172/1993 Sb.

o vydání st. dluhopisů ke krytí schodku st. rozpočtu ČR za r. 1992

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
172/1993 Sb.
Zákon
ze dne 20. května 1993
o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1 DZ
(1) Ministerstvo financí vydá v průběhu roku 1993 a následujících dvou let státní dluhopisy v rozsahu 16 802 mil. Kč; z toho je určeno
a) 1 697 mil. Kč ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992,
b) 4 667 mil. Kč ke krytí poměrné části schodku státního rozpočtu federace za rok 1992, která přešla na Českou republiku,
c) 10 438 mil. Kč ke splacení úvěru Československé obchodní bance.
(2) Dluhopisy podle odstavce 1 jsou splatné do deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona.
§ 2 DZ
Zrušuje se § 4 zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.