Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
Judikatura (24)
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky
Monografie (2)
... další položky

24/1993 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
24/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992,
kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb. a zákona č. 263/1992 Sb. (úplné znění č. 501/1992 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. § 8a včetně nadpisu zní:
"§ 8a
Spory o pravomoc
Vrchní soud rozhoduje spory o pravomoc mezi soudy a orgány státní správy; k řízení je příslušný vrchní soud, v jehož obvodu je sídlo orgánu státní správy, jehož se spor o pravomoc týká.".
2. V § 9 odst. 2 písm. h) se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; v § 9 odst. 3 písm. c) bodu 11 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky".
3. V § 10 odst. 2 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud".
4. V § 10a odst. 1 se slova "rozhodují Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky" nahrazují slovy "rozhoduje vrchní soud".
5. § 10a odst. 2 zní:
"(2) O dovoláních proti rozhodnutím vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud").".
6. V § 11 odst. 3 se slova "československých soudů" nahrazují slovy "soudů České republiky"; slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se vypouštějí.
7. V § 12 odst. 3 se vypouští druhá věta.
8. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova "České republiky, Nejvyššího soudu Slovenské republiky a Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "a vrchních soudů".
9. V § 25 odst. 3 na konci se vypouští tečka a vkládají se slova "nebo advokátním koncipientem s výjimkou případů, kdy je zastoupení advokátem podle tohoto zákona povinné.".
10. V poznámce pod čarou č. 33) se za slovy "jimi poskytované" nahrazuje čárka tečkou a vypouštějí se slova "a zákon SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících.".
11. § 36c zní:
"§ 36c
Nejvyšší soud a vrchní soudy jednají a rozhodují v senátech.".
12. V § 86 odst. 1 se slova "československým občanem" nahrazují slovy "občanem České republiky" a slova "České a Slovenské Federativní Republice" se nahrazují slovy "České republice".
13. V § 86 odst. 2 a 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".
14. V § 87 písm. d) se slovo "československé" nahrazuje slovem "české".
15. V § 88 odst. 1 písm. a), f), a n) se slova "v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "v České republice"; v písmenu n) se slovo "československým" nahrazuje slovem "tuzemským".
16. V § 105 odst. 2 se vypouštějí slova "České a Slovenské Federativní Republiky".
17. V § 106 odst. 1 druhé větě se slova "československého práva" nahrazují slovy "práva České republiky".
18. V § 109 odst. 1 písm. b) věta druhá zní:
"Stejně postupuje, jestliže tu před rozhodnutím ve věci dospěl k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním zákonem nebo s mezinárodní smlouvou, který má přednosti před zákonem.33a) V tom případě předloží věc Ústavnímu soudu.".
19. V § 121 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".
20. V § 134 se slova "československými soudy" nahrazují slovy "soudy České republiky".
21. V § 135 odst. 1 se vypouští věta první; slova "Dále je soud" se nahrazují slovy "Soud je".
22. V poznámce pod čarou č. 34) se za číslem "573/1990 Sb." čárka nahrazuje tečkou a vypouštějí se slova "a vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právní pomoci, ve znění vyhlášky č. 44/1991 Sb.".
23. V § 175z odst. 1 se slova "československého soudu" nahrazují slovy "soudu České republiky".
24. V § 175z odst. 2 se slovo "československé" nahrazuje slovem "tuzemské".
25. V § 246 se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
26. § 246 odst. 2 zní:
"(2) Vrchní soud je věcně příslušný k přezkoumávání rozhodnutí ústředních orgánů České republiky, s výjimkou věcí důchodového a nemocenského zabezpečení a hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání podle předpisů o zaměstnanosti.".
27. V poznámce pod čarou č. 35) se vypouštějí slova "§ 27 odst. 3 zákona SNR č. 132/1990 Sb., o advokacii, § 28 zákona SNR č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících,".
28. V § 250s odst. 2 se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".
29. V § 252 odst. 2 se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "České republice".
30. § 277 odst. 1 zní:
"(1) Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.".
31. V § 278 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy České republiky".
32. V § 279 odst. 3 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy České republiky".
33. V § 303 odst. 1 se slovo "československého" nahrazuje slovem "tuzemského".
34. V § 373 se za slova "Ministerstvo spravedlnosti" vkládají slova "České republiky (dále jen "ministerstvo")".
35. V § 374 odst. 1 se slova "Ministerstva spravedlnosti republik se zmocňují" nahrazují slovy "ministerstvo se zmocňuje"; ve druhé větě se slovo "mohou" nahrazuje slovem "může".
36. V § 374a se slova "ministerstva spravedlnosti republik" nahrazují slovy "ministerstvo".
Čl.II
Zákon č. 519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád, se mění a doplňuje takto:
1. V Čl. III bodu 1 písm. a) se slova "nejvyšší soud republiky" nahrazují slovy "vrchní soud".
2. V Čl. III bodu 1 písm. i) se slova "soudy příslušné k vyřízení podle předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; těchto předpisů se použije i pro řízení o stížnosti" se nahrazují slovy "vrchní soudy; pro vyřízení stížnosti se použije předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona".
3. V Čl. III bodu 11 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky" nahrazují slovy "České republiky".
4. V Čl. III bodu 12 se slova "Ministři spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky se zmocňují, aby obecně závazným právním předpisem stanovili" nahrazují slovy "ministerstvo obecně závazným právním předpisem stanoví".
Čl.III
1. Věci, v nichž je dána věcná příslušnost vrchních soudů a v nichž bylo řízení zahájeno před Nejvyšším soudem a tímto soudem nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezmou a dokončí vrchní soudy.
2. Tam, kde zvláštní předpis stanoví, že k přezkoumání správního rozhodnutí je dána věcná příslušnost Nejvyššího soudu, je věcně příslušným vrchní soud.
3. Věci projednávané Nejvyšším soudem České a Slovenské Federativní Republiky, v nichž nebude rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převezme a dokončí
a) Nejvyšší soud, jde-li o řízení o opravném prostředku, jestliže se na území České republiky nachází soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni, nebo je-li na území České republiky soud, který by byl podle tohoto zákona územně příslušný projednat věc v prvním stupni;
b) Nejvyšší soud, jde-li o určení místně příslušného soudu, jestliže má na území České republiky sídlo soud, který věc předložil Nejvyššímu soudu České a Slovenské Federativní Republiky podle § 105; v ostatních případech, má-li navrhovatel na území České republiky bydliště nebo sídlo;
c) Nejvyšší soud, jde-li o rozhodování ve sporu o pravomoc podle § 8a odst. 2 a rozhodování o přikázání věci podle § 12 odst. 3 věty druhé, je-li na území České republiky sídlo toho, kdo o rozhodnutí požádal;
d) vrchní soud, jde-li o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, je-li správní orgán České republiky příslušný věc rozhodnout.
4. Vrchní soud je příslušný též přezkoumat rozhodnutí ústředních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, bude-li po dni účinnosti tohoto zákona dána pravomoc správního orgánu České republiky věc rozhodnout.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v. r.
Klaus v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.