Obsah Dostupné filtry
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky

268/1990 Sb. novela vyhlášky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
268/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. června 1990,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České republiky a ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské republiky podle § 51 odst. 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.:
Čl.I
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity), se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouštějí slova "podle zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení".
2. V § 2 se na konci věty první připojují tato slova: "pokud nezanikl již dříve."; věta druhá se vypouští.
3. § 4 a 5 zní:
"§ 4
Zdravotní stav zaměstnance neschopného práce posuzuje pro účely uznání invalidity nebo částečné invalidity příslušný státní orgán.
§ 5
(1) Rozhodnutí o tom, že zaměstnanec neschopný práce je invalidní nebo částečně invalidní, se oznámí zaměstnanci a vyrozumí se o něm také lékařská poradní komise, která dala podnět k posouzení zaměstnancova zdravotního stavu. Při oznámení rozhodnutí se zaměstnanci doporučí, aby co nejdříve požádal o přiznání invalidního (částečného invalidního) důchodu se zřetelem k tomu, že se mu zastaví výplata nemocenského podle ustanovení § 8.
(2) Jestliže příslušný státní orgán dospěl k závěru, že zaměstnanec neschopný práce není invalidní ani částečně invalidní, sdělí svůj posudek zaměstnanci a lékařské poradní komisi, která dala podnět k posouzení zaměstnancova zdravotního stavu. Rozhodnutí se v takovém případě nevydává.".
4. § 6 odst. 1 zní:
(1) Proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1 lze podat odvolání, o němž se rozhodne po přezkoumání zdravotního stavu zaměstnance neschopného práce.".
5. V § 7 se vypouštějí slova "odboru sociálního zabezpečení", "okresní posudkové komise", orgánů státní zdravotní správy", "odborových orgánů" a "orgánů sociálního zabezpečení".
6. § 8 zní:
"§ 8
(1) Byl-li zaměstnanec uznán invalidním nebo částečně invalidním v řízení podle § 3 až 6, vydá příslušný státní orgán bez ohledu na právní moc rozhodnutí podle § 5 odst. 1 rozhodnutí, kterým se zastavuje výplata nemocenského po uplynutí jednoho měsíce ode dne vydání rozhodnutí o zastavení výplaty nemocenského.
(2) Podá-li zaměstnanec neschopný práce odvolání proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1, kterým byl uznán invalidním (částečně invalidním), a namítá, že není invalidní ani částečně invalidní, má takové odvolání odkladný účinek pro rozhodnutí o zastavení výplaty nemocenského. Nevyhoví-li odvolací orgán tomuto odvolání, zastaví se výplata nemocenského ode dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí o odvolání bylo vydáno, ne však dříve, než uplyne doba uvedená v odstavci 1.
(3) Podá-li zaměstnanec neschopný práce odvolání proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1, kterým byl uznán invalidním (částečně invalidním), a domáhá se jiného stupně invalidity, nemá takové odvolání odkladný účinek pro rozhodnutí o zastavení výplaty nemocenského. Výplata nemocenského se zastaví v tomto případě po uplynutí doby uvedené v odstavci 1.
(4) Jestliže by podpůrčí doba plynoucí podle § 15 odst. 3, popřípadě odst. 4 zákona skončila dříve než doby stanovené v předchozích odstavcích, zastaví se výplata nemocenského ode dne následujícího po skončení podpůrčí doby.".
7. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:
"§ 9a
Ustanovení této vyhlášky platí obdobně pro družstevní rolníky.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.
Ministr:
Miller v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.