38/1993 Sb.

novela zákona ČNR o pozemkových úpravách

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
38/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady ze dne 17. prosince 1992, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se v poznámce pod čarou č. 1) za slovo "majetku" vkládají slova "ve znění pozdějších předpisů.".
2. § 2 zní:
"§ 2
Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují, scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability.".
3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a na jeho konci se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud nejsou podle odstavce 2 z pozemkových úprav vyloučeny.".
4. V § 3 se vkládají nové odstavce 2, 3 a 4, které znějí:
"(2) Z pozemkových úprav jsou vyloučeny pozemky určené pro obranu státu, pro těžbu vyhrazených nerostů,2a) hřbitovy, pozemky zastavěné a určené k zastavění,2b) pozemky chráněné podle zvláštních předpisů.2c)
(3) Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla pro celé katastrální území, které tvoří obvod pozemkových úprav.
(4) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být obvod pozemkových úprav určen i jinak, než je uvedeno v odstavci 3, přičemž ale nepřesáhne původní katastrální území.".
Poznámky pod čarou č. 2a), 2b) a 2c) znějí:
"2a) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 439/1992 Sb.).
2b) Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
2c) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.".
5. V § 4 se v první větě za slova "pozemkových úprav" vkládají slova "v rozsahu § 2"; na konci druhé věty se ke slovu "úprav" vkládá poznámka č. 2d).
Poznámka pod čarou č. 2d) zní:
"2d) Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků.".
6. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.
7. V § 4 se připojuje nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jednoduchou pozemkovou úpravou se rozumí i upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb., zákona č. 142/1947 Sb. a zákona č. 46/1948 Sb.".
8. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.
9. V § 5 se připojují nové odstavce 2, 3, 4, 5 a 6, které znějí:
"(2) Vlastníci pozemků si zvolí na dobu provádění pozemkových úprav sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky v rozsahu činností uvedených v odstavci 5, popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. V případě jednoduchých pozemkových úprav lze od volby sboru upustit.
(3) Pro případ, že bude sbor zvolen, je jeho dalším nevoleným členem vedoucí okresního pozemkového úřadu [§ 12 písm. a)] nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu a zástupce obce. Sbor zvolí ze svého středu předsedu, který svolá schůze sboru a řídí jeho jednání.
(4) Počet členů sboru stanoví pozemkový úřad v rozsahu 5 až 15 členů podle celkového počtu vlastníků a podle rozsahu řešeného území.
(5) Sbor spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav, posuzuje jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřuje se k podaným připomínkám, odsouhlasuje návrh pozemkových úprav a spolupracuje při realizaci schválených pozemkových úprav.
(6) Sbor svolá všechny vlastníky, požádá-li o to nejméně 1/3 vlastníků nebo příslušný pozemkový úřad.".
10. V § 6 se dosavadní odstavce 2, 3 a 4 vypouštějí.
11. V § 6 se připojují nové odstavce 2, 3, 4, 5, 6 a 7, které znějí:
"(2) Před zahájením pozemkových úprav posoudí okresní pozemkový úřad důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav. Uzná-li důvody za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách.
(3) Komplexní pozemkovou úpravu musí okresní pozemkový úřad zahájit vždy, pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy řešeného katastrálního území.
(4) Zahájení řízení o pozemkových úpravách oznámí okresní pozemkový úřad všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
(5) Oznámení o zahájení pozemkových úprav podle odstavce 4 se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce okresního pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
(6) Okresní pozemkový úřad písemně vyrozumí o zahájení řízení též orgány geodézie a kartografie, územního plánování, referáty životního prostředí, stavební úřady a obce, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do pozemkových úprav. Dotýká-li se řízení o pozemkových úpravách zájmů chráněných předpisy o obraně a bezpečnosti státu, o péči o zdraví lidu a jiných zájmů chráněných zvláštními předpisy,3) okresní pozemkový úřad doručí vyrozumění i dalším dotčeným orgánům státní správy.
(7) Na řízení o pozemkových úpravách a rozhodování v něm se nevztahují lhůty pro rozhodování podle správního řádu.3a)
Poznámky pod čarou č. 3 a 3a) znějí:
"3) Např. zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb., zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 20/1987 Sb., zákon ČNR č. 114/1992 Sb., zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
3a) § 49 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".
12. § 7 odst. 2 zní:
"(2) Na úvodním jednání se zvolí sbor (§ 5 odst. 2).".
13. § 8 zní:
"§ 8
(1) Okresní pozemkový úřad zajistí odborné zpracování návrhu pozemkových úprav (dále jen "návrh") u zpracovatele. Náležitosti návrhu stanoví zvláštní předpis.2d)
(2) Zpracovatelem návrhu mohou být pouze právnické nebo fyzické osoby, které mají oprávnění k projektování pozemkových úprav. Podmínky pro udělení oprávnění k této činnosti stanoví ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen "ministerstvo") obecně závazným právním předpisem.
(3) Orgány uvedené v § 6 odst. 6 jsou povinny v dohodnutých termínech poskytnout okresnímu pozemkovému úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu.
(4) Okresní pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle výměry a ceny původních pozemků. Tento soupis předloží vlastníkům pozemků k odsouhlasení a vyloží jej po dobu 15 dnů na určeném obecním úřadě. Připomínky k soupisu posoudí okresní pozemkový úřad v dohodě se sborem a stanoví další postup.
(5) Pro účely pozemkové úpravy se cena pozemků stanoví podle obecně závazného cenového předpisu, pokud se vlastníci nedohodnou jinak.
(6) Vlastníkům pozemků navrhne zpracovatel v návrhu k vyčlenění scelené pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům výměrou, přiměřeně stejnou kvalitou (cenou a vzdáleností) a dle možnosti i stejným druhem pozemku (kulturou), při současné optimalizaci organizace půdního fondu v řešeném území ve smyslu § 2. Pravidla pro posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyčleňovaných pozemků stanoví zvláštní předpis.2d)
(7) V průběhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad v zájmu urychleného vytvoření a využití půdně ucelených hospodářských jednotek přidělí vlastníkům pozemků do jejich zatímního bezúplatného užívání scelené pozemky navrhované k výměně vlastnických práv (dále jen "přidělení do zatímního užívání"). Tyto pozemky zůstávají i nadále předmětem pozemkových úprav. Zatímní užívání zanikne výměnou vlastnických práv k předmětným pozemkům, nejpozději ukončením komplexních pozemkových úprav.
(8) Přidělení pozemků do zatímního užívání odsouhlasí okresní pozemkový úřad s vlastníky předmětných pozemků. V případě nesouhlasu vlastníka pozemku s přidělením pozemku do zatímního užívání dohodou, okresní pozemkový úřad o přidělení do zatímního užívání rozhodne ve správním řízení. Změní-li se podmínky prováděných pozemkových úprav, může pozemkový úřad změnit své rozhodnutí o přidělení pozemků do zatímního užívání v souladu s novou skutečností. Je-li zvolen sbor (§ 5 odst. 2), vydá okresní pozemkový úřad rozhodnutí podle tohoto odstavce po dohodě s ním.
(9) Odvolání podané proti rozhodnutí pozemkového úřadu podle odstavce 8 nemá odkladný účinek.
(10) Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu zpracování návrhu projednávat navrhovaná opatření s vlastníky pozemků, popřípadě se sborem, byl-li zvolen (§ 5 odst. 2 a 5).
(11) Je-li pro docílení účelu pozemkových úprav podle § 2 nutno vyčlenit nezbytnou výměru půdního fondu na výstavbu polních cest a na provedení technických, vodohospodářských, zúrodňovacích a ekologických opatření (dále jen "společná zařízení"), podílejí se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu vlastníci pozemků v rozsahu podle zpracovaného návrhu, pokud nelze pro tyto účely použít jen pozemky ve vlastnictví státu.4)".
Poznámka pod čarou č. 4) zní:
14. V § 9 odst. 1 se ve větě druhé slova "§ 6 odst. 3" nahrazují slovy "§ 6 odst. 6".
15. V § 9 odst. 2 se v první větě slova "v § 6 odst. 3" nahrazují slovy "v § 6 odst. 6".
16. V § 9 se připojuje nový odstavec 3, který zní:
"(3) Pozemkový úřad rozhodne o schválení pozemkové úpravy, pokud s ní souhlasí vlastníci alespoň dvou třetin výměry půdy dotčené pozemkovou úpravou.".
17. V § 9 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4 a na konci odstavce 4 se připojují slova "o schválení pozemkových úprav".
18. V § 9 se připojují nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Schválený návrh komplexních pozemkových úprav je závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.
(6) Odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu vydaného podle odstavce 4 nemá odkladný účinek.".
19. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:
"§ 9a
Provádění návrhu pozemkových úprav
(1) Na základě schváleného návrhu pozemkových úprav okresní pozemkový úřad stanoví po dohodě s vlastníky pozemků a se zřetelem na finanční zajištění z prostředků státního rozpočtu postup realizace pozemkových úprav.
(2) Okresní pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno v terénu. Pokud se vlastníci pozemků nedohodnou jinak, lze zahájit hospodaření na nově vytyčených pozemcích po sklizni úrody a provedení podmítky, tj. zpravidla k 1. říjnu běžného roku.
(3) Pro výstavbu polních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a dalších společných zařízení, zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav, je možno upustit od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o využití území.
(4) Společná zařízení realizovaná v rámci pozemkových úprav vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí, nevyplývá-li něco jiného z rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.".
20. V § 10 odst. 1 se za slovo "krajiny" vkládají slova "podle návrhu pozemkových úprav".
21. Z poznámky č. 5 pod čarou se vypouští věta "Pravidla pro poskytování dotací v agrárně potravinářském komplexu v České republice schválená usnesením vlády České republiky č. 332/1990.".
22. § 11 zní:
"§ 11
Soustavu pozemkových úřadů tvoří
a) okresní pozemkové úřady, kterými jsou samostatné referáty okresních úřadů. Na území hlavního města Prahy a měst Brna, Plzně a Ostravy vykonávají působnost okresního pozemkového úřadu pozemkové úřady, kterými jsou samostatné odbory Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna, Plzně a Ostravy,
b) ústřední pozemkový úřad, kterým je ministerstvo.".
23. V § 12 písm. b) se na konci připojují slova "případně je sám provádí,".
24. V § 12 písm. f) se na konci vypouští čárka a připojují se slova "na zemědělské půdě,".
Poznámka pod čarou č. 9) zní:
"9) Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek č. 110/1992 Sb. a č. 611/1992 Sb.".
25. § 13 zní:
"§ 13
Ústřední pozemkový úřad
Ústřední pozemkový úřad
a) zpracovává koncepci pozemkových úprav a řídí jejich postup,
b) řídí výkon státní správy na úseku pozemkových úprav,
c) provádí ověřování zvláštní odborné způsobilosti k přípravě a projektování pozemkových úprav,
d) zajišťuje výzkum, rozvoj, vzdělávání a osvětovou činnost v oboru pozemkových úprav,
e) po projednání s ministerstvem hospodářství České republiky zabezpečuje vazbu pozemkových úprav s územně plánovací dokumentací velkých územních celků (území přesahující hranice okresu),
f) rozhoduje podle § 17 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,
g) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím okresních pozemkových úřadů.".
26. V § 15 se připojuje nový odstavec, který zní:
"Dále se vypouštějí slova "a poskytuje je okresní pozemkový úřad" v poznámce pod čarou č. 18) přílohy č. 9, poslední věta "Údaje poskytuje okresní pozemkový úřad.", v tabulce č. IV Lesní porosty - jehličnaté a slova "a poskytuje je okresní pozemkový úřad." v tabulce č. V Lesní porosty - listnaté, přílohy č. 10 vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb.".
Čl.II
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.