§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
53/1992 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 23. ledna 1992
o minimální mzdě
Změna: 615/1992 Sb.
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy zaměstnancům (pracovníkům) v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu (dále jen "zaměstnanec").
Výše minimální mzdy
§ 2
(1) Výše minimální mzdy činí
a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 12 Kčs,
b) za měsíc 2200 Kčs pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,
c) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu, a mladistvého zaměstnance staršího než 16 let,
d) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, invalidního zaměstnance mladšího než 18 let a zaměstnance mladšího než 16 let.
(2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) je stanovena pro týdenní pracovní dobu 42 1/2 hodiny; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.
(3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou (odměnou), který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu1) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.
§ 3
(1) Nedosáhne-li mzda2) (odměna) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").
(2) Zaměstnanci, jehož mzda (odměna) nebo její část je splatná za delší než měsíční období, se doplatek poskytuje zálohově3) a zúčtuje se při výplatě uvedené mzdy (odměny) nebo její části za tři kalendářní měsíce předcházející dni této výplaty. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu vydaném v dohodě s příslušným odborovým orgánem, lze dohodnout způsob zúčtování doplatku odchylně; u členů družstev lze takovou úpravu stanovit usnesením členské schůze.4)
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 4
U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.5)
§ 5
Do mzdy (odměny) podle § 3 odst. 1 se nezahrnují
a) mzda (odměna) za práci přesčas,
b) věrnostní stabilizační odměny poskytnuté za rok 1991 zaměstnancům ve vybraných okresech a místech České republiky podle zvláštních předpisů.
§ 6
Doplatek do výše minimální mzdy podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc leden 1992; mladistvým zaměstnancům, s výjimkou invalidních, se doplatek poskytne poprvé za měsíc únor 1992.
§ 7
Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 99/1991 Sb., o stanovení minimální mzdy.
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
v.z. Rychetský v.r.
2) § 111 odst. 2 zákoníku práce. § 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.