365/1990 Sb.

o poskytování stipendií na VŠ v působnosti min. školství ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Monografie (1)
... další položky
365/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 20. srpna 1990
o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška se vztahuje na studenty vysokoškolského studia na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "ministerstvo"). Hmotné a finanční zabezpečení zahraničních studentů přijatých ke studiu na základě mezivládních dohod stanoví zvláštní předpis. 1)
§ 2
Druhy stipendií
Vysoké školy poskytují z prostředků státního rozpočtu stipendium a mimořádné stipendium.
§ 3
Stipendium
Stipendium do výše 1000 Kčs měsíčně může děkan přiznat studentům za vynikající studijní výsledky.
§ 4
Mimořádné stipendium
Mimořádné stipendium je stipendium jednorázové, které může přiznat děkan studentům například jako odměnu za vynikající kulturní, vědecké a sportovní výsledky, za vynikající studijní výsledky během celého studia nebo v tíživé sociální situaci. Mimořádné stipendium lze přiznat na žádost studenta nebo z vlastního podnětu děkana.
Společná ustanovení
§ 5
Kritéria pro přiznání odnětí stipendia a mimořádného stipendia (dále jen "stipendia") stanoví stipendijní řád vysoké školy (fakulty), který schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty.
§ 6
Podle této vyhlášky lze poskytovat stipendia i studentům vyslaných vysokou školou na část studia na zahraniční vysoké školy. 2)
§ 7
(1) Roční limit finančních prostředků na stipendia stanoví ministerstvo po projednání s Radou vysokých škol, zejména s ohledem na počet studentů.
(2) Roční objem finančních prostředků na stipendia na vysoké škole a jeho rozdělení jednotlivým fakultám schvaluje na návrh rektora akademický senát vysoké školy.
§8
Poskytování stipendií z mimorozpočtových prostředků, tuzemských i zahraničních (z darů, nadací apod.) je v pravomoci vysoké školy nebo fakulty.
§ 9
(1) Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úlohy děkana podle této vyhlášky rektor a úkoly akademického senátu fakulty akademický senát vysoké školy.
(2) Na samostatných pedagogických fakultách plní úlohy rektora podle této vyhlášky děkan a úkoly akademického senátu vysoké školy akademický senát fakulty.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10
Pro období od 1. září 1990 do 31. prosince 1990 3) může děkan přiznat studentům:
a) sociální stipendium do výše 450 Kčs, které se poskytuje, pokud průměrný čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti rodičů studenta a studenta, nebo jednoho z rodičů studenta, jeho manžela a studenta nebo manžela studenta a studenta nepřesahuje 750 Kčs. Do příjmů se nezahrnují přídavky na děti a výchovné k důchodcům, mateřský příspěvek, sirotčí důchod, odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, stipendia poskytovaná studentům vysokoškolského studia, stipendia a odměny poskytované žákům denního studia na středních školách, výdělek nezaopatřených dětí za práce konané v době prázdnin a jejich výdělek z příležitostného zaměstnání, zvýšení důchodů po 30.9.1990, státní vyrovnávací příspěvek 140 Kčs. Student se započítává do počtu členů domácnosti jednou,
b) sociální stipendium ve výši 450 Kčs studentům, kteří pečují o vlastní nezaopatřené dítě a jejichž manžel není výdělečně činný, studentům oboustranně osiřelým nebo studentům, kteří pobírají příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči,
c) sociální stipendium poskytované studentkám - matkám a osamělým studentům s nezaopatřeným dítětem ve výši 350 Kčs na první dítě a 200 Kčs na každé další dítě; studentkám - matkám lze toto stipendium poskytnout zpětně počínaje měsícem, do něhož spadá začátek šestého týdne před porodem.
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.
Ministr:
Vopěnka v. r.
1) Zásady hmotného a finančního zabezpečení cizinců studujících v ČSSR (usnesení vlády ČSSR č. 263 z 10.10.1985).
2) Stipendium studentů vyslaných ke studiu na zahraniční vysoké školy na základě mezivládních dohod stanoví zvláštní předpis.
3) Od 1. ledna 1991 vysoké školy sociální stipendia neposkytují; sociálně potřebné studenty zajišťují orgány sociálního zabezpečení na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.