438/1991 Sb.

novela zákona ČNR o působnosti orgánů ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
438/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 9. října 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se mění a doplňuje takto:
1. V § 10 odst. 3 se věta "Opis tohoto protokolu vydá komise všem účastníkům veřejné dražby (dále jen "účastník dražby")." nahrazuje větou "Opis tohoto protokolu vydá komise zejména vydražiteli, zástupci organizace, jejíž provozní jednotka byla vydražena a příslušné pobočce peněžního ústavu.".
2. V § 13 odst. 1 se slova "ušlého výdělku" nahrazují slovy "ve výši průměrného výdělku".
3. V § 13 odst. 2 se za slova "Výši odměny" vkládají slova "a způsob odměňování".
4. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a za slovo "potravin" se vkládají slova "a za nesplnění povinnosti poskytnout informace, podklady a doklady a umožnit vstup do provozních jednotek".
Doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) O uložení povinnosti nahradit náklady marné dražby nebo zaplatit zvláštní poplatek podle zvláštního předpisu4) rozhoduje ministerstvo.".
4) § 11 odst. 2 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. V § 15 se za odstavec 1 vkládají odstavce 2 a 3, které zní:
"(2) Prostředky z tohoto účtu se použijí:
a) k uspokojení pohledávek, které se prokazatelně týkaly provozních jednotek2) převedených do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob,
b) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80 %; zálohu lze poskytnout až do výše předpokládaného záporného zůstatku z likvidace,
c) jako peněžní záloha k uspokojení pohledávek, a to v době likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo nejvýše o 80 %; zálohu lze poskytnout až do hodnoty, o kterou bylo jmění sníženo převodem vlastnictví k provozním jednotkám,
d) k uspokojení pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace těch státních podniků, jejichž jmění bylo převodem provozních jednotek2) do vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob sníženo o více než 80 %,
e) na finanční zabezpečení činnosti komisí,
f) k poskytování peněžních náhrad oprávněným osobám podle zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd.
(3) Postup podle odstavce 2 upraví ministerstvo obecně závazným právním předpisem.".
Dosavadní odstavec 2 se vypouští a odstavec 3 se označí jako odstavec 4.
6. Za § 15 se vkládá nový § 16, který zní:
"§ 16
(1) Statutárnímu orgánu organizace, který z nedbalosti zaviní, že organizace předloží opožděně nebo chybně či neúplně zpracovanou kartu provozní jednotky navržené do privatizace, uloží okresní úřad a v Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy pokutu až do výše 20 000 Kčs. Učiní-li tak úmyslně, uloží pokutu až do výše 200 000 Kčs. Trestní odpovědnost tím není dotčena.
(2) Pokuta podle odstavce 1 může být uložena jen do třech měsíců ode dne, kdy se o porušení povinnosti okresní úřad nebo Magistrátní úřad hlavního města Prahy dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(3) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje ministerstvo.
(4) Výnos z pokut podle odstavce 1 ve výši 60 % je příjmem rozpočtu okresního úřadu a v Praze Magistrátního úřadu hlavního města Prahy a ve výši 40 % Fondu národního majetku České republiky.
(5) Okresní komise pro privatizaci může o ověření správnosti údajů uvedených na kartě provozní jednotky požádat financující pobočku banky organizace.".
Dosavadní § 16 se označuje jako § 17.
Čl.II
zrušen
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.