98/1992 Sb.

o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
98/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 14. února 1992
o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem
Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech:
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se upravuje způsob úhrady nákladů na vypracování návrhu pozemkových úprav, identifikaci parcel, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, nákladů na zpřístupnění pozemků a nákladů na ochranu a obnovu krajiny, které hradí stát (dále jen "náklady pozemkových úprav").
§ 2
Způsob úhrady nákladů pozemkových úprav
(1) Náklady pozemkových úprav hradí stát
a) prostřednictvím rozpočtu Českého úřadu geodetického a kartografického,1) jde-li
1. o soupis parcel, evidenční listy, seznam a rejstřík vlastníků a uživatelů ve formě výstupů z informačního souboru nemovitostí, kopie pozemkových map, kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru, Základní mapu ČSFR 1 : 10 000, Základní mapu ČSFR 1 : 25 000 a Mapu okresů ČR 1 : 100 000, a to v jednom vyhotovení pro řízení o pozemkových úpravách,
2. o soupis parcel, seznam a rejstřík vlastníků a uživatelů ve formě výstupů z informačního souboru nemovitostí, kopie pozemkových map evidence nemovitostí, kopie archivovaných map z bývalého pozemkového katastru, podklady pro vytyčení pozemků a pro vyhotovení geometrických plánů (zejména kopie souřadnic bodů a kopie geodetických údajů), Státní mapu odvozenou 1 : 5000, Základní mapu ČSFR 1 : 10 000, popřípadě Základní mapu ČSFR 1 : 25 000, a to v jednom vyhotovení pro vypracování jednotlivých návrhů pozemkových úprav,
3. o správní úkony2) mezi orgány státní správy,3)
b) prostřednictvím rozpočtů okresních úřadů a hlavního města Prahy, jejichž pozemkové úřady4) o těchto pozemkových úpravách rozhodují a organizují jejich provádění,5) jde-li o ostatní náklady.
(2) V rozpočtech okresních úřadů a hlavního města Prahy se k zabezpečení úhrady nákladů pozemkových úprav používá dotace ze státního rozpočtu, určené pro tento účel státním rozpočtem České republiky na daný kalendářní rok.
(3) Návrh dotace podle odstavce 2 pro jednotlivé okresy a hlavní město Prahu předkládá ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky ministerstvu financí České republiky.6)
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Špaček v.r.
1) § 8 odst. 3 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
2) Např. položka 38A sazebníku I vyhlášky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
3) § 10 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.