Obsah Dostupné filtry
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky

117/1991 Sb. o pořádání veřejných produkcí

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
117/1991 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury České republiky
ze dne 15. března 1991
o pořádání veřejných produkcí
Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 44 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti a § 14 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě:
§ 1
(1) Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních děl, 1) vystoupení estrádních umělců a artistů a podniky lidové zábavy. 2)
(2) Pokud pořadatel splní podmínky stanovené touto vyhláškou a obec na základě oznámení podle § 2 nerozhodne jinak, považuje se produkce za povolenou.
§ 2
(1) Ten, kdo pořádá veřejnou produkci (dále jen "pořadatel"), je povinen oznámit její konání obci přede dnem jejího zahájení.
(2) U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může pořadatel splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho roku. Hromadné oznámení je třeba učinit před zahájením první veřejné produkce.
(3) V oznámení je třeba uvést jméno (název) a adresu pořadatele, název a obsahové zaměření veřejné produkce, místo a čas jejího konání.
(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na:
a) školy, jsou-li pořadateli veřejných produkcí bez vstupného, na kterých účinkují jen žáci nebo studenti,
b) církve a náboženské společnosti, jsou-li pořadateli náboženských obřadů v církevním objektech,
c) pořádání občanských obřadů.
§ 3
Pořadatel je povinen vytvořit orgánu obce podmínky pro řádný výkon dozoru.
§ 4
Pořadatel je povinen opatřit si před konáním veřejné produkce svolení autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů k veřejnému užití jejich děl, uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů nebo snímků 3) (dále jen "svolení") buď přímo nebo prostřednictvím organizací, které je zastupují, nestanoví-li autorský zákon jinak. 4)
§ 5
Zrušuje se vyhláška ministerstva školství a kultury č. 99/1958 Ú.l., o povolání veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradním oprávnění ochranných organizací autorských, s výjimkou § 10 a 11.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.
Ministr:
PhDr. Uhde v.r.
1) § 2 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti.
2) § 9 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.