118/1988 Sb.

o mimořádném poskytování starobního důchodu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
118/1988 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky ze dne 30. června 1988 o mimořádném poskytování starobního důchodu
Změna: 116/1989 Sb.
Změna: 306/1991 Sb.
Změna: 578/1991 Sb.
Změna: 235/1992 Sb.
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 176 písm. c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1
Toto nařízení upravuje podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu občanům, kteří byli za účinnosti tohoto nařízení uvolnění z dosavadního zaměstnání z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce.
§ 2
(1) Občan uvedený v § 1 má ode dne následujícího po dni uvolnění nárok na starobní důchod, jestliže
a) byl zaměstnán nejméně 25 roků,
b) do dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení mu chybějí ke dni uvolnění nejvýše dva roky a
c) příslušný orgán státní správy mu nemůže zajistit vhodné zaměstnání2).
(2) zrušen od 1.6.1992
(3) Pro výši starobního důchodu pro nárok na starobní důchod se přičítá k době zaměstnání i doba ode dne následujícího po dni uvolnění do dne dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení.
§ 3
(1) zrušen
(2) zrušen
(3) zrušen
(4) zrušen
Poživateli starobního důchodu přiznaného podle § 2 se do dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení starobní důchod při dalším zaměstnání nezvyšuje.
§ 4
(1) Žádost o starobní důchod musí být doložena potvrzením příslušného státního orgánu o tom, že občanu nemůže zajistit zaměstnání uvedené v § 2 odst. 1 písm. c), a bylo-li tomuto občanu poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, též o tom, kterým dnem zanikl nárok na hmotné zabezpečení.
(2) Starobní důchod přiznaný podle § 2 se nevyplácí po dobu, po kterou se občanu poskytovalo hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.