126/1993 Sb.

provedení zákona o zápisech vlastnických práv k nemovit.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (11)
... další položky
Vybraná judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (31)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (3)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
126/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 8. dubna 1993,
kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Změna: 277/1993 Sb.
Změna: 99/1994 Sb.
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon):
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje předmět a obsah katastru, katastrální operát, změny obsahu katastru, postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, činnosti při vedení katastru a obnově katastrálního operátu, geodetické práce pro účely katastru, geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic pozemků, označování hranic pozemků a územních hranic obcí trvalým způsobem, poskytování údajů z katastru a zjednodušený způsob evidence zemědělských a lesních pozemků.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) vlastníkem osoba, která je oprávněna nakládat s nemovitostí jako vlastník1) nebo jako jiný oprávněný podle zvláštních předpisů,2),3)
b) nájemcem osoba, která je oprávněna užívat pozemek podle zvláštních předpisů,4),5)
c) jiným oprávněným osoba, která je oprávněná z ostatních věcných práv k nemovitostem,6)
d) nádvořím plocha příslušející k stavbě a obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby7) a pozemky jiného druhu než zastavěné plochy a nádvoří,8) které nesplňují podmínky pro tvorbu parcel podle § 3 odst. 5,
e) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,8)
f) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou.
ODDÍL PRVNÍ
Předmět katastru
§ 2
Katastrální území
(1) Hranice katastrálního území probíhá po hranicích pozemků.9)
(2) Katastrální území se evidují:
a) v souboru popisných informací svým názvem a údaji umožňujícími automatizované vedení katastru a zprostředkujícími vztah k územnímu členění České republiky,
b) v souboru geodetických informací svým obvodem označeným mapovou značkou hranice katastrálního území nebo příslušnou mapovou značkou hranice obce,10) vyššího územního samosprávného celku nebo státu, pokud hranice katastrálního území nebo její část se s takovou hranicí shoduje.
§ 3
Pozemky a parcely
(1) Pozemky9) se evidují v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací jako parcely.9)
(2) Zemědělské a lesní pozemky podle zvláštního předpisu11) jsou do doby ukončení pozemkových úprav nebo do doby jejich doplnění do souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru evidovány zjednodušeným způsobem (§ 90).
(3) Charakteristiky druhů pozemků a způsob využití a způsob ochrany nemovitostí jsou uvedeny v příloze*) (body 1 až 3), která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(4) Jako parcely se evidují všechny druhy komunikací kromě komunikací pro pěší v parcích a sadech [(§ 5 odst. 2 písm. l)] a koryta vodních toků12) široká nejméně 2 m. Vodní tok, jehož koryto je užší než 2 m, se eviduje v souboru geodetických informací mapovou značkou.
(5) Spolu sousedící pozemky jednoho vlastníka se v katastru evidují samostatně jako parcely, pokud jejich výměra je větší než:
a) 100 m2 u zahrad,
b) 1000 m2 u ostatních druhů pozemků, kromě zastavěných ploch a nádvoří.
Pozemek nedosahující výměru uvedenou v písmenech a) a b) se spojí se sousedním pozemkem téhož vlastníka do jedné parcely s převažujícím druhem pozemku. Přitom druh pozemku podle písmene b) lze připojit k zahradě, jen pokud se tím nezvětší výměra zahrady o více než 10 %, a k zastavěné ploše a nádvoří, pokud se její výměra nezvětší o více než 300 m2. Není-li možno tyto zásady dodržet, eviduje se pozemek jako parcela i v případě, že nedosahuje výměru podle písmen a) a b).
(6) U zastavěných ploch a nádvoří se eviduje jako parcela:
a) plocha zastavěná stavbou, které bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo,13) spolu s přilehlým nádvořím a ostatními stavbami téhož vlastníka, pokud tvoří jeden funkční celek,
b) plocha zastavěná seskupenými stavbami pro nebytové účely, kterým popisné ani evidenční číslo přiděleno nebylo, spolu s přilehlým nádvořím téhož vlastníka,
c) plocha zastavěná stavbou, pokud vnější obvod stavby je vlastnickou hranicí pozemku nebo pokud jde o stavbu obklopenou pozemkem jiného druhu (zahrada apod.) téhož vlastníka s výjimkou drobných staveb.7)
(7) Parcely se v každém katastrálním území označují arabskými čísly:
a) ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové a stavební parcely nebo
b) v jedné číselné řadě bez ohledu na druh pozemku.
Parcelní číslo ve tvaru zlomku se skládá z kmenového čísla v čitateli a z čísla poddělení ve jmenovateli.
(8) Parcely podle odstavce 2, které nejsou v předchozích pozemkových evidencích označeny parcelními čísly, se před zápisem do souboru popisných informací očíslují podle odstavce 7.
§ 4
Stavby, byty a nebytové prostory
(1) Stavby14) se evidují:
a) v souboru popisných informací údaji o parcele (§ 7), na níž je stavba umístěna,
b) v souboru geodetických informací průnikem vnějšího obvodu s terénem nebo u netypických staveb svislým průmětem vnějšího obvodu na terén.
(2) Byty a nebytové prostory jako předměty vlastnictví,15) tvořící součást evidované stavby, se evidují v souboru popisných informací údaji vztaženými k evidované stavbě (§ 3 odst. 6). Tyto údaje zahrnují údaje o vlastníku (§ 8) bytu nebo nebytové prostory, číslo bytu nebo nebytové prostory a pojmenování nebytové prostory, popř. popis jejich umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory v budově očíslovány.
ODDÍL DRUHÝ
Obsah katastru
§ 5
Geometrické a polohové určení katastrálních území a nemovitostí
(1) Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru16) jsou v katastru geometricky a polohově určeny:
a) číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodu stavby daným souřadnicemi jejich lomových bodů v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální17) (dále jen závazná zkratka "S-JTSK"), popř. i údaji pro automatizované zobrazení polohopisu digitální katastrální mapy nebo
b) údaji záznamu podrobného měření změn s případným výpočtem souřadnic podrobných bodů v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK17) nebo jen
c) zobrazením hranice pozemků a obvodu stavby v katastrální mapě.
(2) V souboru geodetických informací jsou dále geometricky a polohově určeny další prvky polohopisu:
a) osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody,
b) lanové dráhy s veřejnou dopravou (osa kolejí u pozemní lanovky a podpěry a průběh visuté lanovky),
c) hrana koruny a střední dělicí pás silniční komunikace,
d) most,
e) propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, evidovaná jako parcela,
f) portál železničního a silničního tunelu,
g) břehová čára vodního toku a vodní nádrže sloužících k vodní dopravě,
h) stavební objekt na vodním toku nebo nádrži (hráz, jez, plavební komora, propust),
i) nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů,
j) stožáry vysílacích a retranslačních stanic,
k) schodiště u významného objektu na veřejném prostranství nebo schodiště v nesjízdných komunikacích,
l) komunikace pro pěší v parcích a sadech širší než 3 m,
m) zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž, boží muka a veřejná studna.
§ 6
Údaje o katastrálním území
(1) V katastru se evidují tyto údaje o katastrálním území:
a) číselný kód katastrálního území,18)
b) název katastrálního území,
c) číselný kód19) a název okresu, k němuž katastrální území náleží,
d) číselný kód18) a název obce, v níž katastrální území leží,
e) pořadové číslo obce v okrese a pořadové číslo katastrálního území v obci (společně s číselným kódem okresu tvoří v katastru úplné číslo katastrálního území),
f) číselný kód a název části obce, v níž jsou samostatně číslovány stavby čísly popisnými nebo evidenčními,
g) příslušnost k územní působnosti finančního úřadu,
h) souřadnice definičního bodu katastrálního území,
i) výměra katastrálního území.
(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech20) se v dohodě mezi příslušnými katastrálními úřady a magistráty měst nahrazují údaje o obci podle odstavce 1 písm. e) údaji o městském obvodu, popř. městské části, je-li hranice katastrálního území totožná s hranicí městského obvodu nebo městské části. Výjimku z tohoto ustanovení povoluje na návrh katastrálního úřadu Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad").
§ 7
Údaje o parcele
V katastru se evidují tyto údaje o parcele:
a) příslušnost do katastrálního území,
b) druh číslování parcel (příloha bod 4),
c) parcelní číslo,
d) výměra parcely,
e) kvalita výměry (příloha bod 5),
f) druh pozemku (příloha bod 1),
g) způsob využití a způsob ochrany nemovitostí (příloha body 2 a 3),
h) popisné číslo nebo evidenční číslo stavby,
i) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),
j) příslušnost k nájemci (číslo evidenčního listu),
k) rozlišení právního vztahu (příloha bod 6),
l) označení listu katastrální mapy,
m) příslušnost stavby k části obce,
n) souřadnice definičního bodu parcely,
o) odkaz na položku výkazu změn a na číslo záznamu podrobného měření změn.
§ 8
Údaje o vlastníku, nájemci a jiném oprávněném
V katastru se evidují tyto údaje o vlastníku, nájemci a jiném oprávněném:
a) příslušnost do katastrálního území,
b) číslo listu vlastnictví (vlastníka nebo jiného oprávněného),
c) číslo evidenčního listu (nájemce),
d) pořadové číslo spoluvlastníka,
e) identifikační číslo právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby,
f) název a adresa sídla právnické osoby nebo jméno a adresa trvalého pobytu fyzické osoby,
g) spoluvlastnický podíl,
h) odkaz na položku výkazu změn.
§ 9
Podrobnější údaje katastru
V katastru se evidují tyto podrobnější údaje:
a) doplňkové údaje o vlastnictví nemovitostí, které vyjadřují zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo jako právo věcné, věcná břemena, omezení převodu nemovitosti a doposud platná omezení vzniklá podle dřívějších předpisů,
b) poznámky,21)
c) popis bytu a nebytové prostory (§ 4 odst. 2),
d) pojmenování a popis umístění podzemní stavby, jejíž vlastník je odlišný od vlastníka pozemku, pod kterým je stavba umístěna,
e) odkazy vyjadřující vztah mezi právy k nemovitosti zapsanými u různých vlastníků a jiných oprávněných,
f) upozornění, že zapsané právní vztahy jsou dotčeny změnou (plomba),22)
g) odkaz na položku výkazu změn a na listinu, na jejímž podkladě byl proveden zápis právních vztahů do katastru.
§ 10
Propojení katastru s informačními systémy
(1) Propojení údajů katastru s jinými informačními systémy se zajišťuje identifikátory, kterými jsou:
a) číselný kód okresu,
b) číselný kód obce,
c) číselný kód části obce,
d) číselný kód katastrálního území,
e) identifikační číslo právnické osoby,
f) rodné číslo fyzické osoby,
g) parcelní číslo,
h) popisné číslo nebo evidenční číslo stavby.
(2) Identifikátory uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) určují jednoznačně parcelu pouze ve spojení s číselným kódem katastrálního území a stavbu ve spojení s číselným kódem části obce.
(3) Propojení katastru s jinými informačními systémy se zajišťuje také prostřednictvím souřadnic definičních bodů katastrálních území nebo parcel, nelze-li použít ustanovení odstavce 1.
§ 11
Podrobné polohové bodové pole
(1) V katastru se vedou geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole.23)
(2) Obsah a formální náležitosti geodetických údajů o zhušťovacích bodech a o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole jsou uvedeny v příloze body 7 a 8.
§ 12
Místní a pomístní názvosloví
(1) V katastru se vedou:
a) názvy územních samosprávných celků, částí obcí a katastrálních území,
b) pomístní názvy pozemkových tratí (pozemku nebo seskupení pozemků mimo zastavěná území).
(2) Obnovený katastrální operát24) dále obsahuje:
a) v příslušných listech katastrální mapy standardizované znění názvu sousedního státu,
b) názvy veřejných prostranství (ulic, náměstí, parků),
c) názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění podle posledního vydání Základní mapy ČR 1:10 000.
ODDÍL TŘETÍ
Katastrální operát
§ 13
Soubor geodetických informací
(1) Katastrální mapa9) je součástí základního státního mapového díla velkého měřítka a obsahuje body bodového pole, polohopis a popis. Klad, rozměry a označení mapových listů katastrální mapy v S-JTSK je uveden v příloze bod 9.
(2) Předměty obsahu katastrální mapy v S-JTSK se vyznačují standardizovanými mapovými značkami podle přílohy bod 10 a v ostatních katastrálních mapách podle přílohy bod 11.
(3) Obsahem bodového pole jsou všechny trvale stabilizované i trvale signalizované body polohového a výškového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů.
(4) Předmětem polohopisu jsou hranice katastrálních území a obcí, hranice chráněných území a ochranných pásem a geometrické a polohové určení evidovaných nemovitostí s odlišením v terénu neznatelných hranic zemědělských a lesních pozemků (§ 90) a geometrické a polohové určení dalších prvků polohopisu.
(5) Popis katastrální mapy tvoří:
a) uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami,
b) vně mapového rámu (mimorámové údaje) hlavní název Katastrální mapa, vedlejší název Základní mapa ČR, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje, okrajové náčrtky a upozornění na ochranu práv (§ 89 odst. 1).
(6) Obsah katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů25) může být proti ustanovení odstavců 2 až 5 odlišný do doby obnovy katastrálního operátu;24) přitom do první revize údajů katastru se označí:
a) mapa vyhotovená v S-JTSK s číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodů staveb [§ 5 odst. 1 písm. a)] hlavním a vedlejším názvem podle odstavce 5 písm. b),
b) ostatní mapy jen hlavním názvem.
(7) Další prvky polohopisu katastrální mapy, které přesahují ustanovení § 5 odst. 2, se v katastrální mapě ponechají do doby, kdy revizí údajů katastru je zjištěna změna jejich geometrického a polohového určení, popř. do doby číselného vyjádření polohopisu katastrální mapy podle § 5 odst. 1 písm. a).
(8) V katastrálních územích stanovených katastrálním úřadem26) je vedeno číselné vyjádření obsahu katastrální mapy [§ 5 odst. 1 písm. a)] na paměťovém médiu počítače a obsahuje údaje pro automatizované zobrazení digitální katastrální mapy nebo alespoň seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů polohopisu katastrální mapy doplněný přehledem čísel těchto bodů.
(9) Při geometrickém a polohovém určení se rozlišují podrobné tvary (výstupky) předmětů polohopisu katastrální mapy, pokud dosahuje délka přímé spojnice lomových bodů na vlastnické hranici alespoň 0,10 m a v ostatních případech 0,20 m. Pro zobrazení těchto tvarů platí kritérium 0,2 mm na mapě.
(10) Nemovitosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti se v katastrální mapě zobrazují v dohodě s těmito orgány.
§ 14
Soubor popisných informací
(1) Soubor popisných informací obsahuje údaje podle § 6 až 9 a je veden na paměťovém médiu počítače.
(2) Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy:
a) seznam vlastníků, nájemců a jiných oprávněných podle jejich čísel,
b) abecední rejstřík vlastníků, nájemců a jiných oprávněných, c) soupis parcel podle parcelních čísel,
d) výčet parcel podle vlastníků (spoluvlastníků) a jiných oprávněných s údaji o právních vztazích k nemovitostem (list vlastnictví),
e) výčet parcel podle nájemců (evidenční list),
f) seznam staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními.
(3) Údaje o parcelách podle § 3 odst. 2 a podrobnější údaje o právních vztazích podle § 9 zapisované dosud jen na ručně vedeném listu vlastnictví se postupně převádějí na paměťová média počítačů.
(4) Po převedení všech údajů podle odstavce 3 do souboru popisných informací se ručně vedené listy vlastnictví po uplynutí skartační lhůty uloží jako archiválie.27)
§ 15
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru
Z katastru se vyhotovují ke stanovenému datu sumarizační výkazy:
a) souhrnné výstupy ze souboru popisných informací,
b) rozbor změn v půdním fondu.
Souhrnné výstupy ze souboru popisných informací a rozbor změn vydává Úřad v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy.
§ 16
Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací
(1) Dokumentaci tvoří výsledky činností v podrobném polohovém bodovém poli, při zjišťování průběhu hranic a podrobném měření a při projednávání místních a pomístních názvů, uspořádané podle katastrálních území.
(2) Dokumentace výsledků činností v podrobném polohovém bodovém poli obsahuje:
a) přehled sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje,
b) geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole,
c) technickou zprávu o přesnosti určení zřízených bodů podrobného polohového bodového pole.
(3) Dokumentace výsledků činností při zjišťování průběhu hranic a podrobném měření obsahuje:
a) doklady ze zjišťování průběhu hranic pozemků a námitkového řízení obnovy katastrálního operátu,
b) přehled záznamů podrobného měření změn,
c) záznamy podrobného měření změn s prvopisem geometrického plánu, včetně měřických náčrtů a geometrických plánů vyhotovených podle dřívějších předpisů,
d) měřické náčrty a zápisníky pro obnovu souboru geodetických informací a pro obnovu měřického operátu evidence nemovitostí podle dřívějších předpisů,
e) výpočet výměr parcel.
(4) Dokumentace z projednání pomístních a místních názvů obsahuje:
a) seznam pomístních názvů,
b) doklady o změnách místních názvů a o schválení pomístních názvů katastrálním úřadem a názvů katastrálních území Úřadem.
(5) Vyřazování (skartace) obsahu dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací se řídí zvláštním předpisem.27)
§ 17
Sbírka listin
(1) Sbírka listin obsahuje:
a) protokol o vkladech (§ 39 odst. 1),
b) protokol o záznamech (§ 42 odst. 1),
c) výkaz změn (§ 50),
d) smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny (§ 37, 40, 44 a 45),
e) spisy (§ 39 odst. 5),
f) záznam pro další řízení (§ 46 odst. 1),
g) protokol o výsledku revize katastru (§ 47 odst. 9).
(2) Smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny se zakládají podle katastrálních území a položek výkazu změn. Spisy se zakládají v pořadí čísel protokolu o vkladech nebo protokolu o záznamech.
(3) Vyřazování (skartace) obsahu sbírky listin se řídí zvláštním předpisem.27) Výkaz změn se po vyřazení stává archiválií.27)
ODDÍL ČTVRTÝ
Změny obsahu katastru
§ 18
(1) Změnou v obsahu katastru je každá změna, zrušení nebo doplnění údajů uvedených v oddílu druhém.
(2) Změny v obsahu katastru provádí katastrální úřad.
Změny katastrálního území
§ 19
(1) Za změnu hranice katastrálního území, která není shodná s hranicí obce nebo městského obvodu, popř. městské části statutárního města, se považuje:
a) sloučení dvou nebo více katastrálních území v jedno katastrální území,
b) oddělení části jednoho katastrálního území a připojení této části k jinému katastrálnímu území (jen v případě, že dosavadní hranice katastrálního území dělí nemovitost, která je předmětem katastru).
(2) Řízení o změně hranice katastrálního území zahajuje katastrální úřad z vlastního podnětu nebo na návrh toho, jehož zájmu se změna týká. Přílohou návrhu je:
a) kopie katastrální mapy, v níž je vyznačena požadovaná nová hranice černou čárou o tloušťce 1 mm a slovní popis této hranice vyhotovený na podkladě katastrální mapy tak, aby v něm byla uvedena parcelní čísla pozemků, které částí svého obvodu tvoří novou hranici,
b) vyjádření dotčených vlastníků nebo nájemců k návrhu na změnu hranice,
c) prohlášení navrhovatele změny, že zajistí na svůj náklad označení a zaměření nové hranice katastrálního území, pokud dá katastrální úřad ke změně souhlas,
d) vyjádření místně příslušné obce.
(3) Změna hranice katastrálního území se zaměří v případě, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě, a vyhotoví se geometrický plán.
(4) Zaměření změny hranice katastrálního území, která vyplynula z výsledků zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu (§ 56 až 58), zajistí katastrální úřad, přitom geometrický plán je nahrazen dokumentací výsledku šetření a měření pro obnovu katastrálního operátu.
(5) V rozhodnutí, kterým katastrální úřad schvaluje změnu hranice katastrálního území,28) uvede výčet parcel, které přecházejí z jednoho katastrálního území do druhého, s uvedením srovnávacího sestavení přečíslovaných parcel.
(6) Rozhodnutí podle odstavce 5 doručí katastrální úřad navrhovateli a místně příslušné obci. Vlastníkům, jejichž nemovitosti byly změnou dotčeny, doručí katastrální úřad rozhodnutí veřejnou vyhláškou29) vyvěšenou v obci způsobem v místě obvyklým.
(7) Podle pravomocného rozhodnutí provede katastrální úřad změnu hranice katastrálního území v katastru.
(8) Správní poplatek za předložení návrhu na změnu hranice katastrálního území se vybírá podle zvláštního předpisu.30)
§ 20
(1) Změna hranice katastrálního území, která je shodná s hranicí obce, je důsledkem změny hranice obce.
(2) Na žádost obce poskytuje katastrální úřad mapové a číselné podklady pro jednání o změnách hranic obcí a v nezbytných případech se zúčastní zjišťování průběhu nových hranic v terénu.
(3) Mapovým podkladem při změně průběhu hranice obce je kopie katastrální mapy, na níž se vyznačí navrhovaná změněná hranice černou čárou o tloušťce 1 mm. Číselným podkladem je výkaz o celkových výměrách dotčených obcí před změnou a po navrhované změně. Katastrální úřad se vyjádří k průběhu navrhované hranice z hlediska správy katastru.
(4) Katastrální úřad dohodne s místně příslušnými obcemi označení nové hranice obce trvalým způsobem,31) její zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro provedení změny hranice v katastru v případě, kdy její průběh nelze v terénu ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě.
(5) Zaměření změny průběhu hranice obce, která byla projednána obcemi a příslušnými orgány státní správy při obnově katastrálního operátu, zajistí katastrální úřad, přitom geometrický plán je nahrazen dokumentací výsledků šetření a měření pro obnovu katastrálního operátu.
(6) Změna hranice obce se v katastru provádí na základě dohod obcí a listin vyhotovených podle zvláštních předpisů32) a s ní související změna hranice katastrálního území podle pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu (§ 19).
(7) Při změně hranice městského obvodu, popř. městské části v hlavním městě Praze a ve statutárních městech, která je shodná s hranicí katastrálního území, se postupuje přiměřeně podle odstavců 2 a 3 s tím, že změnu hranice katastrálního území schvaluje katastrální úřad (§ 19).
§ 21
Změna hranice katastrálního území, která je shodná se státní hranicí, se v katastru provádí na podkladě údajů poskytnutých podle zvláštního předpisu.33)
§ 22
(1) Změnu názvu katastrálního území schvaluje Úřad34) na návrh katastrálního úřadu.
(2) Katastrální úřad opatří návrh názvu stanoviskem dotčené obce, pokud návrh nevzešel z jejího podnětu.
(3) Schválené názvy katastrálního území oznámí Úřad příslušnému katastrálnímu úřadu, zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (dále jen "inspektorát")35) a obci.
§ 23
(1) Změnu údajů podle § 6 odst. 1 písm. a) až d), f) a g) provádí katastrální úřad podle podkladů ústředních orgánů státní správy, které tyto údaje spravují.
(2) Změny údajů podle § 6 odst. 1 písm. e), h) a i) provádí katastrální úřad z úřední povinnosti.
§ 24
(1) Katastrální úřad sděluje změny hranic a názvů katastrálních území provedené v katastru (§ 19 až 23) územně příslušnému inspektorátu a provozovateli systému územní identifikace.
(2) Přehlednou evidenci změn hranic a názvů katastrálních území a obcí vede inspektorát na mapových a číselných podkladech, které jednotně určí Úřad.
(3) Změny hranic a názvů katastrálních území provedených v katastru se oznamují ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Změny údajů o parcele
§ 25
(1) Ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti (parcely a stavby) dochází při obnově katastrálního operátu, na podkladě geometrického plánu a při doplnění parcely do katastru (§ 90 odst. 3)
(2) Nově vzniklé parcely se označují:
a) číslem ve tvaru zlomku, kde čitatelem je kmenové číslo původní parcely a jmenovatelem (poddělením) pořadové číslo nově vytvořené parcely, nebo
b) číslem následujícím za posledním použitým kmenovým parcelním číslem příslušné číselné řady podle § 3 odst. 7.
(3) Zanikne-li parcela, nesmí se jejím číslem v budoucnu označit jiná nově vzniklá parcela.
(4) Při slučování parcel v obvodu vlastnictví jednoho vlastníka a stejného druhu pozemku se ponechá číslo parcely s největší výměrou a ostatní parcelní čísla se zruší.
(5) Nová parcela vytvářená z částí dosavadních parcel se označí kmenovým číslem té parcely, jejíž část v nové parcele má největší výměru. Přitom se podle potřeby kmenové číslo poddělí podle odstavce 7.
(6) Při oddělování části parcely pro jiného vlastníka se ponechá zbytku parcely dosavadního vlastníka původní parcelní číslo, je-li již poddělené, nebo se poddělí číslem jedna.
(7) Při dělení parcely na více parcel bez změny vlastníka se ponechá u největší nově vznikající parcely původní parcelní číslo, je-li již poddělené, nebo se poddělí číslem jedna. Ostatní nově vzniklé parcely se označí kmenovým číslem původní parcely a navazujícím dosud nepoužitým poddělením.
(8) Nově vznikající parcela komunikace a vodního toku, která vzniká z částí dosavadních parcel, se označí kmenovým číslem v číselné řadě pro pozemkové parcely navazujícím na poslední použité číslo.
(9) Při samostatných číselných řadách pozemkových a stavebních parcel se nově vznikající stavební parcela oddělená z pozemkové parcely označí prvním doposud nepoužitým kmenovým číslem z číselné řady stavebních parcel. Číslo pozemkové parcely, z níž je stavební parcela oddělena, zůstane nezměněno, popř. se zruší, zaniká-li pozemková parcela. Pokud demolicí stavby ze stavební parcely vzniká pozemková parcela, označí se prvním doposud nepoužitým kmenovým číslem z číselné řady pozemkových parcel.
(10) Při změně hranice katastrálního území nesmí převodem parcel mezi katastrálními územími dojít k duplicitě parcelních čísel. Při přečíslování parcel se použijí parcelní čísla podle odstavce 2 písm. b).
(11) Při doplnění parcely do katastru (§ 3 odst. 2), která byla sloučena do většího půdního celku, se této parcele ponechá původní parcelní číslo, nevznikne-li duplicita v číslování parcel. V opačném případě a při různosti číselných řad v katastru a v předchozí pozemkové evidenci se pozemek označí novým parcelním číslem podle odstavce 2.
(12) Změna parcelního čísla se v katastru provádí na podkladě smluv, rozhodnutí a jiných listin, jejichž součástí je geometrický plán nebo mapový a číselný podklad změny hranice katastrálního území a obce (§ 19 až 21), nebo dokumentace obnovy katastrálního operátu, revize katastru (§ 47), doplnění parcel (§ 90) nebo při opravě chyby (§ 51).
§ 26
(1) Změna výměry parcely vzniká:
a) změnou hranice pozemku,
b) novým geometrickým a polohovým určením celého obvodu pozemku (§ 5 odst. 1),
c) při opravě chyb zákresu hranice pozemku v katastrální mapě a chyb výpočtů výměr parcel.
(2) Změna výměry se v katastru provádí podle podkladů uvedených v § 25 odst. 12.
§ 27
(1) Ke změně druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti dochází, je-li pozemek trvale využíván k jinému účelu, než vyjadřuje v katastru evidovaný druh pozemku a způsob využití nemovitosti podle přílohy body 1 a 2.
(2) Změna druhu pozemku se v katastru provádí po její realizaci v terénu, a to na základě:
a) ohlášení vlastníka nebo nájemce,36) jehož přílohou je rozhodnutí nebo souhlas vydaný příslušným orgánem státní správy podle zvláštních předpisů,37),38),39,40)
b) skutečného stavu zjištěného katastrálním úřadem, není-li ke změně vyžadován souhlas orgánu státní správy.
(3) Změna způsobu využití nemovitosti, která nevyplývá z rozhodnutí podle odstavce 2, se v katastru provádí na podkladě ohlášení vlastníka nebo nájemce nebo podle skutečného stavu zjištěného katastrálním úřadem.
§ 28
(1) Změna údajů o způsobu ochrany nemovitosti se v katastru provádí podle grafických a písemných podkladů předložených podle zvláštních předpisů.41)
(2) Grafickým a písemným podkladem podle odstavce 1 je:
a) kopie katastrální mapy s označením nemovité kulturní památky a zákresem průběhu hranice chráněného území a ochranného pásma mapovou značkou podle přílohy bod 10,
b) listina, která obsahuje podle obcí a katastrálních území seznam dotčených parcel označených parcelními čísly podle katastru a kódy vyjadřujícími způsob ochrany nemovitosti podle přílohy bod 3.
(3) Jestliže jsou jedním způsobem ochrany nemovitostí dotčeny všechny parcely v katastrálním území, vyznačí se v listině tato skutečnost bez uvedení jednotlivých parcelních čísel a kopie katastrální mapy podle odstavce 2 písm. a) se nepřikládá.
§ 29
(1) Změna údajů o parcele podle § 7 písm. i) až k) se v katastru provádí podle listiny, která je podkladem pro zápis práv k nemovitostem uvedených v § 36.
(2) Změna údaje podle § 7 písm. h) a m) se v katastru provádí podle sdělení a v dohodě s obcí.
(3) Změnu údajů o parcele podle § 7 písm. a), b), e), l), n) a o) provádí katastrální úřad z úřední povinnosti.
§ 30
Změny údajů o vlastníku, nájemci a jiném oprávněném
(1) Změnu jména, rodného čísla a adresy trvalého pobytu fyzické osoby nebo názvu, identifikačního čísla a sídla právnické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník, nájemce nebo jiný oprávněný, lze v katastru provést podle dokladu prokazujícího tuto změnu:
a) z podnětu příslušné osoby,
b) z podnětu katastrálního úřadu při revizi katastru (§ 47) a při obnově katastrálního operátu (§ 58).
(2) Změnu údajů podle odstavce 1 lze v katastru provést též podle evidence fyzických a právnických osob vedené v působnosti příslušných státních orgánů.
(3) Změnu údajů podle § 8 písm. a) až d), f) a h) provádí katastrální úřad z úřední povinnosti.
Změny v podrobném polohovém bodovém poli
§ 31
Za změnu se považuje:
a) zničení a poškození měřické značky, signálu a jiného zařízení zhušťovacího bodu a měřické značky ostatních bodů podrobného polohového bodového pole,
b) zřízení nebo zrušení bodu podrobného polohového bodového pole,
c) změna geodetických údajů (§ 11).
§ 32
Vlastník nemovitosti a nájemce, na jehož nemovitosti je umístěna měřická značka nebo signál a jiné zařízení bodu podrobného polohového bodového pole, oznamuje jejich ohrožení nebo znepřístupnění výstavbou nebo jinou činností prováděnou na nemovitosti42) katastrálnímu úřadu, v jehož územní působnosti je nemovitost evidována.
§ 33
Fyzické a právnické osoby provádějící geodetické práce (§ 65), při nichž jsou využívány geodetické údaje o bodech podrobného polohového pole dokumentované katastrálním úřadem, oznamují katastrálnímu úřadu písemně zničení nebo poškození měřické značky, signálu nebo jiného zařízení bodu podrobného polohového bodového pole nebo nesrovnalosti v geodetických údajích43) do 30 dnů od jejich zjištění.
§ 34
(1) Katastrální úřad na základě oznámení podle § 32 dohodne s vlastníkem nebo s nájemcem přemístění bodu podrobného polohového bodového pole nebo jeho zrušení do 30 dnů po doručení oznámení.
(2) Katastrální úřad na základě oznámení podle § 33 prošetří příčinu zničení nebo poškození bodu podrobného polohového bodového pole, přitom uvede do souladu geodetické údaje se stavem v terénu.
(3) V katastrálních územích, v nichž je stanoveno číselné vyjádření obsahu katastrální mapy, katastrální úřad reviduje stav podrobného polohového bodového pole a podle potřeby ho doplňuje.
§ 35
Změny místního a pomístního názvosloví
(1) V katastru se změní:
a) název okresu, obce, části obce a osady na podkladě listiny vydané podle zvláštních předpisů, 32),44)
b) název katastrálního území podle § 22,
c) název veřejného prostranství na podkladě listiny vydané podle zvláštního předpisu,13)
d) název vodního toku a vodní plochy podle § 12 odst. 2 písm. c).
(2) Změnu pomístního názvu pozemkové tratě schvaluje:
a) katastrální úřad po předchozím vyžádání vyjádření obce,45)
b) Úřad na návrh katastrálního úřadu opatřený vyjádřením obce45) a po předchozím projednání v Názvoslovné komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pro standardizaci geografického názvosloví, pokud je pomístní název pozemkové trati současně geografickým jménem standardizovaným v Základní mapě ČR 1:10 000.34)
ODDÍL PÁTÝ
Postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
§ 36
Práva k evidovaným nemovitostem
(1) V katastru se zapisují práva k evidovaným nemovitostem16) podle zvláštního předpisu6) a práva s nimi související [správa nemovitosti ve vlastnictví státu,2) právo hospodaření s majetkem státu,3) právo trvalého užívání nemovitosti5)].
(2) V katastru se dále evidují nájmy a výpůjčky zemědělských a lesních pozemků4) pro zemědělské a lesní využití těchto pozemků nájemcem.
Vklad práv k nemovitostem
§ 37
Předmětem vkladu46) jsou práva zapisovaná do katastru na základě:
a) smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti,
b) smlouvy o zástavním nebo podzástavním právu k nemovitostem,
c) smlouvy o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu,
d) smlouvy o předkupním právu k nemovitostem s věcnými účinky,
e) smlouvy o převodu bytu a nebytových prostor jako předmětu vlastnictví,15),47)
f) dohody o vydání věci uzavřené podle zvláštního předpisu,48)
g) prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti,49)
h) dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů,50) je-li předmětem vypořádání nemovitost.
§ 38
(1) Ke vkladu je příslušný katastrální úřad, v jehož obvodu je nemovitost,35) které se smlouva nebo dohoda podle § 37 (dále jen "smlouva") týká.52) Jsou-li předmětem smlouvy nemovitosti evidované v obvodu dvou a více katastrálních úřadů, předkládají se samostatné návrhy na vklad s touto smlouvou u jednotlivých katastrálních úřadů.
(2) Smlouva, jejíž předmětem je směna nemovitostí evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních úřadů, se předkládá jednomu z nich a o povolení vkladu týkajícího se všech nemovitostí rozhodne katastrální úřad, kterému byl návrh na vklad doručen nebo u něhož bylo řízení zahájeno dříve.
(3) Z návrhu musí být zřejmé, kdo návrh podává a co navrhuje. V návrhu musí být dále při bezplatném převodu nemovitostí uvedena zjištěná cena.53) K návrhu musí být připojena:
a) čitelná a reprodukce schopná písemná smlouva pořízená psacím strojem nebo výstupem z počítače s diakritickými znaménky a vlastnoručně podepsaná účastníky smlouvy nebo stejnopis notářského zápisu o smlouvě nebo jejich ověřené opisy (kopie) podle zvláštních předpisů54) (dále jen "prvopis smlouvy"), a to:
1. u smluv uvedených v § 37 písm. a), c), e) a g) v počtu vyhotovení o tři větším, než je počet účastníků smlouvy, přitom jedná-li se o smlouvu podle odstavce 2, zvýší se počet vyhotovení prvopisu smlouvy o tři pro každý další katastrální úřad,
2. v ostatních případech v počtu o dvě větším, než je počet účastníků smlouvy,
b) geometrickým plánem, je-li součástí smlouvy,55) a to v počtu vyhotovení o jedno větším, než je počet nabyvatelů práv uvedených ve smlouvě,
c) plná moc, je-li některý z účastníků zastoupen zmocněncem,
d) originál nebo ověřený opis (kopie) listiny54) prokazující oprávnění vlastníka a jiného oprávněného nakládat s předmětem smlouvy, jejíž právní účinky nastaly před 1. lednem 1993.
(4) Není-li smlouva sepsána v českém jazyku, musí být k návrhu připojen její úředně ověřený překlad.57)
(5) Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zjistí, zda v prvopisu smlouvy podle odstavce 3 písm. a) jde skutečně o písemné projevy vůle osob v ní uvedených, se zvláštním zřetelem k těm, jejichž právo na základě smlouvy zaniká nebo se omezuje. Katastrální úřad považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže:
a) jejich vlastnoruční podpisy na prvopisu smlouvy byly úředně ověřeny podle zvláštního předpisu,54)
b) smlouva byla sepsána notářským zápisem,
c) smlouva byla sepsána advokátem nebo komerčním právníkem, který na ní výslovně potvrdil, že zjistil totožnost jednajících osob,
d) právnická osoba předložila podpisový vzor shodný s podpisem na smlouvě a u obchodních společností i výpis z obchodního rejstříku,
e) účastník smlouvy uzná pravost svého podpisu před katastrálním úřadem.
(6) Správní poplatek se vybírá podle zvláštního předpisu.30)
§ 39
(1) Katastrální úřad vede protokol o vkladech (rejstřík), v kterém denně průběžně zaznamenává došlé návrhy na vklad právních vztahů a výsledek řízení o vkladu. Pro každý návrh založí spis označený průběžným číslem protokolu o vkladech, v kterém zaznamená průběh řízení o vkladu a rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí vkladu.58) V souboru popisných informací vyznačí plombu vyjadřující, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (dále jen "plomba").59)
(2) Katastrální úřad vklad povolí nebo zamítne rozhodnutím vydaným podle zvláštního předpisu.60)
(3) Katastrální úřad v případě povolení vkladu vyznačí na prvopisech smlouvy doložku:58)
"Katastrální úřad v...............................................
Vklad práva povolen rozhodnutím č.j. .............................
Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne ....................
Právní účinky vkladu vznikly dnem ..............................."
K doložce se připojí otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, datum a podpis odpovědného pracovníka. Smlouva opatřená doložkou se doručí všem účastníkům smlouvy. Katastrální úřad dále doručí jedno vyhotovení smlouvy uvedené v § 38 odst. 3 písm. a) bod 1 příslušnému finančnímu úřadu.
(4) Za zápis v katastru nemovitostí podle odstavce 3 se považuje zápis do výkazu změn.
(5) Katastrální úřad po vložení údajů do katastru odstraní plombu vyznačenou podle odstavce 1. Smlouvu a spis uloží do sbírky listin (§ 17 odst. 2).
Záznam práv k nemovitostem
§ 40
(1) Záznamem61) se zapisují práva k nemovitostem na základě:
a) rozhodnutí státního orgánu týkajícího se vzniku, změny nebo zániku právních vztahů k nemovitostem (např. rozhodnutí soudu, pozemkového úřadu, stavebního úřadu),
b) potvrzení o prodeji nemovitosti veřejnou dražbou,62)
c) osvědčení ve formě notářského zápisu nebo na základě soudního smíru (zejména o vydržení, přírůstku a zpracování).63)
(2) Záznamem se zapisují též práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona.61) Pokud ustanovení zákona neobsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených vlastníků a údaje o nemovitostech podle zvláštního předpisu,64) provede katastrální úřad záznam na návrh nabyvatele práv obsahující uvedené údaje.
(3) Záznamem se zapisují též vlastnická práva k nemovitostem z privatizovaného majetku.51) K provedení záznamu se ke smlouvě, zakladatelské listině nebo k potvrzení příslušného orgánu o prodeji veřejnou dražbou62) připojí úředně ověřená kopie54) příslušné části privatizačního projektu, zahrnující úvodní stranu projektu, rozhodnutí příslušného orgánu o privatizaci,64a) popřípadě schválení o privatizaci64b) včetně podmínek schválení u privatizačních projektů schválených před 13. srpnem 1993 a soupis nemovitého majetku, dále ověřená kopie54) rozhodnutí zakladatele podniku o zrušení podniku nebo rozhodnutí o vynětí části majetku podniku a převedení privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky a výpis z obchodního rejstříku. Při realizaci převodu privatizovaného majetku Pozemkovým fondem České republiky připojí se k uvedeným listinám též dohoda, kterou Fond národního majetku České republiky převádí privatizovaný majetek na Pozemkový fond České republiky.
§ 41
(1) Katastrální úřad zkoumá, zda rozhodnutí a listiny uvedené v § 40 jsou čitelné, pravomocné, zda nemovitosti v nich uvedené jsou označeny podle údajů katastru, popř. zda neobsahují chyby v psaní a počítání nebo jiné zřejmé nesprávnosti.
(2) Zjistí-li katastrální úřad, že rozhodnutí a jiná listina má některé z uvedených nedostatků nebo chybí geometrický plán,55) vrátí ji předkladateli.65)
§ 42
(1) Katastrální úřad vede protokol o záznamech, v kterém zaznamenává došlá rozhodnutí a jiné listiny určené k záznamu právních vztahů do katastru (§ 40), k vyznačení poznámek (§ 43), nájmů a výpůjček (§ 44) a jiných údajů katastru (§ 45) a informace o jejich vyřízení.
(2) Na podkladě došlých rozhodnutí a jiných listin uvedených v § 40 vyznačí katastrální úřad v souboru popisných informací plombu.
(3) Zápis nových staveb66) se v katastru provádí na podkladě ohlášení vlastníka stavby. U staveb dokončených před 1. říjnem 1976 a neevidovaných v katastru se nahrazuje kolaudační rozhodnutí odpovídajícím rozhodnutím vydaným podle dřívějších stavebních předpisů.
(4) Katastrální úřad po záznamu údajů do katastru odstraní plombu vyznačenou podle odstavce 2 a založí rozhodnutí nebo jinou listinu do sbírky listin.
§ 43
Poznámky
Listiny určené k zápisu poznámek21) katastrální úřad zaznamenává v protokolu o záznamech a vyznačí plombu (§ 42 odst. 1 a 2). Poznámku zapíše v souboru popisných informací, odstraní plombu a listinu založí do sbírky listin.
§ 44
Nájmy a výpůjčky
Smlouvy o nájmu nebo výpůjčce zemědělských a lesních pozemků67) katastrální úřad zaznamenává v protokolu o záznamech (§ 42 odst. 1). Po vyznačení údajů o nájmu nebo výpůjčce do katastru založí listinu do sbírky listin.
ODDÍL ŠESTÝ
Činnosti při vedení katastru
§ 45
Zápis jiných údajů katastru
(1) Podkladem k zápisu jiných údajů katastru jsou:
a) listiny týkající se změn katastrálních území a obcí (§ 19 až 23), druhů pozemků a způsobu využití nemovitostí (§ 27) a způsobu ochrany nemovitosti (§ 28),
b) informace vyšetřené katastrálním úřadem nebo převzaté z jiných informačních systémů.
(2) Katastrální úřad zaznamenává listiny podle odstavce 1 v protokolu o záznamech (§ 42 odst. 1). Po zápisu údajů do katastru založí listinu do sbírky listin.
§ 46
Prověřování změn údajů katastru
(1) Katastrální úřad vede podle katastrálních území záznam pro další řízení, v kterém průběžně zaznamenává výzvy katastrálního úřadu k odstranění nesouladů v údajích katastru zjištěných při revizi katastru a obnově katastrálního operátu.
(2) Záznam pro další řízení prověřuje katastrální úřad při revizi katastru a při obnově katastrálního operátu.
(3) Součástí prověřování změn údajů katastru je přejímání a využití údajů z jiných informačních systémů [§ 45 odst. 1 písm. b))] zejména rodných čísel fyzických osob, identifikačních čísel právnických osob, číselných kódů katastrálních území a obcí, čísel staveb, a to ve lhůtách dohodnutých se správci těchto systémů.
§ 47
Revize katastru
(1) Rozsah území pro revizi údajů katastru (dále jen "revize") stanoví katastrální úřad, který také oznámí dva měsíce předem datum jejího zahájení obci, na jejímž území bude revize prováděna.68)
(2) Před zahájením revize se provede kontrola vnitřního souladu společných údajů souboru geodetických informací a souboru popisných informací a úpravy označení katastrálních map hlavním, popř. i vedlejším názvem (§ 13 odst. 6).
(3) Pokud je při revizi katastru nezbytná účast vlastníka nebo nájemce, přizve je katastrální úřad k revizi písemnou pozvánkou. Jejich nepřítomnost však není na překážku provedení revize. V těchto případech se využijí při revizi informace zástupce obce, vlastníků sousedních nemovitostí nebo nájemců. Stejně se postupuje, když adresa vlastníka nebo nájemce není známa a nebo není známo, že taková osoba existuje.
(4) Předmětem revize je zjištění změn a ověření dosavadního stavu:
a) průběhu hranice katastrálního území,
b) průběhu hranic nemovitostí, druhu pozemku a způsobu využití nemovitostí v terénu,
c) dalších prvků polohopisu (§ 5 odst. 2), pokud jsou již obsahem katastrální mapy,
d) zápisů v záznamu pro další řízení z hlediska oprávněnosti jejich dalšího evidování a sledování,
e) seznamu staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními,
f) jmen (názvů), adres trvalého pobytu (sídla) vlastníků a nájemců a doplnění jejich chybějících rodných nebo identifikačních čísel,
g) podrobného polohového bodového pole (§ 34),
h) místního a pomístního názvosloví.
(5) Zjištěné změny
a) doložené příslušným povolením, popř. geometrickým plánem nebo záznamem podrobného měření změn (§ 68 odst. 2 a 3) nebo změny tyto doklady nevyžadující se zapíší do přílohy k protokolu revize. Vlastník nebo nájemce v příloze potvrdí svým podpisem souhlas s vyznačením změny v operátu katastru,
b) nedoložené doklady podle písmene a) se zapíší do záznamu pro další řízení s uvedením lhůty a dojednaného způsobu odstranění nesouladů v údajích katastru, který podepíše vlastník, nájemce nebo jejich zástupce.
(6) Pokud zápis podle odstavce 5 písm. b) se týká vlastníka nebo nájemce, který není přítomen revizi, zašle mu katastrální úřad výzvu k odstranění zjištěných nesouladů se stanovením lhůty k dodání příslušných dokladů.69)
(7) Katastrální úřad upozorní vlastníka nebo nájemce při sjednávání způsobu odstranění nesouladu podle odstavce 5 písm. b) nebo ve výzvě podle odstavce 6 na možnost sankcí za neplnění jeho povinností.70)
(8) Protokol o výsledku revize obsahuje:
a) datum a rozsah provedené revize,
b) způsob provedení revize (pochůzka v terénu, využití leteckých snímků apod.),
c) odkaz na položky přílohy podle odstavce 5 písm. a) a záznamu pro další řízení podle odstavce 5 písm. b), ve kterých jsou zjištěné změny údajů katastru zaznamenány,
d) podpis zástupce katastrálního úřadu.
(9) Protokol o výsledku revize s přílohou podle odstavce 5 písm. a) se po provedení zjištěných změn v katastru založí do sbírky listin.
Vyznačování změn údajů katastru v katastrálním operátu
§ 48
(1) Dokladem o vyznačení změny v katastrálním operátu je:
a) výkaz změn, jedná-li se o údaje podle § 6 až 9,
b) dokumentace výsledků šetření a měření podle § 16.
(2) Výkaz změn se vede jednotným způsobem stanoveným Úřadem.
(3) Katastrální úřad zapisuje změny údajů katastru do výkazu změn ve lhůtě:
a) do 30 dnů po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu (§ 39),71)
b) do 30 dnů po doručení listiny, která je podkladem pro záznam nebo poznámku (§ 40 odst. 1 a § 43),72)
c) do 30 dnů od účinnosti zákona (§ 40 odst. 2),
d) do 30 dnů po doručení smlouvy o nájmu (výpůjčce) (§ 44),
e) do 60 dnů po doručení jiné listiny (§ 45).
§ 49
(1) V souboru geodetických informací se vyznačují změny předmětů obsahu katastrální mapy:
a) zobrazením změny v katastrální mapě vedené v grafické formě,
b) změnou údajů v číselném vyjádření obsahu katastrální mapy (§ 13 odst. 8).
(2) Změny předmětů obsahu katastrální mapy se vyznačují současně s jejich zaznamenáním:
a) ve výkazu změn, jde-li o změny doložené příslušnými listinami, jejichž součástí je geometrický plán, nebo jde-li o opravu chybného geometrického a polohového určení hranice pozemku,
b) v přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje, seznamu pomístních názvů nebo v přehledu záznamů podrobného měření změn, v případě změny dalších prvků polohopisu (§ 5 odst. 2).
(3) Charakteristiky a kritéria přesnosti zobrazení změn jsou stanoveny v příloze bod 13.
(4) Po zobrazení změny v katastrální mapě podle geometrického plánu a jeho měřické dokumentace se provede vždy kontrolní grafický výpočet výměr nových a změnou dotčených parcel. Vyhoví-li takto zjištěná výměra kritériím podle přílohy bod 14, považuje se výměra uvedená v geometrickém plánu za správnou.
(5) Pokud se podle odstavce 3 nebo 4 zjistí překročení mezních odchylek, považuje se geometrický plán za nezpůsobilý k vyznačení do katastru.
§ 50
V souboru popisných informací se vyznačují změny údajů katastru současně s jejich zápisem ve výkazu změn, je-li soubor popisných informací veden automatizovaně u katastrálního úřadu, nebo vyznačením změny na listu vlastnictví (§ 14 odst. 3) a následným automatizovaným promítnutím změn z výkazu změn do souboru popisných informací.
Oprava chyb v katastrálním operátu
§ 51
(1) Za chybné se považují jen ty údaje katastru, které vznikly:
a) zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,
b) nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, přičemž byly překročeny mezní odchylky,
c) nesprávnostmi v listinách, podle nichž byly zapsány údaje v katastru.
(2) Opravu chyb v katastru uvedených v § 52 až 54 provede katastrální úřad z vlastního podnětu nebo na návrh dotčeného vlastníka, jiného oprávněného nebo nájemce.73)
(3) Opravu jiných údajů provádí katastrální úřad z úřední povinnosti.
§ 52
(1) V souboru geodetických informací se opraví chybné geometrické a polohové určení hranice pozemku, je-li nesporně zjištěno a protokolárně doloženo, že se neshoduje se stavem hranice v terénu, současný průběh hranice v terénu není dotčenými vlastníky zpochybňován a nebyl jimi měněn.
(2) Pokud chyba vznikla:
a) při vedení a obnově katastru a v geometrickém plánu vyhotoveném katastrálním úřadem nebo jeho právním předchůdcem, opraví katastrální úřad geometrické a polohové určení hranice pozemku z úřední povinnosti,
b) při vyhotovování geometrického plánu jinou osobu, než je uvedeno v písmenu a), vyzve katastrální úřad dotčeného vlastníka, jiného oprávněného nebo nájemce k zajištění opravy geometrického plánu.
§ 53
Opravu chyby ve výměře parcely provede katastrální úřad z úřední povinnosti, pokud je způsobena:
a) chybným geometrickým a polohovým určením pozemku (§ 52),
b) chybným určením výměry,
c) chybami v psaní a počítání.
§ 54
Údaje o právních vztazích a údaje o druhu pozemku zapsané v katastru v souladu s listinou, v níž byly dodatečně zjištěny chyby, se opraví v katastrálním operátu v součinnosti:
a) s předkladatelem listiny nebo s jeho právním nástupcem, jedná-li se o rozhodnutí a jiné listiny uvedené v § 40, 43 až 45,
b) s osobami, jichž se chyba týká, jedná-li se o smlouvy uvedené v § 37.
Údaje se v katastru opraví na podkladě opravené listiny, popř. nové listiny.
ODDÍL SEDMÝ
Činnosti při obnově katastrálního operátu
§ 55
Vyhlášení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
(1) O obnově katastrálního operátu rozhodne po předchozím souhlasu Úřadu katastrální úřad v těch katastrálních územích, která splňují některou z podmínek stanovených zvláštním předpisem.74)
(2) Rozhodnutí o obnově katastrálního operátu zašle katastrální úřad obci, na jejímž území bude katastrální operát obnovován, s jednoročním časovým předstihem. Současně upozorní obec na povinnost trvalého označení jejích územních hranic31) v dohodě se sousedními obcemi. Rozhodnutí se stejným poučením zašle katastrální úřad i osobám, které mají v daném území rozsáhlý nemovitý majetek (např. dráhy, letiště, pozemní komunikace, lesy).
(3) Termín zahájení obnovy katastrálního operátu oznámí katastrální úřad obci nejméně 30 dní předem.
(4) Ve vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu obcí68) se upozorní vlastníci a nájemci na jejich povinnosti,75) zejména označit trvalým způsobem nesporné hranice svých pozemků, pokud nejsou označeny zdí nebo plotem.
(5) Obec poskytuje katastrálnímu úřadu při jeho působení v obci nezbytnou součinnost.76)
Zjišťování průběhu hranic
§ 56
(1) Složení komise pro zjišťování průběhu hranic a dalších údajů, které jsou obsahem katastru (dále jen "zjišťování průběhu hranic"), dohodne předseda komise jmenovaný ředitelem katastrálního úřadu s obcí, orgánem ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, popř. podle místních podmínek s dalšími orgány.77)
(2) Účastníky zjišťování průběhu hranic jsou vlastníci a nájemci. Vlastníci zemědělských a lesních pozemků sloučených do větších půdních celků (§ 3 odst. 2) jsou podle rozhodnutí předsedy komise účastníky zjišťování průběhu hranic jen v případě, kdy jejich přítomnost je nezbytná pro projednání průběhu vlastnické hranice se sousedním pozemkem existujícím v terénu.
(3) Účast vlastníků a nájemců při zjišťování průběhu hranic zajišťuje katastrální úřad ve spolupráci s obcí.
(4) Vlastníci a nájemci jsou ke zjišťování průběhu hranic zváni písemnou pozvánkou tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem.
§ 57
(1) Podkladem pro zjišťování průběhu hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní katastrální operát, z něhož se vyhotoví náčrty a k nim soupisy nemovitostí uspořádané podle vlastníků a nájemců. Podklad obsahuje i pozemky uvedené v § 3 odst. 2.
(2) Při zjišťování průběhu hranic pozemků se rozlišuje hranice:
a) vlastnická,
b) nájmu, pokud její průběh není totožný s hranicí vlastnickou,
c) druhu pozemku, popř. rozhraní způsobu využití nemovitosti uvnitř obvodu vlastnictví jednoho vlastníka a dále
d) vnější obvod stavby.
(3) Komise prověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru, a to:
a) jméno (název), adresu trvalého pobytu (sídla) vlastníka a nájemce,
b) identifikační číslo právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby,
c) druh pozemku,
d) způsob využití nemovitosti,
e) popisné číslo stavby nebo evidenční číslo stavby,
f) místní a pomístní název,
g) další prvky polohopisu (§ 5 odst. 2).
§ 58
(1) Při zjišťování průběhu hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v katastrální mapě.
(2) Lomové body vlastnické hranice a hranice nájmu, jejíž průběh v terénu odpovídá zobrazení v katastrální mapě a vlastníci a nájemci s ní souhlasí, se označí v terénu barvou. Vlastnická práva a hranice nájmu se vyznačí v náčrtu černou tlustou čárou s rozlišením způsobu trvalého označení hranice (plot, zeď apod.) a hraničních znaků (§ 85) mapovými značkami podle přílohy bod 10. V soupise nemovitostí potvrdí vlastník a nájemce svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením vlastnické hranice a hranice nájmu.
(3) U vlastnické hranice, s jejímž trvalým označením v terénu vlastníci souhlasí, ale její průběh neodpovídá zákresu v katastrální mapě, prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou:
a) chybný zákres hranice v katastrální mapě, vyznačí se v náčrtu její oprava červeně a v soupise nemovitostí potvrdí vlastníci svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením opravy hranice (§ 52 odst. 1),
b) vědomá změna průběhu hranice v terénu, upozorní komise dotčené vlastníky na jejich povinnost předložit katastrálnímu úřadu geometrický plán na změnu hranice a příslušnou smlouvu o změně právních vztahů k nemovitostem [§ 37 písm. a)]. V náčrtu se červeně vyznačí nová hranice v terénu, ale jí oddělená část původního pozemku se sloučí do tohoto pozemku zobrazeného v katastrální mapě.78) Dosavadní vlastnická hranice, pokud je v terénu neznatelná, se vyznačí mapovou značkou neznatelné hranice (příloha bod 10). V soupise nemovitostí potvrdí vlastník svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením hranic.
(4) Dojde-li k rozporu79) ve tvrzení vlastníků o průběhu vlastnické hranice, vyznačí se v náčrtu dosavadní hranice podle zákresu v katastrální mapě příslušnou mapovou značkou sporné hranice (příloha bod 10). Komise poučí vlastníky, jichž se spor týká, o možnosti řešit spor o hranici u soudu.
(5) Tvoří-li hranici vlastnickou, popř. hranici katastrálního území hranice vodního toku, nepovažuje se posun hranice v důsledku přirozené činnosti vodního toku (eroze, naplaveniny) za právní skutečnost podle zvláštního předpisu.63)
(6) Při zjišťování průběhu vnějšího obvodu stavby podle § 4 odst. 1, která není doposud vyznačena v katastru, upozorní komise dotčeného vlastníka na povinnost předložit katastrálnímu úřadu geometrický plán, příslušnou listinu pro vyznačení stavby v katastru66) a na případné sankce.70) V náčrtu se vyznačí tato stavba červeně svým vnějším obvodem a sloučí se do pozemku, na kterém je postavena.
(7) Průběh hranice katastrálního území, která je shodná s hranicí státu, se v terénu nezjišťuje. Údaje o hranici pro potřebu obnovy katastrálního operátu se převezmou z dokumentace příslušného ministerstva.33)
(8) Průběh hranice způsobu ochrany nemovitostí (příloha bod 3) se nezjišťuje. Do obnoveného katastrálního operátu se tyto hranice přebírají z dosavadní katastrální mapy, popř. z podkladů předložených orgány příslušných ministerstev (§ 28).
(9) Změny hranic druhu pozemku, které v terénu vznikly v důsledku drobných pozvolných dlouhodobých posunů hranic v rámci zemědělského půdního fondu a přirozené změny druhu pozemku,80) se v náčrtu vyznačí podle skutečného stavu v terénu. Tyto změny se projednají s vlastníky dotčených pozemků, kteří tyto skutečnosti vezmou na vědomí podpisem v soupise nemovitostí.
(10) Zjištěné změny dalších údajů podle § 57 odst. 3, doložené příslušným povolením nebo tento doklad nevyžadující, se zapíší do soupisu nemovitostí, v němž vlastníci a nájemci potvrdí svým podpisem souhlas s vyznačením změny v katastru. U změny druhu pozemku nedoložené příslušným dokladem (§ 27 odst. 2) se projedná způsob odstranění nesouladu.
(11) Projednaný způsob a termín řešení vlastnické hranice podle odstavce 3 písm. b), stavby podle odstavce 6 a nesouladu v druhu pozemku podle odstavce 10 s poučením na možnost uplatnění sankcí za neplnění povinností70) se zapíše do záznamu pro další řízení (§ 46 odst. 1) a zápis potvrdí vlastník nebo nájemce svým podpisem.
(12) O výsledku zjišťování průběhu hranic sepíše komise protokol, který obsahuje:
a) údaj o katastrálním území a období, v kterém bylo provedeno zjišťování průběhu hranic,
b) jména členů komise,
c) způsob vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu v obci,
d) způsob zajištění účasti vlastníků a nájemců při zjišťování průběhu hranic,
e) celkové výsledky zjišťování průběhu hranic s odkazem na doklady, v kterých jsou zaznamenány výsledky zjišťování průběhu hranic s podpisy vlastníků a nájemců (odstavce 2, 3, 9 a 11),
f) datum sepsání protokolu s podpisy členů komise.
(13) Nedílnou součástí protokolu jsou náčrty s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí a seznam pomístních názvů, které jsou průkazným dokladem výsledků zjišťování průběhu hranic jednotlivých pozemků a jednotlivých údajů katastru. Přílohou protokolu jsou též doklady o doručení pozvání k účasti na zjišťování průběhu hranic, o účasti zástupců vlastníků a nájemců doložené plnou mocí apod.
Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací
§ 59
(1) Podle rozhodnutí katastrálního úřadu se může provést před dalšími etapami obnovy katastrálního operátu přečíslování parcel.
(2) Jednotkou pro přečíslování parcel je katastrální území. Při přečíslování se parcely číslují průběžně v jedné číselné řadě bez rozlišení na stavební a pozemkové parcely.
(3) S přečíslováním se započne v zastavěném území, kde se všechny parcely přečíslují v průběžném sledu, a dále mimo zastavěné území tak, aby čísla parcel na sebe vhodně navazovala.
(4) Přečíslování parcel se zaznamená v náčrtech a v soupisech nemovitostí (§ 58).
(5) Součástí obnoveného katastrálního operátu je srovnávací sestavení přečíslovaných parcel.
§ 60
(1) Obnovený soubor geodetických informací (§ 13) se vyhotoví na podkladě:
a) výsledků zjišťování průběhu hranic (§ 58),
b) nového geometrického a polohového určení hranic pozemků, hranic katastrálního území a obce, obvodů staveb a dalších prvků polohopisu katastrální mapy v S-JTSK (§ 66 a 67),
c) měřické dokumentace, podle níž byly vyznačeny změny údajů v dosavadním katastrálním operátu v průběhu jeho obnovy až do doby vyhlášení jeho platnosti.
(2) Obnovený soubor geodetických informací zahrnuje číselné vyjádření hranic všech evidovaných pozemků (§ 3), obvodů staveb a dalších prvků polohopisu katastrální mapy podle § 13 odst. 8.
(3) Podkladem pro doplnění obnoveného souboru geodetických informací číselným vyjádřením geometrického a polohového určení hranic zemědělských a lesních pozemků sloučených do větších půdních celků je operát bývalého pozemkového katastru a navazující operát přídělového a scelovacího řízení.
§ 61
Obnovený soubor popisných informací vznikne z údajů vedených na paměťovém médiu počítače (§ 14 odst. 1), v nichž se vyznačí:
a) změny zaznamenané v soupisech nemovitostí (§ 58 a 59),
b) nové výměry parcel vypočtené na podkladě nového geometrického a polohového určení hranic pozemků (§ 26 odst. 1),
c) nové údaje o parcele, vyplývající z obnovy souboru geodetických informací (označení listu katastrální mapy apod.),
d) změny údajů katastru, které vznikly v průběhu obnovy dosavadního katastrálního operátu až do doby vyhlášení jeho platnosti.
§ 62
Řízení o námitkách
(1) Katastrální úřad oznámí obci datum dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení v obci k veřejnému nahlédnutí. Rovněž oznámí obci datum, k němuž nabude obnovený katastrální operát platnosti, pokud nebudou k jeho obsahu podány námitky.
(2) Oznámení termínu a doby vyložení obnoveného katastrálního operátu se řídí zvláštním předpisem.81)
(3) Katastrální úřad v obci vyloží kopii obnovené katastrální mapy a výstupy ze souboru popisných informací podle § 14 odst. 2 písm. a) až e). Po celou dobu vyložení katastrálního operátu se mohou vlastníci, nájemci a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu a mohou proti jeho obsahu podávat námitky u katastrálního úřadu.82)
(4) Neúčast vlastníků, nájemců a jiných oprávněných a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
(5) O výsledcích námitkového řízení sepíše katastrální úřad protokol, který obsahuje:
a) datum a místo konání řízení o námitkách,
b) způsob oznámení vyložení obnoveného katastrálního operátu,
c) počet podaných námitek a způsob jejich vyřízení,
d) podpis zástupce katastrálního úřadu.
§ 63
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
(1) Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se řídí zvláštním předpisem.83)
(2) Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu zašle katastrální úřad obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven.
(3) Informace o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu zveřejňuje Úřad ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
(4) Po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní operát stává neplatným.84) Po uplynutí skartační lhůty se vybrané části operátu uloží do archivu, ostatní části se vyřadí z katastrálního operátu a předají se ke zničení.
§ 64
Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do číselného vyjádření
(1) V odůvodněných případech může katastrální úřad rozhodnout, že ve vybraných katastrálních územích bude dosavadní katastrální mapa vyhotovená v S-JTSK doplněna číselným vyjádřením jejího obsahu (§ 13 odst. 8).
(2) Před přepracováním souboru geodetických informací do číselného vyjádření provede katastrální úřad revizi (§ 47).
(3) Soubor geodetických informací po přepracování musí splňovat náležitosti podle § 13 odst. 1 až 5. Zemědělské a lesní pozemky sloučené do větších půdních celků se do souboru doplní obdobně podle § 60 odst. 3.
(4) Podle číselného vyjádření hranic pozemků a obvodů staveb se v souboru popisných informací vyznačí nové výměry parcel (§ 26 odst. 1).
(5) K obnovenému katastrálnímu operátu se provádí řízení o námitkách a vyhlášení jeho platnosti podle § 62 a 63.
ODDÍL OSMÝ
Geodetické práce pro účely katastru
§ 65
Geodetickými pracemi pro účely katastru se rozumějí přípravné, měřické, výpočetní a zobrazovací práce při:
a) zřizování, údržbě a obnově podrobného polohového bodového pole,
b) geometrickém a polohovém určení hranic katastrálních území, pozemků, obvodů staveb a dalších prvků polohopisu katastrální mapy,
c) vytyčování hranic pozemků.
Podrobné polohové bodové pole a podrobné měření
§ 66
(1) Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole jsou uvedeny v příloze bod 12.
(2) Dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole obsahuje:
a) technickou zprávu obsahující zejména údaje prokazující dosaženou přesnost určení bodu,
b) geodetické údaje o bodu,
c) ověření technické zprávy osobou podle zvláštního předpisu,85) pokud není dokumentace vyhotovena katastrálním úřadem.
§ 67
(1) Geometrickým základem podrobného měření při obnově katastrálního operátu novým mapováním jsou body základního a podrobného polohového bodového pole.
(2) Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a určení souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy a způsoby ověření a testování přesnosti výsledků geodetických prací jsou uvedeny v příloze bod 13.
(3) Výsledky podrobného měření se zaznamenávají na tiskopisy Úřadu nebo se vyhotovují automatizovaně za podmínek stanovených v § 78 odst. 3.
ODDÍL DEVÁTÝ
Geometrický plán
§ 68
(1) Geometrický plán86) (dále jen "plán") graficky znázorňuje:
a) reálné rozdělení jedné nebo více nemovitostí,
b) novou stavbu (§ 4),
c) rozsah věcného břemene k části pozemku.
Plán podle písmen a) a b) obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků, porovnání se stavem evidence právních vztahů a další údaje. Vzory plánu jsou uvedeny v příloze body 15 a 16.
(2) V katastrální mapě nelze bez plánu zobrazit nové hranice pozemků, novou stavbu ani další prvky polohopisu katastrální mapy s výjimkou případů podle odstavce 3 a § 90 odst. 3.
(3) Změny dalších prvků polohopisu katastrální mapy (§ 5 odst. 2), jejichž vyznačení v katastru není podmíněno zápisem údajů do souboru popisných informací podle příslušné listiny, lze v katastru zobrazit na podkladě záznamu podrobného měření změn (§ 72 odst. 7) bez vyhotovení plánu, a to vždy na návrh vlastníka nebo jiného oprávněného.
§ 69
Použití plánu
(1) Plán je technickým podkladem pro:
a) vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem,
b) vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbám,87) které jsou předmětem katastru,
c) změnu hranice katastrálního území a obce,
d) změnu hranice druhu pozemku.
(2) Plán, který je součástí listiny podle odstavce 1, je spolu s měřickou dokumentací technickým podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.
§ 70
Podklady pro vyhotovení plánu
(1) Závazným podkladem pro vyhotovení plánu jsou údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací.
(2) Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s příslušnými písemnými údaji z bývalého pozemkového katastru, veřejných knih a z přídělového a scelovacího řízení se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud nejsou doposud vyznačeny v souboru geodetických a popisných informací katastru.
(3) Dalšími podklady jsou zejména:
a) předcházející plány, měřické náčrty původního mapování, záznamy podrobného měření změn,
b) údaje o bodech základního a podrobného polohového bodového pole a přehled jejich sítě.
§ 71
Součinnost při vyhotovování plánu
(1) Katastrální úřad poskytne osobě oprávněné vyhotovovat plány podle zvláštního předpisu88) (dále jen "vyhotovitel plánu") bezplatně v potřebném rozsahu kopii mapového podkladu podle § 70 odst. 1 a 2 s uvedením délkové srážky mapového podkladu.
(2) Ostatní podklady podle § 70 získá vyhotovitel plánu:
a) nahlédnutím do katastru (§ 87) nebo
b) požádáním katastrálního úřadu o vyhotovení nepotvrzené kopie z částí katastrálního operátu, popř. výstupy ze souboru geodetických a popisných informací vedených na paměťovém médiu počítače, zejména kopie z dokumentace podle § 16 odst. 3 nebo údaje o jednotlivých parcelách.
(3) Katastrální úřad přidělí vyhotoviteli plánu na požádání číslo záznamu podrobného měření změn a podle potřeby parcelní čísla nových a změnou dotčených parcel a čísla pevných bodů podrobného polohového bodového pole, pokud je bude vyhotovitel plánu zřizovat.
§ 72
Geodetické práce v terénu
(1) Nové vlastnické hranice oddělovaných pozemků se před zaměřením označí způsobem podle § 85.
(2) Podrobné měření se provede s přesností podle ustanovení § 67. Geometrickým základem podrobného měření jsou:
a) body základního a podrobného polohového bodového pole v katastrálních územích nebo jejich částech stanovených katastrálním úřadem,
b) jednoznačně identifikovatelné podrobné body polohopisu katastrální mapy v ostatních územích.
Prostory stanovené katastrálním úřadem, v kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK, vyhlašuje Úřad ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
(3) Při podrobném měření se dále zaměří identické body podle odstavce 2 písm. b), je-li potřebné:
a) změnu zaměřenou podle odstavce 2 písm. a) zobrazit v katastrální mapě, jejíž polohopis není v S-JTSK,
b) porovnat právní vztahy k pozemkům podle § 3 odst. 2 zobrazeným v podkladech uvedených v § 70 odst. 2, které vyjadřují právní vztahy k nemovitostem.
(4) Pokud v katastrálním území podle odstavce 2 písm. a) nelze připojit podrobné měření na body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 jednoznačně identifikovatelné podrobné body určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení podmínek uvedených v příloze bod 13.
(5) Při podrobném měření se ověří, zda poloha bodů geometrického základu se v terénu nezměnila a zda je identická se zákresem v katastrální mapě. Ověření musí vyhovět kritériím uvedeným v příloze bod 13.
(6) Výsledky podrobného měření se zaznamenávají do záznamu podrobného měření změn, který obsahuje měřický náčrt a zápisník. Náležitosti popisového pole a zápisníku podrobného měření jsou upraveny příslušným tiskopisem Úřadu.
(7) V rámci jednoho záznamu podrobného měření se číslují:
a) pomocné body měřické sítě od čísla 4001,
b) jednoznačně identifikovatelné body podle odstavce 2 písm. b) a nové podrobné body od čísla 1 do 3999.
Čísla dosavadních podrobných bodů určených v souřadnicích S-JTSK podle dokumentace katastrálního úřadu se nemění.
(8) Výsledky dřívějších měření, např. při obnově katastrálního operátu novým mapováním, lze využít pro vyhotovení plánu až po kontrole se skutečným stavem v terénu.
(9) Záznam podrobného měření musí být vyhotoven jednoznačně a čitelně.
§ 73
Měřický náčrt
(1) Měřický náčrt má náležitosti grafického znázornění plánu (příloha bod 17) a navíc obsahuje přibližný zákres měřické sítě, bodů geometrického základu, rozlišení způsobu trvalého označení hranic (plot, zeď apod.), rozlišení hraničních znaků (§ 85) a označení druhů pozemků u nově vzniklých parcel mapovými značkami (příloha bod 10), dále způsob využití nemovitosti (příloha bod 2), rozlišení staveb (zděná, dřevěná), popisné nebo evidenční číslo stavby (je-li přiděleno). Měřický náčrt obsahuje vždy oměrné a jiné kontrolní míry.
(2) Měřický náčrt musí být zpracován v takovém (přibližném) měřítku, aby kresba byla dobře čitelná. Nesmí být v měřítku menším, než je katastrální mapa, do které bude změna vyznačována, s výjimkou:
a) změny s připojením na vzdálené body, které se zakreslí v přiměřeném zmenšeném měřítku,
b) liniových staveb nebo plošné změny velkého rozsahu s dlouhými přímými úseky hranic.
(3) Není-li možné v použitém měřítku měřického náčrtu některou část zaměřené změny (drobné výstupky) zobrazit, vykreslí se mimo vlastní kresbu změny detail příslušné části ve větším měřítku a vzájemná souvislost se vyznačí odkazem s použitím velkých písmen abecedy.
§ 74
Výpočetní práce
(1) Poloha podrobných bodů se určí:
a) v katastrálních územích s číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodů staveb [§ 5 odst. 1 písm. a)] a v dalších prostorech podle § 72 odst. 2 souřadnicemi v S-JTSK,
b) v ostatních prostorech pravoúhlými souřadnicemi v místním systému.
Seznam souřadnic nově určených podrobných bodů je nedílnou součástí záznamu podrobného měření.
(2) Výměry změněných parcel a jejich dílů se určí:
a) z vyrovnaných souřadnic v systému S-JTSK, které byly vypočteny podle odstavce 1 písm. a),
b) z přímo měřených měr nebo ze souřadnic bez vyrovnání,
c) graficky, tj. planimetrováním nebo výpočtem z měr nebo ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely (dílu parcely) odměřených na mapě, s přihlédnutím k plošné srážce mapového listu.
(3) Výměra změněných parcel (dílů) musí být určena stejným nebo přesnějším způsobem, než byly určeny výměry dosavadních dotčených parcel.
(4) Výměra změněných parcel vypočtená ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK se ověří kontrolním výpočtem podle odstavce 2 písm. b) nebo c) a z přímo měřených měr kontrolním výpočtem podle odstavce 2 písm. c).
(5) Výměra změněných parcel určená graficky se stanoví dvojím nezávislým výpočtem.
(6) Výpočet výměr podle odstavce 2 písm. b) a c) se provede ve výpočetních skupinách tvořených souvislým celkem změnou dotčených parcel jednoho vlastníka nebo nájemce.
(7) Správnost výpočtu výměr se posuzuje podle rozdílu výsledků dvou nezávisle provedených výpočtů výměr. Rozdíl nesmí překročit hodnoty mezní odchylky uvedené v příloze bod 14.
(8) Záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů musí obsahovat:
a) číslo plánu,
b) plošnou srážku podkladu, na kterém byl proveden výpočet výměr parcel a dílů podle odstavce 2 písm. c),
c) vyrovnání výměr ve skupině a sestavení změnou dotčených parcel z dílů podle stavu katastru nemovitostí, popř. i z dílů parcel zobrazených v podkladech podle § 70 odst. 2.
(9) Výměry částí parcel, ke kterým se vztahuje věcné břemeno, se neurčují.
(10) Pokud při výpočtu výměr je zjištěno překročení mezní odchylky z důvodu:
a) chybného výpočtu výměry dosavadní parcely nebo
b) chybného geometrického určení hranic nebo zobrazení dosavadní parcely v katastrálním operátu,
poznamená vyhotovitel plánu návrh opravy výměry a geometrického určení této parcely v záznamu výsledků výpočtu výměr, záznamu podrobného měření změn a v plánu s odkazem na toto ustanovení vyhlášky.
§ 75
Náležitosti plánu
(1) Plán musí obsahovat popisové pole, grafické znázornění a výkaz výměr podle katastru, jejichž obsah a formální úprava je uvedena v příloze bod 17.
(2) Jsou-li zaměřované nemovitosti ve více katastrálních územích, může se v dohodě s katastrálním úřadem vyhotovit společný plán pro všechna dotčená katastrální území.
(3) Plán se vyhotoví způsobem, který zaručí zřetelnost kresby, dobrou čitelnost popisu a jejich stálost.
§ 76
Rozmnožování plánu
(1) Plán se rozmnožuje způsobem zaručujícím stálost a dobrou čitelnost kopie. Počet kopií je závislý na počtu vyhotovení právní listiny (§ 38 odst. 3), resp. na požadavku objednatele.
(2) Plány mají základní formát A4. Plány a jejich přílohy větších rozměrů se do základního formátu složí tak, aby na vrchní straně bylo popisové pole.
(3) Prvopis plánu tvoří kopie plánu (odstavec 1) ověřená podle § 77 a potvrzená katastrálním úřadem podle § 78.
§ 77
Ověřování plánu
Ověření, že plán náležitostmi a přesností odpovídá předpisům, provede fyzická osoba, která má k tomu oprávnění podle zvláštního předpisu.85) Ověřením přebírá odpovědnost, že plán náležitostmi a přesností odpovídá ustanovením této vyhlášky. Ověření vyznačí datem, jménem, razítkem a podpisem na všech kopiích, které se mají stát prvopisem plánu.
§ 78
Potvrzení plánu katastrálním úřadem
(1) Plán ověřený podle § 77 předkládá vyhotovitel plánu katastrálnímu úřadu k potvrzení souladu očíslování parcel s údaji katastru s těmito přílohami:
a) záznam podrobného měření změn (měřický náčrt podle § 73 a seznam souřadnic nově určených podrobných bodů podle § 74 odst. 1),
b) zobrazení změny (včetně bodů geometrického základu) na kopii mapového podkladu poskytnutého vyhotoviteli plánu podle § 71 odst. 1 nebo bodové zobrazení změny (včetně bodů geometrického základu) na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné fólii v měřítku mapového podkladu (§ 71 odst. 1) s přihlédnutím k jeho srážce,
c) záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů (§ 74 odst. 8),
d) dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole podle § 66 odst. 2 a oznámení o případném zničení nebo poškození bodu podrobného polohového bodového pole (§ 33).
(2) Plán a jeho přílohy podle odstavce 1 písm. a), c) a d) se vyhotovují na tiskopisech Úřadu, které poskytuje vyhotoviteli plánu katastrální úřad, nebo automatizovaně.
(3) Automatizovaně lze doklady podle odstavce 2 vyhotovit, jsou-li:
a) obsahově shodné s tiskopisy Úřadu,
b) úpravou přiměřené tiskopisům Úřadu, tj. ve stejném uspořádání, na papíru potřebné kvality a stanoveného formátu, s jen nezbytným zkracováním slov, trvanlivé, čitelné a schopné reprodukce.
(4) Katastrální úřad při potvrzování plánu překontroluje soulad dosavadního stavu výkazu výměr se stavem katastru a správnost označení nových a změnou dotčených parcel parcelními čísly.
(5) Nezjistí-li katastrální úřad zjevné závady v plánu ani v úplnosti jeho příloh, potvrdí všechny ověřené kopie v příslušné části popisového pole. Uvede položku knihy potvrzených plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem a podpis pracovníka katastrálního úřadu. Jeden prvopis plánu s přílohami podle odstavce 1 si katastrální úřad ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu vrátí vyhotoviteli plánu.
(6) Plány, u kterých katastrální úřad zjistí zjevné závady zaviněné vyhotovitelem plánu, vrátí nepotvrzené se všemi přílohami vyhotoviteli s upozorněním na zjištěné závady.
(7) Pokud je v plánu upozorněno na chybu v dosavadním stavu katastrálního operátu podle § 74 odst. 10, katastrální úřad prošetří s využitím příloh k plánu oprávněnost upozornění a příčinu chyby. Pokud je chyba nesporná, potvrdí plán a zahájí řízení o opravě chyby.73) Nesporná chyba v dosavadním stavu katastrálního operátu se nepovažuje za závadu v plánu.
(8) Za předložení plánu k potvrzení katastrálním úřadem se vybírá správní poplatek podle zvláštního předpisu.30)
§ 79
Dokumentace plánu
Katastrální úřad založí prvopis plánu s přílohami (§ 78 odst. 5) do dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací (§ 16).
§ 80
Vyhotovení a ověření kopie prvopisu plánu
(1) Katastrální úřad vyhotoví na požádání kopii prvopisu plánu, kterou označí slovem "Kopie". Ověřovací doložka obsahuje text: "Kopie plánu souhlasí s prvopisem geometrického plánu", a počet listů, dále položku knihy o poskytnutých údajích z katastru, datum, otisk razítka se státním znakem a podpis pracovníka katastrálního úřadu. Pokud se kopie prvopisu plánu skládá z více listů, musí být všechny pevně spojeny a společně opatřeny otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem.
(2) Má-li být kopie prvopisu plánu podkladem pro právní úkony, přezkoumá katastrální úřad, zda je obsah plánu v souladu se stavem katastru. Pokud je tato podmínka splněna, rozšíří katastrální úřad na kopii prvopisu plánu doložku podle odstavce 1 o text: "Kopie geometrického plánu je v souladu s údaji katastru nemovitostí".
(3) Není-li plán v souladu s údaji katastru nebo neobsahuje potřebné porovnání se stavem evidence právních vztahů k nemovitostem, upozorní katastrální úřad žadatele, že plán je pro právní úkony nepoužitelný.
(4) Za úkony podle odstavců 1 a 2 se vybírají správní poplatky podle zvláštního předpisu.30)
ODDÍL DESÁTÝ
Vytyčování hranic pozemku
§ 81
(1) Vytyčení hranic pozemku je geodetickou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice pozemku podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiného mapového podkladu (§ 70 odst. 2).
(2) Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.
(3) Hranice pozemku může vytyčovat jen ten, kdo má k tomu oprávnění podle zvláštního předpisu85) (dále jen "vytyčovatel").
(4) Vytyčení hranic pozemku na podkladě projektu vyhotoveného podle zvláštního předpisu,89) není předmětem této vyhlášky.
§ 82
Podklady pro vytyčování hranic pozemku
(1) Podkladem pro vytyčení hranic pozemku je:
a) plán a jeho měřická dokumentace, který je součástí listiny o právních vztazích k nemovitostem zapsaných v platném katastrálním operátu,
b) geometrické a polohové určení pozemku v obnoveném katastrálním operátu podle § 55 až 64,
c) měřická dokumentace katastrálního operátu obnoveného podle dřívějších předpisů,90)
d) katastrální mapa, popř. jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž byly založeny právní vztahy (§ 70 odst. 2), a to s využitím původních náčrtů. Jiné mapové podklady, zejména mapy pozemkového katastru, se využijí, pokud katastrální mapa má nižší grafickou přesnost, nebo předmětný zákres hranice v ní není zobrazen.
(2) Podklady pro vytyčení hranic pozemku mají charakter technického podkladu a vytyčovatel je získá u katastrálního úřadu podle § 71.
§ 83
Způsob vytyčování hranic pozemku
(1) Vytyčovací prvky se určí z podkladů, které jsou v § 82 odst. 1 uvedeny v pořadí jejich využitelnosti. Vytyčovací prvky se vyznačí do vytyčovacího náčrtu ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu.
(2) Pokud je podkladem plán, měřický náčrt nebo záznam podrobného měření změn a je možné použít nebo obnovit měřickou síť, k níž byla vytyčovaná hranice původně zaměřena, převezmou se jako vytyčovací prvky údaje zapsané v podkladech.
(3) Pokud není možno původní síť použít ani obnovit, zvolí se nová měřická síť a vytyčovací prvky se vypočtou transformací původních měřených hodnot nebo souřadnic bodů vytyčované hranice. Transformační koeficienty se určí z identických bodů, které jsou zaměřeny k původní i nové síti.
(4) Nelze-li vytyčit hranici podle odstavců 2 a 3 a je-li ověřeno, že zákres parcely v mapě je z technického hlediska správný, určí se všechny potřebné vytyčovací prvky z hodnot odměřených na mapě [§ 82 odst. 1 písm. d)].
(5) Hranice nesmí být vytyčena s menší přesností, než umožňují nejpřesnější použitelné podklady podle § 82 odst. 1.
(6) Správnost vytyčení hranice pozemku se ověří kontrolním měřením.
(7) Při vytyčování vlastnických hranic celého obvodu pozemku se porovná výměra vypočtená z vytyčovacích prvků s výměrou evidovanou v katastru. Je-li překročena hodnota mezní odchylky ve výměře (příloha bod 14), poznamená se návrh opravy výměry pozemku ve vytyčovacím náčrtu, a to je-li vyloučena chyba ve vytyčovacích prvcích a z nich vypočtené výměře pozemku.
(8) Vytyčené lomové body vlastnické hranice pozemku se v terénu označí trvalým způsobem (§ 85), pokud již nejsou trvale označeny. Vytyčená hranice pozemku je platnou hranicí podle katastru; pokud některý z vlastníků má proti jejímu průběhu v terénu námitky, může o nich rozhodnout soud na základě žaloby podané vlastníkem.
(9) S výsledkem vytyčení seznámí vytyčovatel všechny vlastníky dotčených pozemků. Výsledek seznámení s vyjádřením jednotlivých vlastníků dotčených pozemků se zapíše do protokolu o vytyčení hranice pozemku (§ 84).
(10) Pokud se někteří vlastníci nedostavili k seznámení s výsledkem vytyčení hranice pozemku, ač k tomu byli vyzváni, vytyčovatel jim zašle kopii sepsaného protokolu o vytyčení hranice pozemku.
(11) Vytyčovatel předá objednateli vytyčení hranice pozemku vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku, popř. plán při vytyčení pozemku podle § 84 odst. 4.
§ 84
Dokumentace vytyčené hranice pozemku
(1) Vytyčovací náčrt má úpravu přiměřeně shodnou se záznamem podrobného měření změn.
(2) Obsahem protokolu o vytyčení hranice pozemku jsou:
a) jméno a adresa vytyčovatele,
b) jméno (název) a adresa (sídlo) objednatele vytyčení hranice,
c) údaje o vytyčované hranici mezi pozemky s uvedením jejich parcelních čísel, katastrálního území a obce,
d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení,
e) způsob označení lomových bodů vytyčované hranice,
f) porovnání výměry podle § 83 odst. 7,
g) jména a podpisy zúčastněných stran, které byly seznámeny s výsledkem vytyčení hranice pozemků,
h) připomínky zúčastněných stran k výsledku vytyčení hranice pozemku s připojením jejich podpisů,
i) datum, podpis a razítko vytyčovatele.
(3) Kopii dokumentace podle odstavců 1 a 2 je vytyčovatel povinen předat do 30 dnů po předání výsledků vytyčení hranice objednateli (§ 83 odst. 11) příslušnému katastrálnímu úřadu k založení do dokumentace výsledků měření a šetření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací (§ 16).
(4) Dokumentace podle odstavců 1 a 2 při vytyčování neznatelných hranic pozemku, které nejsou v katastru geometricky a polohově určeny, je podkladem pro vyhotovení plánu k vyznačení pozemku do souboru geodetických informací katastru (§ 68 odst. 2) na návrh vlastníka pozemku. Tato dokumentace doplněná seznamem souřadnic podle § 74 odst. 1 nahrazuje přílohu uvedenou v § 78 odst. 1 písm. a) a předává se s ověřeným plánem katastrálnímu úřadu k potvrzení.
ODDÍL JEDENÁCTÝ
Označování hranic pozemků a územních hranic obcí trvalým způsobem
§ 85
Označování hranic pozemků
(1) Nesporné vlastnické hranice pozemků (dále jen "hranice pozemků") se označují hraničními znaky,91) kterými jsou zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonové o rozměru nejméně 80x80x500 mm. Přípustné je použít jako hraničního znaku též zabetonovanou ocelovou trubku alespoň 600 mm dlouhou nebo lomového neopracovaného kamene. Na tvrdých podkladech (např. beton, skála) se označí hranice pozemků zapuštěným hřebem nebo jiným vhodným kovovým předmětem nebo vytesaným křížkem na opracované ploše. V bažinatých územích lze použít kůlů z tvrdého dřeva o tloušťce alespoň 100 mm.
(2) Hraniční znak se na hranici pozemku umisťuje tak, aby se jeho střed kryl s bodem lomu hranice.
(3) Hranice pozemku se označí tak, aby z každého hraničního znaku bylo vidět na oba sousední znaky a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší než 200 m.
(4) Hranice pozemku, které jsou v terénu označeny jiným trvalým způsobem, např. zdí, není potřebné zvlášť označovat hraničními znaky.
(5) Hranici nájmu [§ 57 odst. 2 písm. b)] lze označit jen v hlavních lomových bodech a přitom hraničními znaky mohou být i neobetonované trubky.
(6) Hranice zemědělských a lesních pozemků sloučených do půdního celku se hraničními znaky neoznačují.
(7) Hranice druhu pozemku ani rozhraní způsobu využití nemovitosti se trvalým způsobem neoznačuje.
(8) Na státní hranici není povoleno umisťovat hraniční znaky pozemků. Je-li třeba označit hranici pozemku, která končí na státní hranici, umístí se její hraniční znak ve vzdálenosti alespoň 2 m před státní hranicí.
(9) Druh hraničních znaků a jiný způsob trvalého označení hranic pozemků se vyznačuje v katastrální mapě a v měřickém náčrtu podle přílohy bod 10.
§ 86
Označování územních hranic obce
(1) Hranice obce se označuje:
a) v hlavních lomových bodech kamennými hranoly o celkové délce přibližně 700 mm a s opracovanou hlavou s rozměry 160 mm x 160 mm x 100 mm nebo obdobnou značkou z plastu,
b) u hranic probíhajících vodním tokem, komunikací apod., podle potřeby dvěma hraničními znaky tak, aby bod hranice dělil spojnici hraničních znaků ve stanoveném poměru, zpravidla na polovinu.
(2) Styk hranic tří nebo více obcí se označuje kamenným hranolem o celkové délce přibližně 800 mm a s opracovanou hlavou s rozměry 200 mm x 200 mm x 100 mm.
(3) Hranice obce se nemusí označit hraničními znaky uvedenými v odstavci 1 písm. a), je-li již označena jako hranice pozemku podle § 85.
ODDÍL DVANÁCTÝ
Poskytování údajů z katastru
§ 87
O údajích katastru lze bezplatně získat informace ústně u katastrálního úřadu nebo nahlédnutím do katastru92) v prostorách a v době k tomu určených katastrálním úřadem.
§ 88
(1) Opisy, výpisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel93) jsou veřejnými listinami,94) pokud jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, podpisem pracovníka katastrálního úřadu a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.
(2) Opisem, výpisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu nebo automatizovaně vyhotovený:
a) výčet parcel vlastníka (spoluvlastníků) s údaji o právních vztazích nebo výčet parcel nájemce [§ 14 odst. 2 písm. d) a e)],
b) kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu (§ 70 odst. 2) zobrazující parcely podle písmene a).
(3) V žádosti o opis, výpis nebo kopii podle odstavce 1 se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s podrobnějším označením předmětu žádosti evidovaného v katastru, a to číslem nebo jménem vlastníka, jiného oprávněného nebo nájemce (§ 8), popř. parcelním číslem nemovitosti, popisným číslem stavby nebo evidenčním číslem stavby (s uvedením části obce v případě číslování staveb v katastrálním území ve více číselných řadách).
(4) Identifikace parcel93) obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel.
(5) V případě, že nelze zákres hranic parcely předchozích pozemkových evidencí ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu.
(6) Katastrální úřad vyhotoví na požádání opis nebo kopii listiny o právních vztazích ze sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy,95) kterou označí "Opis" nebo "Kopie". Ověřovací doložka obsahuje text: "Opis - Kopie doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru - pozemkové knihy", počet listů opisu nebo kopie, údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, dále položku knihy o poskytnutých údajích z katastru, datum, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem a podpis pracovníka katastrálního úřadu.
(7) Kopie souborů geodetických informací a souborů popisných informací nebo jejich částí (dále jen "hromadné výstupy") se poskytují pro potřebu provozovatele informačního systému, a to v souladu s účelem, pro který je systém zřízen,96) a v ostatních případech jen pro účely, ke kterým byly údaje z katastru vyžádány.
(8) Za hromadné výstupy podle odstavce 7 se považují především takové údaje katastru, jejichž rozsah zpravidla dosahuje nebo přesahuje údaje o nemovitostech evidovaných v jednom katastrálním území. Hromadné výstupy se opatřují údajem o dni, ke kterému byly vyhotoveny, přičemž se nemusí přihlížet k vyznačené plombě (§ 39 odst. 1, § 42 odst. 2 a § 43).
(9) Hromadné výstupy nejsou veřejnými listinami a poskytuje je katastrální úřad, v jehož územní působnosti jsou nemovitosti evidovány, nebo provozovatel souborů geodetických informací a souborů popisných informací v celostátním rozsahu.97)
(10) Správní poplatek za poskytování údajů z katastru podle odstavců 1 až 6 se vybírá podle zvláštního předpisu.30) Hromadné výstupy podle odstavce 7 se poskytují na vyžádání za úplatu podle cenového předpisu,98) nestanoví-li zvláštní předpis jinak.99)
§ 89
(1) Kartografická díla100) vyhotovená na podkladě souboru geodetických informací musí obsahovat upozornění na ochranu práv k nim podle zvláštního předpisu101) ve formě ochranné doložky: "Mapový podklad copyright Český úřad zeměměřický a katastrální, ..." (rok, jemuž odpovídá stav obsahu katastrální mapy).
(2) V publikaci zveřejňující souhrnné přehledy nebo hromadné údaje ze souboru popisných informací katastru musí být uvedeno, ke kterému datu jsou údaje převzaty z katastru.
(3) Ochrana a provozování souboru geodetických informací a souboru popisných informací na počítači se řídí zvláštním předpisem.96)
ODDÍL TŘINÁCTÝ
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 90
Zjednodušený způsob evidence zemědělských a lesních pozemků
(1) Zjednodušená evidence zemědělských a lesních pozemků podle § 3 odst. 2 (dále jen "zjednodušená evidence") se postupně zakládá a vede pouze v souboru popisných informací katastru s využitím jejich geometrického a polohového určení a popisných informací obsažených v operátech bývalého pozemkového katastru a v navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení (dále jen "dřívější pozemkové evidence"), a to alespoň těmito údaji:
a) parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence,
b) původní nebo zbytkovou výměrou (po majetkoprávně provedených změnách),
c) údaji o vlastníku.
(2) Ve zjednodušené evidenci podle odstavce 1 se vyznačují změny:
a) výměry (na podkladě listiny, jejíž součástí je geometrický plán),
b) údajů o vlastníku.
(3) Katastrální úřad doplňuje pozemky evidované podle odstavce 1 do souboru geodetických informací na základě využití podkladů dřívějších pozemkových evidencí. Při tomto doplnění stanoví parcelní číslo podle katastru, určí další údaje o parcele (§ 7) v souboru popisných informací a uvědomí o tom vlastníka pozemku.
(4) Katastrální úřad vyhotoví na požádání s využitím operátů dřívějších pozemkových evidencí:
a) kopii katastrální mapy doplněnou orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí. Tato kopie se opatří textem: "Kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem parcel podle dřívějších pozemkových evidencí (jejich hranice jsou vyznačeny střídavou čarou a parcelní čísla uvedena v závorce)",
b) srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru, včetně stanovení výměr částí parcel.
§ 91
Číselné kódy a názvy částí obce, v nichž jsou samostatně číslovány stavby popisnými nebo evidenčními čísly [§ 6 odst. 1 písm. f) a § 7 písm. m)], budou v souboru popisných informací doplněny v návaznosti na schválení standardů územní identifikace v rámci Státního informačního systému a souřadnice definičních bodů parcel [§ 7 písm. n)] v návaznosti na obnovu katastrálního operátu.
§ 92
Zrušuje se výnos Ústřední správy geodézie a kartografie ze dne 10. 7. 1958 č. 021-701/2408/58 a ministerstva školství a kultury ze dne 10. 7. 1958 č. 18 551/58-L o okresních názvoslovných sborech pro úpravu pomístního názvosloví - publikováno ve Sbírce instrukcí pro výkonné orgány národních výborů ročník 1958, částka 14, poř. č. 66.
§ 93
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Radouch v.r.
Příl.
1. Charakteristiky druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemku   Kód  Charakteristika
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 orná půda     2  a) pozemky, na nichž se pravidelně pěstují obiloviny, okopaniny, pícniny, technické plodiny
              a jiné zemědělské plodiny,
            b) pozemky, které jsou dočasně zatravňovány (víceleté pícniny na orné půdě),
            c) pařeniště, skleníky a japany, pokud jsou na orné půdě;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 chmelnice     3  pozemky vysázené chmelem;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 vinice       4  pozemky, na kterých se pěstuje vinná réva;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 zahrady      5  a) pozemky, na kterých se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny,
              zpravidla pro vlastní potřebu,
            b) pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři až do výměry 0,25 ha, které
              zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,
            c) školky ovocných nebo okrasných stromů, viničné školky a školky pro chmelovou sáď,
            d) pařeniště, skleníky a japany, pokud nejsou na orné půdě;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ovocné sady    6  pozemky souvisle osázené ovocnými stromy nebo ovocnými keři o výměře nad 0,25 ha;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 louky       7  pozemky porostlé travinami, u nichž hlavní výtěžek je seno (tráva), i když se nahodile spásají
            nebo jsou za účelem zúrodnění rozorány;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 pastviny      8  pozemky porostlé travinami, které jsou určeny k trvalému spásání, i když se nahodile sečou;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 lesní pozemky   10  pozemky lesní půdy určené pro plnění funkcí lesů, a to:
            a) pozemky porostlé nebo osázené dřevinami resp. porosty dřevin, jejichž hlavním účelem je
              vytvářet trvalý zdroj dřeva nebo jež slouží jiným účelům, dále prutníky, lesní školky,
              větrolamy, vřesoviště, jakož i dočasné holiny, i když jsou přechodně zemědělsky obdělávány
              nebo jinak využívány,
            b) pozemky nezalesněné, popřípadě dřevinami neporostlé, které slouží pro plnění funkcí lesů,
            c) pozemky nad horní hranicí stromové vegetace ve vysokohorských oblastech;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 vodní plochy   11  pozemky, na nichž jsou rybníky, vodní toky, vodní nádrže, močály nebo bažiny;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 zastavěné plochy 13  a) pozemky, na kterých jsou postaveny stavby podle § 2 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona,
 a nádvoří       b) nádvoří náležející ke stavbám podle § 1 odst. 2 písm. d) této vyhlášky;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ostatní plochy  14  pozemky neuvedené v předcházejících druzích pozemků s charakteristikou způsobu využití podle
            bodu 2 této přílohy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Způsob využití nemovitostí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Způsob využití nemovitosti Kód  Význam kódu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemku: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skleník, pařeniště      12  Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště.
 Školka, topolová plantáž   13  Školka ovocných nebo okrasných stromů, viniční školka, školka pro chmelovou sáď
                  nebo topolová plantáž.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemku: lesní pozemky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Účelový les         21  Pozemek zařazený do kategorie "lesy ochranné" a "lesy zvláštního určení" podle § 23
                  odst. 3 a 4 zákona č. 61/1977 Sb.,
 Lesní školka         22  Na pozemku je zřízena lesní školka.
 Stavba na lesním pozemku   26  Na pozemku je stavba, ale pozemek není vyňat z lesního půdního fondu.
 Zpevněná lesní komunikace  27  Pozemek není vyňat z lesního půdního fondu a je na něm zřízena zpevněná lesní cesta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemku: vodní plochy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rybník           111  Rybník sloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb.
 Tok přírodní        120  Přírodní nebo upravený (regulovaný) vodní tok (např. řeka, potok).
 Tok umělý          121  Uměle vytvořený tok (např. průplav, kanál, náhon, odpadový kanál, meliorační stoka
                  apod.)
 Vodní nádrž přírodní    122  Jezero, slepé říční rameno.
 Vodní nádrž umělá      123  Uměle vytvořená vodní nádrž (např. přehrada, nádrž vytvořená zatopením vytěžených
                  ploch, rybníky nesloužící k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb) s výjimkou bazénu
                  ke koupání.
 Močál, bažina        124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemku: zastavěné plochy a nádvoří
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Průmyslový objekt      10.  Objekt průmyslové výroby, výroby tepla a elektřiny a skladového hospodářství.
 Zemědělská usedlost     20.  Zemědělská usedlost (statek) ve vlastnictví občana (např. budova s obytnou částí,
                  stodolou, chlévem apod.).
 Zemědělská hospodářská   21.  Budova zemědělského objektu náležející zemědělskému subjektu (např. administrativní
 budova              budova, kravín, vepřín, skladová hala, dílna).
 Objekt dopravy       30.  Budova v objektu automobilové, železniční, lodní a civilní letecké dopravy, městské
                  hromadné dopravy apod.
 Objekt k bydlení      40.  Budova pro bydlení (např. bytový dům, rodinný domek) nebo budova pro individuální
                  rekreaci.
 Rekreační objekt      420  Objekt pro individuální rekreaci (např. chalupa, rekreační domek) označený popisným
                  číslem.
 Objekt lesního       50.  Objekt lesního hospodářství (např. lesovna, hájovna, sklad, opravny, dílny,
 hospodářství           provozní budovy apod.).
 Objekt občanské       60.  Zařízení veřejné správy a řízení (např. úřadovny obcí, soudů, požární stanice),
 vybavenosti            školské a výchovné (např. školy, internáty), kulturní a osvětové (např. divadla,
                  kina, hrady, zámky, zoolog. zahrady), sportovní a tělovýchovné (např. sportovní
                  haly, zimní stadiony, zařízení horské služby), zdravotnické a sociální (např.
                  nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče, léčebná zařízení) a obchodu a služeb
                  (např. prodejny, hotely, restaurace, cestovní kanceláře, zařízení spojů, hromadné
                  garáže).
 Objekt technické      70.  Zařízení technické vybavenosti sídel (např. zásobování plynem, teplem, elektřinou,
 vybavenosti            zařízení technických služeb a vodohospodářské zařízení).
 Ostatní stavební objekty  90.  Budovy nezařazené do předchozích kategorií.
              -------------------------------------------------------------------------------------------
                  Bližší specifikace na třetím místě kódu:
               ..0  Stavba s číslem popisným.
               ..1  Stavba s číslem evidenčním.
               ..2  Garáže (i označené číslem evidenčním).
               ..3  Ostatní budovy bez čísla popisného nebo evidenčního.
               ..4  Společný dvůr u domu s byty v osobním vlastnictví apod.
               ..5  Zbořeniště, jiná plocha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemku: ostatní plochy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dráhy            30  Provozní plocha drah.
 Dálnice           31  Dálnice včetně nájezdů na dálnici a dalších ploch sloužících provozu dálnice.
 Silnice           32  Silnice I. až III. třídy.
 Ostatní komunikace      33  Místní a účelové komunikace včetně parkovacích ploch, veřejných prostranství,
                  chodníků a parkových cest.
 Ostatní dopravní plochy   36  Plochy letišť a přístavů.
 Zeleň v zástavbě       40  Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň.
 Ostatní veřejná zeleň    41  Parky a jiné plochy funkční a rekreační zeleně.
 Hřiště, stadiony       50  Hřiště, stadiony.
 Koupaliště          51  Koupaliště u přírodních nebo uměle vytvořených vodních ploch a koupaliště s bazénem.
 Ostatní sportoviště     52  Např. jízdárny, dostihové dráhy, střelnice, dráhy pro motoristické, vodní a lyžařské
                  sporty, lanovky, vleky.
 Rekr. a ubytovací plochy   53  Plochy pro lehká ubytovací a rekreační zařízení, např. autokemp, tábořiště.
 Soukromá rekreační plocha  54  Pozemek pro účely stavby individuální rekreace.
 Hřbitov, urnový háj     60
 Kulturní a osvětové plochy  61  Např. botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, památník.
 Manipulační plochy      70  Manipulační a skladová plocha průmyslové výroby a zeměděl. a sklad. hospodářství.
 Těžba surovin        71  Plocha těžební činnosti, těžba nerostů a těžba surovin.
 Skládka           73  Plocha určená ke skládce.
 Jiné plochy         90  Plocha nezařazená do předchozích kategorií.
 Staveniště          91  Pozemek určený pro výstavbu.
 Svah, skála         92  Neplodná půda, např. roklina, vysoká mez s kamením, ochranná hráz, skály.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
U druhu pozemku "zastavěné plochy a nádvoří" je výsledný kód způsobu využití nemovitosti trojmístný a vznikne spojením
dvoumístného kódu charakteristiky účelu využití na prvních dvou místech s jednomístným kódem bližší specifikace
nemovitosti (na posledním místě).


3. Způsob ochrany nemovitostí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Způsob ochrany nemovitostí                                            Kód
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Menší chráněné území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní     ..1
 památka) a jeho ochranné pásmo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rozsáhlé chráněné území (národní park, chráněná krajinná oblast) a jeho ochranné pásmo.             ..2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Menší chráněné území a jeho ochranné pásmo (1) a rozsáhlé chráněné území a jeho ochranné pásmo (2).       ..3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašelin, ochranné pásmo 1. stupně léčivého zdroje (přírodního      .1.
 léčivého zdroje minerálních, termálních, proplyněných vod nebo plynů přírodních minerálních vod stolních
 a ložiska slatin).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Jednotlivá nemovitá kulturní památka.                                      1..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Památkově chráněné území (památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky,     2..
 památková rezervace a památková zóna).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nemovitá kulturní památka (1) v památkově chráněném území (2).                          3..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Geodetický bod a jeho chráněné území.                                      4..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Geodetický bod (4) na nemovité kulturní památce (1).                               5..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Geodetický bod (4) v památkově chráněném území (2).                               6..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Geodetický bod (4) na nemovité kulturní památce v památkově chráněném území (3).                 7..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka:
Kombinací příslušných kódů na prvém až třetím místě se vytváří kód způsobu ochrany nemovitosti, např. 112 - nemovitá
kulturní památka ve vnitřním lázeňském území v rámci rozsáhlého chráněného území.


4. Druh číslování parcel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh pozemkové evidence - při společné číselné řadě parcel (§ 3 odst. 7 písm. b/) platí       Kód parcely
              pro všechny parcely vždy kód uvedený pro pozemkovou parcelu.      stavební pozemkové
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Katastr nemovitostí                                         1     2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Evidence nemovitostí                                        -     3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Pozemkový katastr                                          4     5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Přídělový plán nebo jiný podklad                                  6     7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Parcela z jiného katastrálního území                                8     9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. Kvalita výměry
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Kvalita výměry                                                  Kód
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Výměra vypočtena z vyrovnaných souřadnic v systému S-JTSK                             2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Výměra vypočtena z přímo měřených měr nebo ze souřadnic bez vyrovnání                       1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Výměra vypočtena graficky                                             0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. Rozlišení právního vztahu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rozlišení právního vztahu                                            Kód
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nemovitost ve vlastnictví České republiky, ke které bylo zřízeno právnické osobě právo trvalého užívání      4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Stavba na cizím pozemku                                              5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Správa nemovitosti a právo hospodaření s částí pozemku podle § 36 odst. 1, který nelze reálně rozdělit      7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Část pozemku ve vlastnictví České republiky, ke které bylo zřízeno právnické osobě právo trvalého užívání     8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Neuspořádaný vlastnický vztah (zapsaný podle dřívějších předpisů)                         9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Geodetické údaje o zhušťovacím bodu
7.1 Formální úprava je stanovena tiskopisem Úřadu s názvem "GEODETICKÉ ÚDAJE".
7.2 Geodetické údaje o zhušťovacích bodech obsahují:
a) lokalizační údaje o územní jednotce (okres, obec) a katastrálním území, označení listu Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené, označení triangulačního listu, číslo parcely, na níž je bod umístěn,
b) číslo a název bodu, souřadnice bodu v S-JTSK, výšku bodu ve výškovém systému baltském - po vyrovnání s uvedením vztažného místa, údaje o orientacích (číslo a název orientačního bodu, jižník a délka orientační strany),
c) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,
d) údaje o stabilizaci a signalizaci bodu,
e) údaje o zřízení bodu (zřizovatel, datum apod.).
7.3 Je-li ke zhušťovacímu bodu zřízen zajišťovací bod, uvedou se jeho údaje podle bodu 7.2 v geodetických údajích daného zhušťovacího bodu.
8. Geodetické údaje o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole
8.1 Formální úprava je stanovena tiskopisem Úřadu s názvem "GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP".
8.2 Geodetické údaje o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole obsahují:
a) lokalizační údaje o obci a katastrálním území a označení listu Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené,
b) číslo bodu, souřadnice v S-JTSK, třídu přesnosti (jen u bodů zřízených před účinností této vyhlášky) a výšku bodu ve výškovém systému baltském - po vyrovnání (pokud byla určena),
c) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami,
d) údaje o zřízení bodu, jeho popis, způsob stabilizace a určení.
9. Klad, rozměry a označení mapových listů katastrální mapy v S-JTSK
9.1 Souvislý klad mapových listů katastrální mapy navazuje na dělení mapových listů státní mapy 1 : 50 000 v S-JTSK. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y a X souřadnicové soustavy (obr. 1).
            MAPOVÝ LIST STÁTNÍ MAPY MĚŘÍTKA 1:50 000
                   Obr. 19.2 Klad a rozměry mapových listů se odvozují u map měřítek:
a) 1 : 5 000 - dělením mapového listu státní mapy 1 : 50 000 na 10 sloupců ve směru osy Y a na 10 vrstev ve směru osy X (obr. 1),
b) 1 : 2 000 - dělením mapového listu měřítka 1 : 5 000 na dva sloupce a na dvě vrstvy (na polovinu rovnoběžkami s osami X, Y) podle obr. 2,
c) 1 : 1 000 - dalším postupným dělením mapového listu měřítka 1 : 2 000 na sloupce a vrstvy obdobně jako v písm. b) podle obr. 2.
             MAPOVÝ LIST MAPY MĚŘ. 1 : 5 000
                   Obr. 29.3 Rozměry rámu mapových listů včetně dalších údajů jsou uvedeny v tabulce:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Měřítko mapy Rozměry rámu (mm) Délka úhlopříčky rámu (mm) Rozměry zobrazeného území (m) Plocha zobrazeného území (ha)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 : 5 000    500x400        640,31          2500x2000            500
 1 : 2 000    625x500        800,39          1250x1000            125
 1 : 1 000    625x500        800,39           625x 500             31,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4 Označení mapových listů v S-JTSK obsahuje podle měřítka:
a) 1 : 5 000 - název příslušného listu státní mapy měřítka 1 : 50 000 (daný názvem největšího města zobrazeného na tomto listu), doplněný číslem sloupce a vrstvy (bod 9.2); čísla se oddělí pomlčkou (např. OLOMOUC 6-5, obr. 1); sloupce a vrstvy se číslují od severovýchodního rohu listu ve směru os Y a X číslicemi 0 až 9,
b) 1 : 2 000 - označení příslušného mapového listu měřítka 1 : 5 000, doplněné za lomítkem čísly mapových listů (1 až 4), počínaje číslem 1 v severozápadní čtvrtině (např. OLOMOUC 6-5/1, obr. 2),
c) 1 : 1 000 - označení příslušného mapového listu měřítka 1 : 2 000, doplněné čísly 1 až 4 v souladu s postupným dělením listu na čtvrtiny (např. OLOMOUC 6-5/21, obr. 2).
10. Mapové značky katastrální mapy v S-JTSK
10.1 Čáry


10.2 Body bodových polí


10.3 Hranice


10.4 Druhy pozemků a způsob jejich využití


10.5 Stavební objekty


10.6 Dopravní síť


10.7 Elektrická vedení


10.8 Povrchová ložiska


10.9 Vodstvo


11. Předměty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů v měřítku 1 : 1 440, 1 : 2 500 a 1 : 2 880, jejichž mapové značky a popis není shodný s bodem 10 této přílohy
11.1 Uvnitř mapového rámu je uveden:
a) název sousedního státu, územní správní jednotky, části obce a veřejného prostranství,
b) název katastrálního území, pomístní názvy a parcelní čísla, s rozlišením místních a pomístních názvů velikostí písma; parcelní číslo má velikost 1,5 mm.
11.2 Vně mapového rámu je uvedeno:
a) označení kladu triangulačního listu (nad mapovým rámem vpravo), orientační číslo mapového listu v kladu triangulačního listu (nad mapovým rámem uprostřed a ve všech rozích okraje mapy) a orientační číslo sousedního mapového listu (vně stran rámu uprostřed),
b) v okrajovém náčrtku číslo mapy bývalého pozemkového katastru se jménem příslušného katastrálního území a srážkou papíru jednotlivých mapových listů (na vnějších stranách okrajového náčrtku),
c) měřítko mapy a další tirážní údaje (pod mapovým rámem).
11.3 Mapové značky


12. Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole
12.1 Poloha bodů podrobného polohového bodového pole se volí tak, aby bod nebyl ohrožen, aby signalizace byla jednoduchá a aby bod byl využitelný pro připojení podrobného měření.
12.2 Zhušťovací body se volí přednostně na trvalých objektech, na rovných střechách domů, na nivelačních kamenech, na hřebových nivelačních značkách osazených shora na vodorovných částech trvalých objektů nebo jako trvale signalizované body s výjimkou továrních komínů, stožárů a vlajkových tyčí. Ostatní body podrobného polohového bodového pole se volí především na objektech trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně překážely v užívání pozemků, např. v obvodu dopravních komunikací.
12.3 Zhušťovací body se stabilizují jednou povrchovou a jednou podzemní značkou. Povrchová stabilizační značka je kamenný hranol o celkové délce přibližně 700 mm a s opracovanou hlavou o rozměrech 160 mm x 160 mm x 100 mm s křížkem ve směru úhlopříček na vrchní straně hlavy hranolu. Podzemní značka je kamenná deska o rozměrech 300 mm x 300 mm x 100 mm s obdobným křížkem jako na povrchové značce. Podzemní značka je umístěna pod povrchovou značkou ve vzdálenosti minimálně 200 mm. Stabilizační značky musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 5 mm.
12.4 Pokud nelze zhušťovací bod stabilizovat podzemní značkou, zřídí se jeden zajišťovací bod, stabilizovaný kamenným hranolem podle bodu 12.3 nebo jiným způsobem zajišťujícím stejnou kvalitu, zejména kovovými značkami osazenými do objektu.
12.5 Trvale signalizované zhušťovací body se zajistí dvěma zajišťovacími body, stabilizovanými ve vzdálenosti maximálně 500 m od zhušťovacího bodu. Mezi zajišťovacími body musí být viditelnost.
12.6 Ostatní body podrobného polohového bodového pole (dále jen "ostatní body") se zřizují především:
a) na objektech se stabilizační značkou, např. na nivelačních kamenech, stabilizacích tíhových bodů, hraničních kamenech na hranicích obcí, na mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou,
b) na vstupních a jiných šachtách podzemních vedení mimo zastavěné části obcí, pokud na nich lze jednoznačně vyznačit polohu bodu,
c) na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích budov.
12.7 Pokud nejsou pro umístění ostatních bodů vhodné objekty, stabilizují se kamennými hranoly podle bodu 12.3. Byl-li již v místě pevně osazen k jinému účelu opracovaný kámen rozměru nejméně 120 mm x 120 mm x 600 mm, použije se po doplnění křížkem nebo důlkem.
12.8 Ostatní body je možno také stabilizovat:
a) vysekáním křížku na opracované ploše skály,
b) hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, čepovými značkami apod. na budovách,
c) ocelovými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích velikosti nejméně 300 mm x 300 mm x 800 mm,
d) ocelovými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 3 mm, délky nejméně 600 mm (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka ukončena závrtnou šroubovicí), s hlavou z plastu velikosti nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm.
12.9 Ze značek pevných bodů podrobného polohového bodového pole, které jsou použitelné jako stanoviska, musí být z výšky měřického přístroje orientace na body základního nebo podrobného polohového bodového pole téže nebo vyšší přesnosti. U zhušťovacích bodů se k tomu účelu, pokud není možnost orientace, zřídí orientační bod.
12.10 Hustota trvale stabilizovaných bodů polohového bodového pole (základního i podrobného) je stanovena vzájemnou vzdáleností bodů v zastavěném území 150 až 300 m a v nezastavěném území hustotou nejméně jeden bod na km2.
12.11 Určovací prvky (délka, směr) bodů podrobného polohového bodového pole se měří nezávisle nejméně dvakrát. Měření musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která má být dosažena u nově určovaných bodů.
12.12 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů podrobného polohového bodového pole je střední souřadnicová
                      2  2
   chyba m , daná vztahem m  = [0,5(m + m )], kde m , m jsou střední chyby určení souřadnic x, y. Podrobné
       xy        xy     x  y     x  y
   polohové bodové pole se vytváří s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou u zhušťovacího

   bodu 0,02 m a u ostatních bodů 0,06 m a vztahuje se k nejbližším bodům základního polohového bodového pole.
12.13 Mezní odchylka se stanoví 2,5násobkem základní střední souřadnicové chyby.
12.14 Přesnost bodů podrobného polohového bodového pole se posuzuje:
a) u jednotlivých bodů podle skutečné odchylky nebo empirické střední souřadnicové chyby, určené z vyrovnání metodou nejmenších čtverců, která nesmí překročit hodnotu mezní odchylky,
b) u souboru bodů testováním poměru empirické střední souřadnicové chyby souboru k základní střední souřadnicové chybě,
c) u bodů, jejichž souřadnice se počítají přibližným vyrovnáním, podle odchylek uzávěrů určovacích obrazců nebo rozptylu hodnot souřadnic vypočtených kombinací určovacích prvků.
Pro tento účel se rozumí skutečnou odchylkou rozdíl mezi hodnotou určenou kontrolním měřením podstatně vyšší přesnosti a hodnotou, jejíž přesnost se posuzuje, a rozptylem hodnot souřadnic největší rozdíl souřadnic bodu vypočtených z kombinací určovacích prvků.
12.15 Při testování podle bodu 12.14 písm. b) u souboru o větším počtu bodů než 20 má být přibližně 63 % bodů v mezích od nuly do hodnoty základní střední souřadnicové chyby. Přitom u žádného z bodů souboru nesmí být překročena mezní odchylka podle bodu 12.13. Empirická střední souřadnicová chyba souboru bodů se vypočte jako kvadratický průměr absolutních hodnot empirických středních souřadnicových chyb bodů souboru.
12.16 Při posuzování přesnosti podle bodu 12.14 písm. c) je možné považovat kritéria přesnosti uvedená v bodě 12.12 za splněná, jestliže nebyly překročeny mezní odchylky uzávěrů určovacích obrazců stanovené Úřadem a nebo pokud rozptyl hodnot souřadnic vypočtených kombinací určovacích prvků u všech bodů vyhovuje kritériu podle bodu 12.13.
13. Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
13.1 Přesnost podrobného měření a výsledných souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy (dále jen "podrobné body") se vyjadřuje ve vztahu k blízkým bodům podrobného polohového bodového pole, popř. základního polohového bodového pole.
13.2 V katastrálních územích podle § 72 odst. 2 písm. a) této vyhlášky, v kterých podrobné měření nelze připojit na body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 jednoznačně identifikovatelné podrobné body určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení těchto podmínek:
a) zaměřované podrobné body musí být uvnitř kružnice opsané nad spojnicí navzájem nejvzdálenějších připojovacích bodů nebo vně této kružnice do vzdálenosti nejvýše 1/4 jejího průměru,
b) územní rozsah podrobného měření se omezí v zastavěném území nejvýše na plochu 150x150 metrů a jinde 300x300 metrů.
13.3 Podmínka stanovená v bodu 13.2 písm. a) platí i pro připojení podrobného měření v katastrálních územích podle § 72 odst. 2 písm. b) této vyhlášky.
  13.4 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní střední souřadnicová
                       2   2
   chyba m  daná vztahem m  = [0,5 (m  + m  )], kde m , m jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y.
       xy,        xy      x   y      x  y
  13.5 Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů je základní střední

   chyba m délky d přímé spojnice bodů této dvojice, vypočtené ze souřadnic.
       d
13.6 Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby:
  a) charakteristika m  nepřesáhla kritérium u  = 0,14 m,
             xy            xy
  b) charakteristika m nepřesáhla kritérium u vypočtené pro každou délku ze vztahu
             d            d

     u = 0,21 [(d + 12) : (d + 20)] v metrech.
     d
  
  13.7 Charakteristikou přesnosti zobrazení podrobných bodů v  grafické formě katastrální mapy je základní střední

   souřadnicová chyba m  (bod 13.4), kde m , m jsou základní střední chyby zobrazení bodu na podkladě jeho
             xy         x  y
   výsledných souřadnic. Podrobné body musí být zobrazeny tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení m
                                                      xy
   nepřesáhla hodnotu 0,16 mm na katastrální mapě.
            
13.8 Dosažení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů se ověřuje pomocí:
a) oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic jiných vybraných dvojic podrobných bodů a jejich porovnáním s délkami, vypočtenými ze souřadnic,
b) nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru podrobných bodů a jejich porovnání s jejich výslednými souřadnicemi.
13.9 Dosažení přesnosti zobrazení podrobných bodů u grafické formy mapy se ověřuje porovnáním délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (např. oměrných měr nebo jiných kontrolních měr) s délkami určenými z mapy.
  13.10 Dosažení přesnosti se posuzuje podle velikosti rozdílu délek daného vztahem delta d = d - d , kde d je:
                                               m  k    m
   a) délka spojnice vypočtená z výsledných souřadnic [(bod 13.8 písm. a)] nebo

   b) určená z hodnot odměřených na katastrální mapě s přihlédnutím ke srážce katastrální mapy (bod 13.9), a d je
                                                         k
     
délka spojnice určená z přímého měření.
  13.11 Dosažená přesnost se považuje u katastrální mapy v S-JTSK za vyhovující tehdy, když:

   a) absolutní hodnoty všech rozdílů délek, vypočtených podle bodu 13.10 vyhovují kritériu |delta d| =mensi 2u .k(v m),
                                                       d
   b) kritérium |delta d| =mensi u .k (v m) je splněno pro 60 % testovaných délek d, přičemž u se vypočte podle
                 d                              d
     bodu 13.6 a koeficient k má hodnotu pro případ 13.10 písm. a) k = 1,0 a pro případ 13.10 písm. b) k = 1,2

     u měřítka katastrální mapy 1 : 1 000, k = 1,3 u měřítka 1 : 2 000 a k = 1,6 u měřítka 1 : 5 000.
V případě, že některé rozdíly délek delta d nevyhovují kritériu podle písmena a), prověří se správnost určení příslušných dvojic podrobných bodů a zjištěné nesprávnosti se opraví.
13.12 Dosažení přesnosti zobrazení změny v katastrální mapě v jiném systému než S-JTSK se považuje za vyhovující, když rozdíl délek delta d určených podle bodu 13.10 písm. b) nepřekročí mezní odchylky uvedené v tabulce:
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Měřítko katastrální         Mezní odchylka v metrech pro délku d
       mapy      ----------------------------------------------------------------------
                 do 50 metrů    nad 50 do 300 metrů     nad 300 metrů
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
      1 : 1 250        0,58         0,68           0,68
      1 : 1 440        0,67         0,77           0,77
      1 : 2 500        1,16         1,26           1,26
      1 : 2 880        1,26         1,47           d/200
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
13.13 Pro porovnání souřadnic výběru podrobných bodů podle 13.8 písm. b) se vypočtou pro body výběru rozdíly souřadnic

   delta x = x - x , delta y = y - y , kde x , y jsou výsledné souřadnice podrobného bodu a x , y jsou
         m  k       m  k    m  m                       k  k
   souřadnice téhož bodu z kontrolního určení.

   Dosažení stanovené přesnosti se testuje pomocí výběrové střední souřadnicové chyby s , vypočtené jako
                                             xy
   kvadratický průměr středních chyb souřadnic s , s , které se určí ve výběru o rozsahu N bodů ze vztahů
                          x  y
                 N      2              N      2
            s = [ S delta x  : (k.N)]     s =  [ S delta y  : (k.N)]
             x   j=1    j           y   j=1    j

   Hodnota koeficientu k = 2, má-li kontrolní určení stejnou přesnost jako podrobné měření nebo k = 1, má-li

   kontrolní určení přesnost podstatně vyšší, t. j. m  < 0,10 m.
                            xy
   Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když
                                      2     2
   a) polohové odchylky delta p vypočtené ze vztahu delta p = (delta x + delta y ) vyhovují

     kritériu |delta p| =mensi 0,24 m,
                                           2   2
   b) výběrová střední souřadnicová chyba s , vypočtená ze vztahu s  = [0,5 (s  + s )] vyhovuje
                       xy            xy      x   y
     kritériu s =mensi 0,15 m pro výběr o rozsahu N od 100 do 300 bodů a s =mensi 0,14 m pro výběr větší než 300 bodů.
          xy                           xy
14. Mezní odchylky výpočtu výměr
                                        2
14.1 Hodnota mezní odchylky se vypočte ze vzorců uvedených v tabulce, kde P v m je určená výměra:

   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   Měřítko mapy     Výměra určená číselně (§ 74 odst. 2  Výměra určená nezávisle dvakrát
              písm. a/, b/) v porovnání s výměrou       graficky
              určenou graficky (§ 74 odst. 2
              písm. c/)
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
      1               2                   3
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 : 1 000         u  = 0,25 . P + 2           u  = 0,20 . P + 3
                 MP                    MP
   1 : 1 250 a 1 : 1 440   u  = 0,35 . P + 3           u  = 0,30 . P + 4
                 MP                    MP
   1 : 2 000         u  = 0,50 . P + 4           u  = 0,40 . P + 6
                 MP                    MP
   1 : 2 500 a 1 : 2 880   u  = 0,90 . P + 7           u  = 0,60 . P + 8
                 MP                    MP
   1 : 5 000         u  = 1,20 . P + 10           u  = 1,05 . P + 14
                 MP                    MP
   ----------------------------------------------------------------------------------------------
                  2
14.2 Hodnota mezní odchylky u  v m mezi dosavadní výměrou skupiny a výměrou novou se stanoví, jsou-li:
               MP
   a) dosavadní a nové výměry určeny ze souřadnic lomových bodů obvodu parcely (dílu), které byly vypočteny z přímo
    měřených měr, ze vzorce u  = 0,5 (n + n - 1), kde n je počet dosavadních parcel ve skupině, n je počet
                 MP     1  2      1                     2
    nových parcel a dílů ve skupině,

   b) dosavadní a nové výměry určeny graficky nebo kombinací různých způsobů, dvojnásobnou hodnotou vypočtenou podle
    vzorců uvedených v bodu 14.1 sl. 3 tabulky.
14.3 Není-li mezní odchylka podle bodu 14.2 překročena, vyrovnají se nově vypočtené výměry parcel a dílů tak, aby se jejich součet rovnal výměře skupiny. Odchylka od dosavadní výměry skupiny se při vyrovnání rozdělí úměrně výměrám vyrovnávaných parcel a dílů a zavádí se pouze u výměr určených graficky.
15. Vzor geometrického plánu pro reálné rozdělení nemovitostí16. Vzor geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene17. Náležitosti geometrického plánu
Popisové pole
17.1 Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu plánu a v pravém dolním rohu plánu většího formátu (§ 76 odst. 2).
17.2 Popisové pole uspořádané do tabulky musí obsahovat:
a) jméno (název) a adresu (sídlo) vyhotovitele plánu,
b) název okresu, obce a katastrálního území,
c) číslo plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla podle evidence plánů u vyhotovitele a posledního dvojčíslí roku,
d) označení mapového listu a číslo záznamu podrobného měření změn,
e) název "GEOMETRICKÝ PLÁN pro ......" s uvedením účelu, pro který je plán vyhotovován,
f) datum a jméno pracovníka, který zaměřil změnu a vyhotovil plán, s připojenými texty, které jsou uvedeny v tiskopisu Úřadu,
g) ověření plánu podle § 77 této vyhlášky,
h) potvrzení plánu katastrálním úřadem podle § 78 této vyhlášky.
Grafické znázornění
17.3 Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí se vyhotovuje jednobarevně (černě), jako snímek (kopie) nebo jako zvětšenina katastrální mapy ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel.
17.4 V případech, kdy právní vztahy k nemovitostem jsou graficky vyjádřeny na jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech se vyhotoví polohopis z těchto podkladů odděleně od polohopisu z katastrální mapy, při dodržení zásady jednobarevnosti.
17.5 V grafickém znázornění se použijí tyto druhy čar a mapové značky:
a) plná tenká čára pro kresbu dosavadního stavu (kód čáry 0.012),
b) plná tlustá čára pro kresbu nového stavu hranice pozemku a vytyčené hranice pozemku (nejméně trojnásobek tloušťky čáry dosavadního stavu),
c) čárkovaná čára pro vyznačení rámů mapových listů (kód čáry 0.072), přitom při čáře se uvede označení mapových listů,
d) střídavá čára (pořadové číslo značky 2.22) pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem podle bodu 17.4, přitom pro správné určení průběhu vlastnických hranic se vyznačí v nutných případech jejich souběh se zobrazením hranic podle písm. a),
e) lomové body hranice nemovitostí označené hraničním znakem podle § 85 této vyhlášky se vyznačí kroužkem (pořadové číslo značky 1.05), shodným pro dosavadní i nový stav,
f) parcely se označí svými parcelními čísly o velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se zapíší v kroužku a parcelní čísla z mapových podkladů podle bodu 17.4 v závorce,
g) značky druhu pozemků podle bodu 10.4 se vyznačí podle údajů katastru pouze pro dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem,
h) rozsah věcného břemene se vyznačí čárkovanou čárou (kód čáry 0.032).
17.6 Neplatný stav hranic pozemků se zruší dvěma krátkými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně škrtnou tenkou čárou, přitom parcelní čísla v závorce se neškrtají.
17.7 Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím číselných indexů.
17.8 V grafickém znázornění se vyznačí podle záznamu podrobného měření oměrné míry nových hranic vytvářených nemovitostí a čísla bodů nově určených v souřadnicích o velikosti číslic přibližně 2 mm.
17.9 Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se sever v plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S.
17.10 Ve volných plochách plánu je možné uvést důležitá upozornění a detaily grafického znázornění a poznámky týkající se parcelních čísel, výměry parcely, druhu pozemku, upozornění na chybu v dosavadním stavu katastrálního operátu apod.
Výkaz výměr podle katastru nemovitostí
17.11 Ve výkazu výměr podle katastru nemovitostí (dále jen "výkaz výměr") se vyznačí parcelní čísla, výměry parcel a dílů a další dále uvedené informace o nemovitostech graficky znázorněných na plánu.
17.12 V levé části výkazu výměr se vyznačí dosavadní stav, t.j. parcelní číslo, výměra a druh pozemku.
17.13 V pravé části výkazu výměr se vyznačí nový stav, který obsahuje:
a) parcelní číslo a výměru,
b) druh pozemku, číslo popisné nebo evidenční stavby a způsob využití pozemku u nově oddělovaných parcel,
c) pořadové číslo budoucích nabyvatelů nově oddělovaných parcel, pokud jsou známí; pod tabulkou výkazu výměr se uvede jejich seznam,
d) kvalitu výměry,
e) porovnání nového stavu se stavem evidence právních vztahů k nemovitostem (dále jen "porovnání"),
f) poznámku.
17.14 V porovnání se ke všem nově oddělovaným parcelám (nebo jejich souboru oddělovaném pro stejného nabyvatele) přiřadí díly parcel podle evidence právních vztahů. Součet výměr všech dílů podle evidence právních vztahů musí souhlasit s výměrou nově oddělované parcely nebo souboru parcel. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do stejné parcely, uvede se ve výkazu výměr jen součet jejich výměr.
17.15 Parcelní čísla, která v souboru geodetických informací katastru neexistují a jsou vyznačena v jiných mapových podkladech (§ 70 odst. 2), se zapíší v porovnání do sloupce označeného "v PK", ostatní parcelní čísla do sloupce označeného "v KN".
17.17 U všech parcel uvedených v porovnání se uvede číslo listu vlastnictví.
17.18 Ve sloupci "Poznámka" se vyznačí, zda parcela je v porovnání uvedena celá, nebo se její díl označí písmenem.
*) Příloha se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace SEVT, a.s., Praha).
1) § 123 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
2) § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
3) § 4 a násl. vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
6) § 1 zákona č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
7) § 3 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 410/1992 Sb.).
12) § 31 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
13) Vyhláška č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.
15) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
18) Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb. , o prostorové identifikaci informací.
19) Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 9. 6. 1978 č.j. 1793/78-032-918, který upravuje číselné označování krajů a okresů ČSSR.
20) § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) § 13 odst. 2 katastrálního zákona a obdobná ustanovení dřívějších předpisů o technickohospodářském mapování a o tvorbě Základní mapy ČSFR velkého měřítka.
27) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva vnitra ČSR č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.
28) § 5 písm. d) a § 6 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
29) § 26 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
30) Zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky.
32) § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. § 10 a 11 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
§ 3 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 90/1993 Sb.).
37) § 32 a násl., § 79 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 a 10 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. a vyhlášky č. 378/1992 Sb.
38) § 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
40) § 4 až 9 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.
§ 26 a 28 zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
41) § 51 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 86/1992 Sb.).
§ 7 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
42) § 18 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
44) § 10 až 12 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.
Zákon č. 36/1960 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
47) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků družstev, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb. a zákona č. 496/1992 Sb.
48) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
49) § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
51) § 19 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb.
53) Vyhláška ministerstva financí ČR č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění pozdějších předpisů.
54) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
57) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
62) § 12 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
64b) § 10 odst. 1 až 3 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění platném do počátku účinnosti zákona č. 210/1993 Sb.
85) Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.
87) Vyhláška č. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
88) § 4 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
89) Např. vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 427/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků.
90) Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení.
Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2600/1981-22 pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (reg. v částce 28/1981 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb. , kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
96) § 11 až 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
97) Zeměměřický ústav, Praha 5, Arbesovo náměstí 4.
98) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
99) Např. § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ministerstva financí ČR č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav.
101) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.