94/1990 Sb.

o působnosti NV při provádění zákona o právu shromažďovacím

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
94/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 30. března 1990
o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 259/2002 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
zrušen
§ 2
Působnost na úseku státní správy ve věcech civilní služby podle zvláštního předpisu 2) vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož územním obvodu má trvalý pobyt občan, o jehož právech a povinnostech ve věcech civilní služby se rozhoduje.
§ 2a
Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Šafařík v.r.
Pithart v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.