557/1990 Sb.

o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (19)
... další položky
Vybraná judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (10)
... další položky
Monografie (8)
... další položky
Meritum (22)
... další položky
557/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 30. listopadu 1990
o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
Změna: 578/1991 Sb.
Změna: 134/1997 Sb.
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 176 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"):
§ 1
(1) Toto nařízení upravuje podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu občanům, kteří vykonávali vybraná zaměstnání v hornictví, byli zaměstnáni nejméně 25 roků a dosáhli věku 50 let do 31. prosince 2000.
(2) Vybranými zaměstnáními v hornictví se pro účely tohoto nařízení rozumějí zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech 1) uvedená pod č. 1 až 7 a 11 v příloze č. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.
(3) Za dobu zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech se pro účely tohoto nařízení považují
a) doba výkonu zaměstnání uvedeného v odstavci 2 a
b) doby uvedené v § 18 odst. 3 zákona a v § 5 odst. 1 písm. a) až f) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., jestliže jsou obklopeny dobou výkonu zaměstnání uvedeného v odstavci 2.
§ 2
(1) Občan uvedený v § 1 odst. 1 má nárok na starobní důchod, jestliže
a) byl zaměstnán nejméně 15 roků ve vybraných zaměstnáních v hornictví,
b) dosáhl nejvyšší přípustné expozice 2) a
c) skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví do 31. března 1991.
(2) Občan uvedený v § 1 odst. 1 má nárok na starobní důchod též, jestliže
a) byl zaměstnán nejméně 10 roků ve vybraných zaměstnáních v hornictví v uranových dolech,
b) překročil nejvyšší přípustnou expozici 2) a
c) skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví v uranových dolech do 31. prosince 1990 v souvislosti se snížením nejvyšší přípustné expozice. 2)
§ 3
Občan uvedený v § 1 odst. 1, který do 31. března 1991 nesplnil podmínku stanovenou v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b), má nárok na starobní důchod, jestliže splnil chybějící podmínku a skončil výkon vybraného zaměstnání v hornictví do 31. prosince 1992.
§ 4
Začne-li občan uvedený v § 1 odst. 1 po splnění podmínek uvedených v § 2 nebo v § 3 znovu vykonávat vybrané zaměstnání v hornictví, nárok na starobní důchod podle tohoto nařízení mu nevznikne, popřípadě zanikne, a to od prvního dne výkonu takového zaměstnání.
§ 5
Pro výši starobního důchodu podle tohoto nařízení se přičítá k získané době zaměstnání doba ode dne přiznání důchodu do dosažení věku 55 let jako doba zaměstnání III. pracovní kategorie.
§ 6
zrušen
§ 7
Splní-li občan podmínky stanovené pro nárok na starobní důchod podle tohoto nařízení před 1. lednem 1991, vznikne mu nárok na tento důchod dnem 1. ledna 1991.
§ 8
Organizace, které zaměstnávají nebo zaměstnávaly pracovníky ve vybraných zaměstnáních v hornictví, jsou povinny zabezpečit vedení a předkládání záznamů o skutečnostech rozhodných pro nárok na starobní důchod podle tohoto nařízení na předepsaném tiskopise; jde-li o starobní důchod, na který vznikl nárok podle tohoto nařízení dnem 1. ledna 1991, je organizace povinna tak učinit nejpozději do 31. ledna 1991.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Čalfa v. r.
1) § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
2) § 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.