583/1992 Sb.

novela prov. vyhlášky k zák. o konkursu a vyrovnání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Vzory (1)
... další položky
583/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 30. listopadu 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, stanoví:
Čl.I
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se slova "Krajské soudy" nahrazují slovy "Soudy příslušné k řízení o konkursu a vyrovnání (dále jen "příslušný soud")".
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "krajského" nahrazuje slovem "příslušného".
3. V § 2 odst. 1 písm. a) se na konci připojují slova "a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu".
4. V § 3 odst. 2 se na konci připojují slova "anebo že byla jmenována notářem do notářského úřadu".
5. V § 4 odst. 1 se slova "předseda krajského soudu" nahrazují slovy "předseda příslušného soudu".
6. V § 4 odst. 3 větě první se slova "předseda krajského soudu" nahrazují slovy "předseda příslušného soudu".
7. V § 4 odst. 3 věta druhá zní:
"O zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) vyrozumí dále Českou advokátní komoru, jde-li o advokáta, Komoru komerčních právníků, jde-li o komerčního právníka, nebo ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen "ministerstvo") a notářskou komoru v obvodu příslušného soudu, jde-li o notáře; o zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vyrozumí též navrhovatele, který podal návrh na jejich zápis.".
8. V § 4 odst. 4 se slova "předseda krajského soudu" nahrazují slovy "předseda příslušného soudu".
9. V § 5 odst. 2 se na konci připojují slova "anebo, týká-li se návrh notáře, ministerstvo".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr:
JUDr. Novák v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.