113/1993 Sb.

o Fondu dětí a mládeže

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
Judikatura (7)
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Usnesení vlády ČR (14)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
113/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. března 1993
o Fondu dětí a mládeže
Změna: 307/1997 Sb.
Změna: 220/2000 Sb.
Změna: 364/2000 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Zřizuje se Fond dětí a mládeže (dále jen "Fond").
(2) Fond je právnickou osobou; zapisuje se do obchodního rejstříku. Schválení statutu Fondu je podmínkou zápisu do obchodního rejstříku. Sídlem Fondu je Olomouc.
§ 2
zrušen
Majetek
§ 3
(1) Majetek tvoří zejména:
a) movité a nemovité věci,
b) peněžní prostředky,
c) majetkové účasti na podnikání fyzických a právnických osob a jiná majetková práva.
(2) S majetkem hospodaří Fond.
§ 4
(1) Příjmy Fondu jsou součástí majetku.
(2) Příjmy Fondu jsou kromě výnosů z vlastní podnikatelské činnosti a z majetkových účastí Fondu na podnikání fyzických a právnických osob, jakož i z prodejů těchto majetkových účastí také dary a dědictví, výnosy z cenných papírů a výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem.
(3) Dary a dědictví přijme Fond, je-li to v souladu s tímto zákonem, a použije je za podmínek a na účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem.
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
Orgány Fondu
§ 7
Orgány Fondu jsou předseda výboru Fondu (dále jen "předseda"), výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").
§ 8
(1) Výbor má devět členů. Předsedu a dalších osm členů výboru volí a odvolává Poslanecká sněmovna na funkční období čtyř let. Předseda a členové výboru mohou být voleni i opětovně, nejvýše však na dvě po sobě jdoucí funkční období.
(2) Předseda a výbor odpovídají za svou činnost Poslanecké sněmovně.
(3) Poslanecká sněmovna stanoví předsedovi a členům výboru odměnu za výkon funkce. Předseda a členové výboru mají nárok na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce. Tyto odměny a náhrady jsou výdajem spojeným s činností Fondu.
§ 9
(1) Předsedou nebo členem výboru může být zvolen občan České republiky, který
a) je způsobilý k právním úkonům,
b) je občansky bezúhonný a splňuje podmínky stanovené zvláštním zákonem,3)
c) nevykonával funkci na úrovni městské, okresní, obvodní a vyšší organizace v bývalém Československém svazu mládeže nebo v bývalém Socialistickém svazu mládeže.
(2) Výkon funkce předsedy nebo člena výboru končí
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním,
c) odstoupením,
d) úmrtím.
(3) Poslanecká sněmovna odvolá předsedu nebo člena výboru z funkce,
a) jestliže byl pravomocně zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla pravomocně omezena,
b) jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
c) nevykonává-li svou funkci po dobu delší než tři měsíce,
d) neplní-li povinnosti stanovené tímto zákonem,
e) vykonává-li funkci neslučitelnou s výkonem funkce předsedy nebo člena výboru.
§ 10
(1) Výkon funkce předsedy a člena výboru je neslučitelný s výkonem funkce poslance nebo senátora, člena vlády, s funkcemi v politických stranách a politických hnutích, s funkcemi v dětských a mládežnických organizacích, s funkcí ředitele nebo pracovníka Fondu, s funkcemi v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, ve kterých spravuje majetkovou účast Fond, nebo kterým byly poskytnuty prostředky z majetku podle tohoto zákona.
(2) Členové výboru se nemohou účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, ve kterých spravuje majetkovou účast Fond, nebo kterým byly poskytnuty prostředky z majetku podle tohoto zákona.
§ 11
Předseda
(1) Předseda řídí činnost výboru a jedná jménem Fondu navenek.
(2) Předseda zejména
a) předkládá výboru k projednání, vládě k vyjádření a Poslanecké sněmovně ke schválení
- návrh statutu Fondu a jeho změn,
- návrh rozpočtu Fondu a roční účetní závěrku,
- výroční zprávu do tří měsíců po skončení rozpočtového roku,
b) jmenuje a odvolává ředitele,4)
c) předkládá výboru ke schválení a vládě a Poslanecké sněmovně k informaci program činnosti Fondu na následující rozpočtový rok (dále jen "program činnosti") nejpozději jeden měsíc před začátkem rozpočtového roku,
d) předkládá výboru ke schválení návrh organizačního a pracovního řádu Fondu,
e) zveřejňuje výroční zprávu do jednoho měsíce po jejím schválení.
§ 12
Výbor
(1) Výbor projednává
a) návrh statutu a jeho změn,
b) výroční zprávu,
c) rozpočet Fondu a roční účetní závěrku Fondu.
(2) Výbor schvaluje
a) organizační a pracovní řád Fondu,
b) program činnosti.
(3) Výbor rozhoduje o použití prostředků z majetku dle statutu Fondu.
(4) Výbor vykonává práva vyplývající z majetkové účasti v obchodních společnostech.
(5) Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
(6) Jde-li o právní úkon vyžadující písemnou formu, podepisuje se předseda a jeden člen výboru.
§ 13
Dozorčí rada
(1) Orgánem, který dozírá na činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů, je dozorčí rada. Dozorčí rada má pět členů. Členy jmenuje a odvolává vláda na funkční období čtyř let.
(2) O nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu a orgánů Fondu dozorčí rada informuje neprodleně vládu a Poslaneckou sněmovnu.
(3) Vláda stanoví členům dozorčí rady odměnu za výkon funkce. Členové dozorčí rady mají nárok na náhradu nutných výdajů spojených s výkonem funkce. Odměny a náhrady jsou výdajem spojeným s činností Fondu.
(4) O podmínkách pro vznik a zánik výkonu funkce člena dozorčí rady a o podmínkách střetu zájmů platí obdobně § 10 tohoto zákona.
§ 14
Ředitel
(1) Ředitel je výkonným orgánem Fondu. Je pracovníkem Fondu, který je oprávněn jednat a rozhodovat jménem Fondu ve všech věcech, které se týkají Fondu, není-li jednání nebo rozhodování podle tohoto zákona svěřeno jiným orgánům. Ve vztahu k ostatním pracovníkům Fondu je vedoucím organizace. Ředitel odpovídá za svoji činnost předsedovi.
(2) Na ředitele se vztahují právní předpisy jako na pracovníky orgánů státní správy.5)
§ 15
Pracovníci Fondu
(1) Pracovníci Fondu zajišťují ostatní činnosti, které nejsou podle tohoto zákona svěřeny orgánům Fondu.
(2) Na pracovníky Fondu se vztahují právní předpisy jako na pracovníky státních orgánů.5)
§ 16
Statut Fondu
(1) Podrobnosti o organizaci a činnosti Fondu upravuje statut Fondu.
(2) Statut Fondu obsahuje zejména
a) předmět podnikání,
b) jednací řády výboru a dozorčí rady,
c) podmínky pro poskytování prostředků podle tohoto zákona a způsob rozhodování o poskytnutí prostředků,
d) mezní podíl výdajů spojených s činností Fondu na úhrnné hodnotě majetku ve srovnatelných cenách,
e) pravidla pro zpracování programu činnosti a výroční zprávy,
f) zastupování předsedy výboru.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 17
Pro účely tohoto zákona se rozumí dětmi osoby, které nedovršily 18 let věku, mládeží osoby, které nedovršily 26 let věku.
§ 18
(1) Právo nakládat podle tohoto zákona s majetkem vzniká ode dne účinnosti zápisu Fondu do obchodního rejstříku.
(2) Dnem uvedeným v odstavci 1 se Fondu svěřují
- movitý a nemovitý majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který je ve vlastnictví České republiky,
- peněžní prostředky získané v souvislosti s převzetím majetku bývalého Socialistického svazu mládeže a nakládáním s ním, uloženém na zvláštním účtu ministerstva hospodářství České republiky,
- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých z majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který podle zvláštního zákona podléhá navrácení.6)
(3) Do správy Fondu a využívání Fondem přejde dnem uvedeným v odstavci 1 majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který jeho nástupnické organizace měly podle zvláštního zákona 6) vydat České republice a dosud tak neučinily.
(4) Dnem uvedeným v odstavci 1 na Fond přecházejí
a) z ministerstva hospodářství České republiky práva a povinnosti zakladatele obchodních společností vzniklých z majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který podléhá podle zvláštního zákona 6) navrácení,
b) práva zastupovat Českou republiku ve sporech vedených proti osobám, které nevydaly majetek podle zvláštního zákona 6) a podle tohoto zákona,
c) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v případě, že tato práva a povinnosti měla k tomuto dni v souvislosti s majetkem podle tohoto zákona Česká republika nebo její orgán,
d) právo užívání, které bylo zřízeno bývalému Socialistickému svazu mládeže.
(5) Při hospodaření s majetkem se Fond řídí zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nestanoví-li tento zákon jinak.
§ 19
(1) Fond vypořádá naturální a peněžní náhrady organizací dětí a mládeže podle nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona.
(2) Fond uzavře do nabytí účinnosti nařízení vlády podle odstavce 1 smlouvu o bezplatném užívání nemovitého majetku s těmi organizacemi dětí a mládeže, které jej vlastnily ke dni 25. února 1948 a které byly obnoveny do dne nabytí účinnosti zvláštního zákona,6) s podmínkou, že jej budou užívat k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže uvedených v § 2 tohoto zákona.
§ 20
(1) Návrh statutu Fondu musí být doručen Poslanecké sněmovně do 30 dnů po jmenování předsedy a nadpoloviční většiny členů výboru.
(2) Jednání výboru se do schválení statutu Fondu řídí prozatímním jednacím řádem, který vydá předseda.
§ 21
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
3) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
4) § 27 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
5) Např. § 73 až 75 zákona č. 65/1965 Sb., zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
6) Ústavní zákon č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.