Obsah Dostupné filtry
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky

118/1990 Sb. novela zákona o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
118/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, se mění a doplňuje takto:
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
2. § 16 odst. 1 se doplňuje o nová písmena f) a g), která zní:
"f) užívat v provozu jen vozidla, jejichž technický stav byl shledán vyhovujícím při technické prohlídce, od níž neuplynula doba delší než 1 rok, popř. kratší doba stanovená orgánem státní správy, který provozování silniční dopravy povolil;
g) při provozu vozidel dodržovat bezpečnostní přestávky, doby odpočinku a doby řízení stanovené pro řidiče silničních motorových vozidel zvláštními předpisy.1)".
1) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 62/1981 Sb.
3. § 24 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Pro dopravu pro vlastní potřeby provozovanou podle odstavce 3 písm. c) platí ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) a g).".
4. § 25 odst. 2 zní:
"(2) Jiná organizace nebo fyzická osoba2) mohou provozovat silniční motorovou dopravu pro cizí potřeby za úplatu jen obdrží-li k tomu, pokud nejde o případy uvedené v § 26, povolení od příslušného orgánu státní správy.".
2) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.
V § 25 se odstavce 3, 4 a 5 vypouštějí.
"(1) Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby podle § 25 se nevyžaduje, jde-li o:
a) dopravu osob a věcí prováděnou v rámci péče o vlastní pracovníky a členy družstev, kde obsahem členství je též pracovní vztah, včetně jejich dopravy do zaměstnání a dopravy jejich dětí do škol,
b) nepravidelnou hromadnou dopravu osob prováděnou společenskou nebo družstevní organizací pro své členy a jejich rodinné příslušníky,
c) nepravidelnou hromadnou dopravu dětí za rekreačními, kulturními nebo tělovýchovnými účely a do školských zařízení,
d) dopravu věcí, které jsou předmětem vlastní výrobní nebo obchodní činnosti pro odběratele,
e) dopravu, kterou si na základě smlouvy o sdružení nebo o družstevní spolupráci navzájem poskytují účastníci této smlouvy,
f) dopravu cestujících, zavazadel a leteckých zásilek z letiště do městského centra nebo místa ubytování a zpět, jakož i náhradní dopravu prováděnou československým leteckým dopravcem,
g) dopravu pro organizace a zařízení vykonávající údržbu dálnic, silnic a místních komunikací v rámci zimní údržby těchto komunikací.".
6. V § 28 se vypouští ustanovení písmene b) a ustanovení písmene c) se označuje písmenem b).
7. V § 29 odst. 2 se vypouští ustanovení písmene b) a zrušuje se označení písmene a).
8. V § 31 se vypouští ustanovení písmene b) a ustanovení písmene c) se označuje písmenem b).
Čl.II
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel, ve znění vyhlášky č. 77/1982 Sb. a vyhlášky č. 117/1984 Sb.
2. Vyhláška č. 58/1980 Sb., kterou se stanoví další osvobození silniční dopravy pro cizí potřeby od povolení.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.