273/1993 Sb.

o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (12)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
Usnesení vlády ČR (5)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
Meritum (6)
... další položky
273/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. října 1993
o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Změna: 40/1995 Sb.
Změna: 121/2000 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 499/2004 Sb.
Změna: 249/2006 Sb.
Změna: 130/2008 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 142/2012 Sb.
Změna: 496/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
zrušena
§ 1 DZ
zrušen
§ 1a
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 2 DZ
zrušen
§ 2a
zrušen
§ 2b
zrušen
§ 3 DZ
zrušen
§ 3a
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
§ 5 DZ
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
§ 7 DZ
zrušen
§ 7a
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
§ 9a
zrušen
§ 10
zrušen
§ 10a
zrušen
§ 10b
zrušen
§ 10c
zrušen
§ 10d
zrušen
ČÁST II
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11 DZ
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb., se mění takto:
1. V poznámce č. 1) k § 3 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova " § 1 odst. 1 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu".
2. V § 3 odst. 1 písm. c) bodu 9 se vypouštějí slova "filmových a jiných audiovizuálních".
ČÁST III
zrušena
§ 12 DZ
zrušen
ČÁST IV
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 13 DZ
zrušen
§ 14 DZ
Státní organizace Filmové studio Barrandov - Copyright a Filmového studio Zlín - Copyright, které vykonávají autorská práva výrobce kinematografických děl,19) se slučují dnem účinnosti tohoto zákona a Fondem; na Fond jako na právního nástupce přecházejí jejich práva a závazky z majetkových a jiných vztahů, včetně práv a závazků na úseku duševního vlastnictví. Tím není dotčeno právo hospodaření příslušející Archivu k veškerým originálním nosičům, z nichž tato práva a závazky vyplývají.
§ 15 DZ
Zrušují se § 1, § 3 odst. 2 a § 4 dekretu presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
Vybraná ustanovení novel
Přechodná ustanovení
1. Za porušení povinností, k nimž došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží pokuta podle dosavadních právních předpisů.
2. Řízení o uložení pokuty, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
1) § 62 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8a) § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
10) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
10a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10b) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
11) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
17) Nařízení vlády ČSFR č. 429/1990 Sb., kterým se ruší vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci čs. filmu.
19) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.