Obsah Dostupné filtry
Předpisy (12)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

84/1993 Sb. novela zákona ČNR o sociální potřebnosti
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
84/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. února 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
Změna: 117/1995 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 112/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Ministerstvo může povolit výjimky z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o služby sociální péče.
(3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.".
2. V § 15 odst. 2 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".
3. V § 54 odst. 1 se za písmeno e) připojuje nové písmeno f), které zní:
"f) o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 15 odst. 2 písm. a) bodu 3.".
4. V § 56 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje občan, jde-li o poskytnutí pomoci podle § 8a odst. 1 a 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".
Čl.III
zrušen
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, 1840 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 uvedeného zákona 3060 Kč měsíčně.
(2) Důchody vyplácené ke dni 28. února 1993, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po tomto dni.
(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše uvedené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993.
(4) Při úpravě důchodů podle předchozích odstavců se vychází z výše důchodů po zvýšení podle zákona České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993.
Čl.VI
zrušen
Čl.VII
Přechodné ustanovení
Výjimky poskytnuté podle § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a na jejich základě vydaná rozhodnutí o poskytování dávek sociální péče, pozbývají účinnosti dnem 1. května 1993.
Čl.VIII
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o dávky a služby sociální péče.
Čl.IX
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.