odst. 2, § 29, 32 a 33 se slova "národní obrany a vnitra" nahrazují slovy "obrany, vnitra a spravedlnosti".
11. § 31 zní:
"§ 31
(1) Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti ve své působnosti řídí a kontrolují nemocenskou péči. Ministerstvo vnitra plní tyto úkoly také pro ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory a bezpečnostní služby.
(2) Poskytování dávek nemocenské péče zabezpečuje ministerstvo obrany pro vojáky, ministerstvo vnitra pro příslušníky Policie České republiky a ministerstvo spravedlnosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky; poskytování těchto dávek příslušníkům ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb zabezpečují tyto sbory a služby.".
12. V § 34 odst. 2 se vypouštějí slova "státní zdravotní správy".
Čl.III
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 266/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 1 se slovo "výdělku" nahrazuje slovy "započitatelného příjmu" a na konci se připojuje tato věta: "K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratšího pracovního úvazku po převedení pracovnice na jinou práci, se však nepřihlíží.".
2. V § 5 odst. 2 se ve druhé větě částka "190 Kčs" nahrazuje částkou "270 Kč" a na konci se připojuje tato věta: "Ustanovení § 4 odst. 1 věty druhé platí i zde.".
3. V § 5 odst. 4 písm. a) se na konci připojují tato slova:
"nebo karanténa nařízená podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem".
4. V § 6 odst. 2 se v písmenu c) slova "sociálního zabezpečení" nahrazují slovy "nemocenského pojištění" a vypouštějí písmena f) a g).
5. § 6 odst. 3 zní:
"(3) Pro nároky na peněžitou pomoc v mateřství z několika zaměstnání se započítává do doby 270 dnů v každém zaměstnání jen doba účasti na nemocenském pojištění z takového zaměstnání. Dobu účasti na nemocenském pojištění z jiných zaměstnání lze započítat jen jednou, a to v tom rozsahu, v jakém toto nemocenské pojištění trvalo před vznikem nemocenského pojištění, z něhož je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Jestliže se doby účasti na nemocenském pojištění z jiných zaměstnání navzájem kryjí, lze překrývající se doby započítat též do doby 270 dnů pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství v dalších zaměstnáních; v takovém případě lze však dobu účasti na jednom nemocenském pojištění započítat jen jednou. Předchozí věty platí obdobně pro zápočet dob uvedených v odstavci 2 do doby 270 dnů. Do doby 270 dnů se započte doba účasti na nemocenském pojištění z jiného zaměstnání, popřípadě doby uvedené v odstavci 2, pokud jsou podle předchozích vět započitatelné do doby 270 dnů, v tom zaměstnání, z něhož náleží peněžitá pomoc v mateřství ve vyšší denní částce (§ 8 odst. 2).".
6. V § 7 odst. 1 větě druhé se za slova "příjem (§ 5 odst. 6)" vkládají slova "z činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, ze které je peněžitá pomoc poskytována,".
7. V § 8 odst. 2 se číslo "67" nahrazuje číslem "69".
8. § 17 odst. 1 písm. b) a c) a odstavec 3 část věty za středníkem se vypouští.
9. V § 20 odst. 1 se slova "žije v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "má trvalý pobyt v České republice a zdržuje se na jejím území".
10. § 21 až 23 se vypouštějí.
11. § 26 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro souběh nároků na přídavky na děti z nemocenského pojištění zaměstnanců a nároků na přídavky na děti a výchovné podle části čtvrté.".
12. V části čtvrté se za § 30 vkládá nový § 31, který zní:
"§ 31
(1) Přídavky na děti a podpora při narození dítěte náleží také osobám samostatně výdělečně činným účastným důchodového zabezpečení osob samostatně výdělečně činných v kalendářním měsíci, v němž došlo k porodu nebo za který se přídavky na děti mají poskytovat, pokud bylo zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za celou dobu účasti na důchodovém zabezpečení, s výjimkou kalendářního měsíce, v němž došlo k porodu nebo na který se přídavky na děti mají poskytovat; ustanovení § 42 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců platí zde přiměřeně. Je-li dlužné pojistné doplaceno do tří měsíců ode dne porodu nebo posledního dne kalendářního měsíce, za který by jinak náležely přídavky na děti, považuje se podmínka zaplacení pojistného za splněnou. Došlo-li k porodu v kalendářním měsíci, v němž vznikla účast na důchodovém zabezpečení osob samostatně výdělečně činných, musí být zaplaceno pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za tento kalendářní měsíc; to platí obdobně pro nárok na přídavky na děti.
(2) Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro spolupracující osoby.
(3) Podpora při narození dítěte náleží také rodinným příslušnicím osob uvedených v předchozích odstavcích.".
13. § 32 odst. 2 se vypouští a zároveň se zrušuje číslování odstavců.
14. V § 33 odst. 2 větě první se slova "jejich materiálním zabezpečení12)" nahrazují slovy "nemocenské péči v ozbrojených silách11)".
Poznámka pod čarou č. 12) se vypouští.
15. V § 35 se vypouštějí slova "v kterých dalších případech se poskytují přídavky na děti na dítě zdržující se v zahraničí, které další doby se kladou na roveň odpracované době" a slova "pracovním úvazku,".
Čl.IV
Přechodná ustanovení
(1) Výše nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, na které vznikl nárok před 1. lednem 1994 a trvá i po 31. prosinci 1993, se upraví bez žádosti od 1. ledna 1994 podle tohoto zákona.
(2) U poživatele rodičovského příspěvku, jemuž vznikl nárok na dávku uvedenou v odstavci 1 před 1. lednem 1994 a trvá i po 31. prosinci 1993, se tato dávka stanoví na žádost od 1. ledna 1994 podle § 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb. (čl. I bod 7).
(3) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro výši nemocenského a peněžité pomoci v mateřství náležejících z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných podle zákona o sociálním zabezpečení.
Čl.V
Zrušovací ustanovení
Ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, se vypouští.
Čl.VI
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.VII
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.