389/1991 Sb.

o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (17)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Vybraná judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (64)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
389/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 10. září 1991
o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
Změna: 211/1993 Sb.
Změna: 158/1994 Sb.
Změna: 86/1995 Sb.
Změna: 71/2000 Sb.
Změna: 86/2002 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 3a
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Poplatky
§ 6
(1) Poplatky za znečišťování ovzduší platí právnické a fyzické osoby provozující velké, střední a malé zdroje znečišťování (dále jen "provozovatelé").
(2) O výši poplatku provozovatelů velkých zdrojů znečišťování rozhoduje inspekce.
(3) O výši poplatku provozovatelů středních zdrojů znečišťování rozhoduje okresní úřad.
(4) O výši poplatku provozovatelů malých zdrojů znečišťování rozhodují a poplatek vybírají orgány obce. Tyto poplatky jsou příjmem rozpočtu obce a musí být účelově vázány k ochraně životního prostředí obce.
§ 7
(1) Roční výše poplatku pro jeden velký nebo střední zdroj znečišťování se stanoví pro všechny druhy produkovaných zpoplatněných škodlivin způsobem uvedeným v příloze.
(2) Roční výše poplatku pro jeden malý zdroj znečišťování se stanoví pevnou částkou do výše 40 000 Kč úměrně k velikosti zdroje znečišťování a škodlivosti produkovaného znečištění, a to způsobem uvedeným v příloze; povinnost platit poplatky se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 50 kW.
§ 8
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
§ 9
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 10
zrušen
§ 11
§ 12
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 14a
zrušen
§ 15
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příl.
Stanovení roční výše poplatku za vnášení znečišťujících látek do ovzduší pro velké a střední zdroje znečišťování
A.
Znečišťující látky vnášené do ovzduší, které podléhají zpoplatnění
Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:

Tuhé emise
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku
Oxid uhelnatý
Uhlovodíky  -  vyjma  zvláště  vyjmenovaných, mezi ostatními
         zpoplatněnými znečišťujícími látkami ve třídách
         I.- III.
a) I. třída:
azbest
berylium a jeho sloučeniny vyjádřené jako     Be
kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako     Cd
rtuť a její sloučeniny vyjádřené jako       Hg
thalium a jeho sloučeniny vyjádřené jako     Tl
benzen
benzo(a)pyren
bifenyl a jeho chlorderiváty
2-naftylamin
vinylchlorid
b) II. třída:
arsen a jeho sloučeniny vyjádřené jako      As
antimon a jeho sloučeniny vyjádřené jako     Sb
cín a jeho sloučeniny vyjádřené jako       Sn
chrom a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Cr
kobalt a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Co
mangan a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Mn
měď a její sloučeniny vyjádřené jako       Cu
nikl a jeho sloučeniny vyjádřené jako       Ni
olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Pb
selen a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Se
tellur a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Te
vanad a jeho sloučeniny vyjádřené jako      V
zinek a jeho sloučeniny vyjádřené jako      Zn
brom a jeho anorganické sloučeniny
vyjádřené jako                  Br
fluor a jeho anorganické sloučeniny
vyjádřené jako                  F
chlor
fosgen
fosfan
sulfan
sirouhlík
alifatické aldehydy
anilin
benzylchlorid
1,2-dibromethan
1,2-dichlorethan
1,1 - a 1,2 dichlorethylen
ethylenoxid
epichlorhydrin
fenol
fenylhydrazín
kyselina akrylová a její estery
kyselina - methylakrylová a její estery
merkaptany
methanová kyselina (mravenčí)
nitrosloučeniny
nitrosodimethylamin
pyridin
trichlormetan
tetrachlorethan
tetrachlorethylen
thioetery
toluidiny
c) III. třída:
amoniak
anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako     Cl
aceton
akrylonitril
alkeny (olefiny)
alkylalkoholy
alifatické a aromatické ethery
benzaldehyd
1,3-butadien
2-butanon
dichlormethan
1,4-dichlorbenzen
1,1-dichlorethan
dichlormethan
estery kyseliny benzoové
ethylbenzen
ethylglykol a jeho deriváty
fluorchlorované uhlovodíky (freony)
furfural
hydrazin
4-hydoxy-4-ethyl-2-pentanon
chlorbenzen
chlorbuta-1,3-dien (chloropren)
chlorethan
kyselina ethanová (octová) a její estery
N-methylpyrrolidon
naftalen a jeho methylderiváty
oxiran (ethylenoxid)
2-propylbenzen
propylonoxid
styren
toluen
trichlorethylen
xylen
B.
I Sazby poplatků pro velké a střední zdroje znečišťování
Sazby poplatků pro znečišťující látky produkované velkými a středními zdroji znečišťování se stanoví takto:
1. Hlavní zpoplatněné znečišťující látky:
--------------------------------------------------------
                         Sazba
Znečišťující látka                (Kč/t)
--------------------------------------------------------

Tuhé emise                    3 000
Oxid siřičitý                   1 000
Oxidy dusíku                    800
Oxid uhelnatý                    600
Uhlovodíky                    2 000
2. Ostatní zpoplatněné znečišťující látky:
--------------------------------------------------------
                         Sazba
Znečišťující látka                (Kč/t)
--------------------------------------------------------

Třída I.                     20 000
Třída II.                    10 000
Třída III.                    1 000
3. U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek je sazba poplatku 200 Kčs za 1 m čtvereční
hořící plochy nebo zapařeného objemu.

II Sazby poplatků za malé zdroje znečišťování v Kč/rok

------------------------------------------------------------------
Palivo               rozmezí sazeb Kč
           ---------------------------------------------
           0 - 50 kW   nad 50 - 100  nad 100 - 200
                     kW       kW
------------------------------------------------------------------
koks, dřevo,
zemní plyn,
svítiplyn,
petrolej,
topný olej
s obsahem
síry do 0,30 %     0        0        0
------------------------------------------------------------------
topné oleje
od 0,30 %
do 1 % S      400 - 800    800 - 1250   1250 - 1700
------------------------------------------------------------------
lehký topný olej  700 - 1400   1400 - 2100   2100 - 2800
------------------------------------------------------------------
ostatní topné
oleje       1000 - 2000   2000 - 3000   3000 - 4000
------------------------------------------------------------------
černé uhlí     500 - 1000   1000 - 1500   1500 - 2000

hnědé uhlí
tříděné,
paliva
z hnědého uhlí   1050 - 2100   2100 - 3100   3100 - 4200
------------------------------------------------------------------
hnědé uhlí
energetické    2000 - 4000   4000 - 6000   6000 - 8000
------------------------------------------------------------------
kaly,
proplástky      10 000   10 000 - 20 000  20 000 - 40 000
------------------------------------------------------------------
C.
Způsob výpočtu poplatků
1. Základní poplatek za jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku produkovanou velkým nebo středním zdrojem znečišťování se stanoví součinem zjištěného množství vypuštěné znečišťující látky podle skutečností uplynulého roku a výše sazby podle části B této přílohy.
2. K základnímu poplatku se připočte přirážka ve výši 50 % v případě, kdy zdroj znečištění nedodržuje emisní limit (§ 5 zákona o ovzduší).
3. Součet poplatků za jednotlivé zpoplatněné znečišťující látky tvoří poplatek za velký nebo střední zdroj znečišťování. Takto stanovená výše poplatků se upraví podle § 7 odst. 3 tohoto zákona.
4. Poplatek u hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů nebo skládek a výsypek se vypočte součinem sazby a výměry plochy v m2, které se stanoví z váženého průměru výsledků měření prováděných během roku. Platí se pouze základní poplatek podle bodu 1.
5. Výše poplatku pro jednotlivou zpoplatněnou znečišťující látku se zaokrouhluje na celé 100 Kč.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.