108/1989 Sb.

novela vyhlášky o zásadách pro zkrácení pracovní doby

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
108/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. října 1989,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 83 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s Ústřední radou odborů:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se vypouští legislativní zkratka "(dále jen "zkrácená pracovní doba")"; dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Tato vyhláška upravuje také zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 31 1/2 hodiny týdně pracovníkům státního podniku Slovenského národního povstání Žiar nad Hronom, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity ve výrobě hliníku v nepřetržitém čtyřsměnném provozu, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení při
a) obsluze nebo údržbě elektrolyzérů,
b) pracích při řízení obsluhy nebo údržby elektrolyzérů.".
2. V § 3 větě první se slova "ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky nebo ministerstvu práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky" nahrazují slovy "ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky nebo ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky" a slova "(dále jen "příslušné ministerstvo práce a sociálních věcí")" se nahrazují slovy "(dále jen "příslušné ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí")".
3. § 4 odst. 1 zní:
"(1) Příslušné ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí po prověření náležitostí návrhu ústředního orgánu povoluje v dohodě s příslušným odborovým orgánem zkrácenou pracovní dobu na určitou dobu, nejdéle však na pět let. Zkrácenou pracovní dobu podle § 1 odst. 2 lze povolit nejdéle na dobu do 31. prosince 1995.".
"b) délku zkrácené pracovní doby na 36 hodin nebo 31 1/2 hodiny,".
5. V § 4 odst. 3 se slova "ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí".
6. § 6 odst. 1 zní:
"(1) K úhradě mzdy za odpadlou pracovní dobu pracovníků odměňovaných hodinovými mzdovými tarify zvýší organizace tyto tarify podle stupnice mzdových tarifů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 nebo č. 2 této vyhlášky.
7. V § 6 odst. 3 se připojuje písmeno d), které zní:
"d) 36 hodin na 31 1/2 hodiny týdne 14,3 %.".
8. § 10 odst. 1 zní:
"(1) Pracovní doba rozvržená vedoucím organizace 10) při nerovnoměrném rozvržení u pracovníků uvedených v
a) § 1 odst. 1 může výjimečně dosáhnout v jednotlivých dnech v týdnu 12 hodin; při rozvržení pracovní doby mohou být v týdnu stanoveny nejvýše dvě dvanáctihodinové směny,
b) § 1 odst. 2 musí být v jednotlivých týdnech rozvržena nejméně na pět dnů.".
9. V § 10 odst. 2 se za slova "§ 90 odst. 1" vkládají slova "a 2".
10. § 11 zní:
"§ 11
(1) Pracovník, kterému byla zkrácena pracovní doba podle této vyhlášky, nesmí vykonávat práce uvedené v § 1 v souběžných pracovních poměrech přesahujících v úhrnu 36 hodin nebo 31 1/2 hodiny týdně.
(2) Na pracích, které jsou pracovníky vykonávány za podmínek uvedených v § 1, je zakázána práce přesčas, s výjimkou mimořádných případů odstraňování důsledků havárií, při nichž hrozí nebezpečí životu a zdraví ostatních pracovníků organizace nebo obyvatelstva, kdy výkon potřebných prací nemohou provést jiní pracovníci.".
11. Dosavadní příloha k vyhlášce č. 96/1987 Sb. se označuje jako příloha č. 1.
12. K vyhlášce č. 96/1987 Sb. se doplňuje příloha č. 2, která obsahuje stupnici mzdových tarifů při 31 1/2hodinové týdenní pracovní době.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
M. Boďa v. r.
Příl.2
(k vyhlášce č. 96/1987 Sb.)
Stupnice mzdových tarifů při 31 1/2hodinové týdenní pracovní době
+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Stupnice|                     Mzdový tarif v Kčs/hod.                     |
| mzdových+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| tarifů |                          Třída                          |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|     |   1  |   2  |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9  |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  1   |  7,10  |  8,00  |  9,00  |  10,20  |  11,50  |  12,90  |  14,50  |  16,30  |  18,40 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  2   |  7,60  |  8,50  |  9,60  |  10,80  |  12,10  |  13,60  |  15,30  |  17,20  |  19,40 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  3   |  8,00  |  9,00  |  10,20  |  11,50  |  12,90  |  14,50  |  16,30  |  18,40  |  20,70 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  4   |  8,50  |  9,60  |  10,80  |  12,10  |  13,60  |  15,30  |  17,20  |  19,40  |  21,80 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  5   |  9,00  |  10,20  |  11,50  |  12,90  |  14,50  |  16,30  |  18,40  |  20,70  |  23,20 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  6   |  9,60  |  10,80  |  12,10  |  13,60  |  15,30  |  17,20  |  19,40  |  21,80  |  24,50 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  7   |  10,20  |  11,50  |  12,90  |  14,50  |  16,30  |  18,40  |  20,70  |  23,20  |  26,10 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  8   |  10,80  |  12,10  |  13,60  |  15,30  |  17,20  |  19,40  |  21,80  |  24,50  |  27,60 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
|  9   |  11,50  |  12,90  |  14,50  |  16,30  |  18,40  |  20,70  |  23,20  |  26,10  |  29,40 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 10   |  12,10  |  13,60  |  15,30  |  17,20  |  19,40  |  21,80  |  24,50  |  27,60  |  31,10 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
| 11   |  12,90  |  14,50  |  16,30  |  18,40  |  20,70  |  23,20  |  26,10  |  29,40  |  33,10 |
+---------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.