85/1993 Sb.

novela nařízení vlády ČR o výkonu civilní služby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Monografie (2)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
85/1993 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. ledna 1993,
kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě:
Čl.I
Nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, se mění takto:
1. V § 4 se slova "jen na základě doporučení (závěrů) lékařské komise3)" nahrazují slovy "pouze na základě posudku jím určeného lékaře".
Poznámka pod čarou č. 3 se vypouští.
2. § 5 odst. 1 zní:
"(1) Organizace, v níž se vykonává civilní služba, je povinna zajistit občanu tuto službu vykonávajícímu bezplatné ubytování, poskytnout mu bezplatně pracovní oděv,4) stravu nejméně třikrát denně v hodnotě stravovací normy vojáka v základní službě, služné ve výši odpovídající služnému vojína v základní službě a příspěvek na ošacení ve výši 150 Kč. V případě služební cesty se občanu vykonávajícímu civilní službu poskytne částka na stravu ve výši stravovací normy vojáka v základní službě a příplatek ve výši 14,40 Kč na celý kalendářní den; netrvá-li služební cesta celý kalendářní den, tato částka se poměrně sníží.".
3. V § 7 odst. 2 se slova "lékařskou komisí" nahrazují slovy "jím určeným lékařem".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.