162/1992 Sb.

o zmírnění následků některých majetkových křivd

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (11)
... další položky
162/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. března 1992
o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku
§ 1 DZ
Ústředním orgánem státní správy České republiky, u něhož se uplatňuje nárok podle § 15 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a 137/1991 Sb. (dále jen "zákon"), je ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo").
§ 2 DZ
K uplatnění nároku na vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku připojí povinná osoba1) doklad o výši kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku a doklad o vydání věci oprávněné osobě.
§ 3 DZ
(1) Při vyřizování uplatněného nároku poskytují krajské úřady, obecní úřady, katastrální úřad a archivy ministerstvu potřebnou součinnost.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny provést požadované šetření a předložit spisy stanovené v dožádání ministerstva. Dožádání jsou povinny vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení, pokud ministerstvo nestanoví lhůtu delší.
§ 4 DZ
Pro zajištění peněžní částky, kterou je oprávněná osoba povinna uhradit podle § 10 odst. 3 zákona, vázne na vydané věci zástavní právo.
Uplatnění nároku České republiky na vydání věci
§ 5 DZ
(1) Pro uplatnění nároku České republiky na vydání věci podle § 23a zákona je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu.1a)
(2) Povinnou osobou2) pro účely tohoto ustanovení nejsou organizační složky státu a státní organizace.
§ 6
(1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami.
(2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.
§ 7
S věcí vydanou České republice se naloží podle zvláštních předpisů.3)
§ 8
Výnos z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví podle § 23a, je ve výši 80 % příjmem státního rozpočtu a ve výši 20 % příjmem rozpočtu obce a v hlavním městě Praze městské části, v jejímž územním obvodu se věc nachází.
Ustanovení společná a závěrečná
§ 9
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.
Burešová v. r.
Pithart v.r.
1) § 4 odst. 2 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
1a) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3) Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.
Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.