117/1988 Sb.

zařazování zaměstnanců do I. a II. důchod. kategorie

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (18)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
117/1988 Sb.
Nařízení vlády
Československé socialistické republiky
ze dne 17. června 1988
o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"):
§ 1
(1) Do I. pracovní kategorie se pro účely důchodového zabezpečení zařazují zaměstnání, v nichž se za podmínek stanovených zákonem vykonávají práce uvedené v příloze č. 1 části I tohoto nařízení.
(2) Zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1) jsou zaměstnání uvedená v příloze č. 2 tohoto nařízení.
(3) Zaměstnání I. pracovní kategorie vybraných vedoucích technickohospodářských a technických pracovníků uvedených v § 15 odst. 2 zákona jsou zaměstnání uvedená v příloze č. 3 tohoto nařízení.
(4) Do II. pracovní kategorie se pro účely důchodového zabezpečení zařazují zaměstnání, v nichž se za podmínek stanovených zákonem vykonávají práce uvedené v příloze č. 1 části II tohoto nařízení.
§ 2
(1) Ústřední orgány státní správy, ostatní ústřední orgány a organizace, v jejichž působnosti se vykonávají práce uvedené v § 1, jsou povinny dbát v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky o neustálé omezování škodlivých a ostatních negativních vlivů pracovního prostředí a pracovních postupů na bezpečnost a zdraví pracujících a o to, aby zařazení zaměstnání do pracovních kategorií pro účely důchodového zabezpečení bylo ve shodě s dosaženými výsledky této péče. Přitom pravidelnými revizemi zjišťují, zda zařazení zaměstnání je odůvodněno se zřetelem k dosaženému stavu pracovního prostředí a pracovních postupů.
(2) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí před rozhodnutím podle § 17 odst. 2 zákona projedná návrh resortního seznamu (doplňku resortního seznamu) v koordinační komisi složené ze zástupců federálních ministerstev práce a sociálních věcí a financí, Státní plánovací komise, ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí republik, Ústřední rady odborů, ústředního výboru Svazu družstevních rolníků a dalších zúčastněných ústředních orgánů.
(3) Ústřední orgány a organizace, za které vydávají resortní seznamy federální ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí republik, plní povinnosti uložené v odstavci 1 a předkládají příslušnému ministerstvu podklady pro návrhy na vydání resortních seznamů a na změny a doplňky resortních seznamů spolu s jejich odůvodněním a zajišťují potřebnou součinnost při projednávání těchto návrhů.
§ 3
(1) Doba studia žáka středního odborného učiliště připravovaného pro zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítává jako doba zaměstnání této pracovní kategorie, jestliže se praktické vyučování provádí pravidelně na pracovištích nebo v provozech, kde se vykonávají zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie. Jde-li o zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, započítává se takto doba studia od počátku školního roku, v němž se žák podle učebního plánu pravidelně připravuje na budoucí povolání na pracovištích v podzemí.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i pro občany, kteří se připravují k výkonu povolání zaškolením.2)
§ 4
(1) Poslancům národního výboru a členům orgánů lidové kontroly, u nichž se doba výkonu funkce považuje za dobu zaměstnání, a funkcionářům složek Revolučního odborového hnutí všech stupňů i ostatních složek Národní fronty uvolněným ze zaměstnání pro výkon funkce, kteří byli zaměstnáni v I. (II.) pracovní kategorii, se započítává doba výkonu funkce jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie, jestliže se vrátili ihned po skončení výkonu funkce do zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie a není pro ně výhodnější úprava podle odstavce 2; to platí též, jestliže v době výkonu funkce vznikl uvedeným funkcionářům nebo pozůstalým po nich nárok na dávky důchodového zabezpečení.
(2) Členu závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí, členu odborové rady na stavbě a funkcionáři základní organizace Komunistické strany Československa nebo Socialistického svazu mládeže, který byl uvolněn pro výkon této funkce na závodě ze zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie, se započítává doba výkonu funkce jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie.
(3) Doby výkonu funkcí uvedených v odstavcích 1 a 2 se nezapočítávají jako doba zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech; občanům, kteří vykonávali toto zaměstnání před výkonem funkce, se započítává při splnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 doba výkonu funkce jako doba výkonu ostatních zaměstnání v hornictví vykonávaných pod zemí v hlubinných dolech.
§ 5
(1) Jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítávají, jestliže jsou obklopeny touto dobou, též
a) dny pracovního klidu,
b) doba dovolené na zotavenou, dodatkové dovolené, zvláštní dodatkové dovolené a další dovolené,
c) doba náhradního volna za práci přesčas a ve dnech pracovního klidu,
d) doba převedení pracovníka na jinou práci, k němuž je organizace oprávněna i bez jeho souhlasu,3)
e) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážky v práci na straně organizace, včetně přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy,4)
f) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro důležitou osobní překážku v práci v rozsahu stanoveném pracovněprávními předpisy,5) pokud pracovníkovi náleží náhrada mzdy,
g) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu,6) nejde-li o dobu zaměstnání,
h) doba převedení pracovníka na jinou práci v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi7) nebo převedení na jinou práci těhotné ženy nebo matky dítěte mladšího než devět měsíců pro výkon práce, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány.8)
(2) Vybraným vedoucím technickohospodářským a technickým pracovníkům uvedeným v § 15 odst. 2 zákona se náhradní doby a doby uvedené v odstavci 1 nezapočítávají jako dny, kdy uvedení pracovníci pracovali na pracovištích v podzemí hlubinných dolů.
(3) Jako dobu zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie nelze započítat zejména doby
a) pracovního volna bez náhrady mzdy,
b) neomluvené absence,
c) výkonu trestu odnětí svobody, a to ani pokud odsouzený vykonává práce, které se jinak zařazují do I. (II.) pracovní kategorie.
§ 6
(1) Jako doba zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech1) se započítávají, jestliže jsou obklopeny touto dobou, doby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až f) a doby těchto překážek v práci na straně pracovníka z důvodu obecného zájmu:
a) výkonu funkce neuvolněného poslance Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady a národního výboru,
b) výkonu funkce soudce z lidu a člena výboru lidové kontroly,
c) výkonu funkce neuvolněného člena orgánu Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí a Socialistického svazu mládeže,
d) výkonu služby v Lidových milicích,
e) výkonu volebního práva,
f) výkonu občanských povinností svědka, znalce, tlumočníka a jiných osob předvolaných k jednání u národního výboru nebo jeho zařízení, soudu nebo jiného státního orgánu,
g) účasti na všech úkonech potřebných ke splnění úkolů organizovaného dárcovství krve,
h) poskytnutí první pomoci, povinné lékařské prohlídky, opatření proti přenosným nemocem, jiných naléhavých opatření léčebně preventivní péče, a
i) poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, živelních událostech nebo v jiných obdobných mimořádných případech.
(2) Ostatní doby uvedené v § 5 odst. 1 se započítávají, jestliže jsou obklopeny dobou zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, jako doby ostatních zaměstnání v hornictví vykonávaných pod zemí v hlubinných dolech,9) jinak jako doby zaměstnání (náhradní doby), které těmto dobám předcházejí nebo na ně navazují.
(3) Doba účasti horníka na léčebných pobytech v určených zdravotnických zařízeních nebo regeneračně rekondičních pobytech v zařízeních k tomu určených se považuje za dobu výkonu zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.
§ 7
Návrat do zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie po skončení náhradní doby nebo doby uvedené v § 5 odst. 1 nebo § 6 odst. 1 se pro započtení těchto dob jako dob zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie nevyžaduje, jestliže pracujícímu za trvání uvedených dob vznikl nárok na starobní, invalidní nebo částečný invalidní důchod.
§ 8
V článku I odst. 1 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, se slova "v části I a II připojeného seznamu" nahrazují slovy "v připojeném seznamu a v příloze č. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení".
§ 9
Zrušují se:
1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 12/1980 Sb., nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb. a nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 48/1985 Sb.;
2. články II až IV a část I přílohy k nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1982 Sb., o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví, včetně označení části II této přílohy.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.
Štrougal v. r.
Příl.1
Část I
Seznam druhů prací odůvodňujících zařazení zaměstnání, v nichž se tyto práce vykonávají, do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Zařazení zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení odůvodňují práce vykonávané
1. v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných uhelných, uranových a ostatních rudných a nerudných dolech, včetně jejich výstavby a rekonstrukce a geologického průzkumu (příloha č. 2);
2. v ostatních zaměstnáních v hornictví pod zemí v hlubinných uhelných, uranových a ostatních rudných a nerudných dolech, včetně jejich výstavby a rekonstrukce a geologického průzkumu;
3. při podzemních stavbách prováděných hornickým způsobem pro účely dopravní, vodohospodářské, energetické, telekomunikační a speciálních charakterů, včetně geologického průzkumu;
4. členy leteckých posádek a pracovníky soustavně činnými v letadle za letu;
5. členy posádek námořních lodí;
6. s tekoucím kovem při vysokopecní výrobě surového železa a při výrobě surové ocele a ferroslitin v základní hutní prvovýrobě a v hutní výrobě neželezných kovů, antimonu, hliníku, mědi, olova a rtuti;
7. při vytloukání žhavých odlitků z pískových forem pneumatickými kladivy nebo jinými nástroji;
8. v hutním zednictví (bílí zedníci) při horkých pracích při opravách hutnických pecí;
9. v chemické výrobě umělých vláken a celofánu při zvlákňování v prostředí sirouhlíku;
10. při výrobě výbušnin, kde se ve velké míře používá nitroesterů, zejména dinitroglykolu a nitroglycerinu; v pyrotechnických provozech, zejména při výrobě třaskavin a při některých manipulacích s nimi;
11. při výrobě fenylmetylpyrazolonu;
12. při výrobě antiparazitních přípravků na bázi organických sloučenin fosforu;
13. při výrobě smolného koksu;
14. při výrobě anodové hmoty;
15. kesonáři a potápěči ve stlačeném vzduchu v kesonech a potápěčských skafandrech;
16. při úpravě a konečném zpracování radioaktivních surovin v prostředí ohrožujícím ve významné míře ionizujícím zářením, jimiž jsou
- manipulace při skladování uranové rudy spojená s fyzikálními úpravami (drcením, mletím, tříděním, rozdružováním apod.),
- chemické zpracování uranových rud na chemický uranový koncentrát (dávkováním, rozkladem, loužením, promýváním, separací, sedimentací, filtrací, srážením, elucí, sorpcí, zahušťováním a sušením), plnění kontejnerů, vzorkování a expedice včetně čištění a údržby výrobních aparatur;
17. v jaderných elektrárnách v kontrolovaném pásmu za hygienickou smyčkou a při obsluze cyklotronu a výzkumného reaktoru;
18. s prokázanými chemickými karcinogeny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity;
19. pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v povrchových dolech (lomech) na uhlí, radioaktivní nerosty a nerosty, z nichž lze průmyslově vyrábět kovy, na magnezit, osinek, tuhu, kaolin, žáruvzdorné jíly, keramické lupky, sádrovec, živec a na křemen a křemenec k chemickotechnologickému zpracování nebo ke zpracování tavením;
20. v těžbě a při opracování kamene, při mletí a drcení křemene, křemence a živce, při formování žáruvzdorných výrobků, při úpravě keramických surovin v prostředí vysoké koncentrace agresivního fibroplastického prachu, nadměrně ohrožujícím pracující silikózou;
21. skláři dutého skla;
22. ve stokové síti v podzemních prostorách.
Část II
Seznam druhů prací odůvodňujících zařazení zaměstnání, v nichž se tyto práce vykonávají, do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Zařazení zaměstnání do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení odůvodňují práce vykonávané
1. v prostředí škodlivého záření, zejména
- s izotopy a radioaktivními zářiči,
- se silným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem,
- v jaderné fyzice a v jaderných elektrárnách, konané pod vlivem ionizujícího záření, pokud nejde o práce uvedené v části I č. 17,
- s radioaktivními surovinami, pokud nejde o práce uvedené v části I č. 16,
- na pracovištích radiologických a radiochemických,
- na rtg pracovištích zdravotnických zařízení; při přípravě a podávání radioaktivních koupelí,
- při praní oděvů kontaminovaných radioaktivním prachem,
- při mytí a dekontaminaci laboratorního skla;
2. se rtutí, olovem, kadmiem, beryliem, arsenem a jinými neželeznými kovy, které působí nepříznivě na lidské zdraví, zejména
- v hutní výrobě olova a jiných neželezných kovů, nejde-li o práce uvedené v části I č. 6,
- práce při opracování olova a pokovování olovem a jeho slitinami nástřikem nebo máčením v tekutém kovu,
- při výrobě a opravách olověných, alkalických akumulátorů a suchých baterií,
- při výrobě kabelů s olověným pláštěm,
- se slinutými karbidy a tvrdokovy; práce v práškové metalurgii,
- nástřiky kovem,
- při výrobě olovnatých barev,
- při lití, přetavování a regeneraci písmoviny hutním způsobem,
- s tekutým olovem při výrobě hudebních nástrojů,
- při natírání olovnatými barvami a jejich nanášení v uzavřených prostorách,
- ve výrobě, opravách a údržbě (plnění) rtuťových ventilů, vývěv a měřících přístrojů; při výrobě a opravách neonů a jiných zářivkových svítidel a práce ve rtuťových měnírnách, včetně obsluhy a údržby,
- v ručních a strojních sazárnách a ve stereotypii;
3. v infekčním prostředí, zejména
- s vysoce patogenními zárodky a s toxickým biologickým materiálem; práce ve zdravotnických ústavech a zařízeních pro léčení infekčních chorob,
- na prosektuře a v pitevnách veterinárních zařízení,
- ve veterinárních asanačních ústavech,
- ve sběrných surovinách,
- v sušárnách krve a při výrobě krmiv,
- v odpadních kanálech, kanalizacích, kalojemech, žumpách a stokách, pokud nejde o práce uvedené v části I č. 22,
- v čistících stanicích splaškových odpadních vod a ve spalovnách odpadků,
- s infikovanými zvířaty v infikovaném stavu,
- při zpracování peří,
- s látkami neznámých vlastností ve výzkumu jejich patogenity,
- v krematoriích za nejobtížnějších podmínek;
4. v prostředí agresivního, fibroplastického a leptajícího prachu, zejména
- při zpracování materiálů, nerostů a surovin s vysokým obsahem volného kysličníku křemičitého, pokud nejde o práce uvedené v části I č. 20,
- při výrobě pískových a skořepinových forem a jader pro odlévání kovů (formování); při čištění a vytloukání kovových odlitků z pískových forem, při tryskání neočištěných odlitků ocelovou drtí uvnitř tryskacích komor, při přípravě slévárenských hmot a keramických směsí,
- při výrobě brusných prostředků,
- s dinasem, šamotem, dolomitem a osinkem, pokud nejde o práce uvedené v části I č. 18 a 20,
- při výrobě lupků, pokud nejde o práce uvedené v části I č. 20,
- při výrobě vápna, struskových cementů a Thomasovy moučky,
- při mletí vysokopecní strusky a manipulaci s ní,
- při čištění odlitků, tryskání sklářských výrobků a čedičových výrobků a sklářských forem křemičitým pískem,
- při obsluze vytřásacích strojů v tírnách lnu a při třídění východních vln;
5. se škodlivinami působícími jedovatě nebo leptavě, zejména
- při výrobě anorganických a organických lučebnin, kyseliny sírové a sirných sloučenin, alkálií, elektrochemických sloučenin, kyseliny dusičné a sloučenin dusíku, čistých chemikálií a farmaceutických lučebnin, syntetických paliv, pigmentů a glazur, nátěrových hmot, fotografických materiálů a umělých vláken,
- při zpracování a výrobě aktivního a dřevěného uhlí, karborafinu, lisovaného a impregnovaného uhlí, ostakolu, kostního klihu, spodia, kyseliny citrónové a ricínového oleje,
- při výrobě hnojiv a zemědělských přípravků, včetně prací s chemickými přípravky při čištění osiv a při ochraně rostlin,
- při výrobě plastických hmot a jejich zpracování včetně prací s epoxydovými pryskyřicemi,
- při výrobě dehtových barviv a jejich polotovarů, včetně prací se zdraví škodlivými barvivy, a při výrobě barevných snímacích tuh,
- s bílým fosforem,
- vybrané výzkumné chemické práce, zejména práce charakteru poloprovozního výzkumu,
- při lepení podlahových krytin,
- při nanášení nátěrových hmot v uzavřených prostorách apod.,
- s kyselinou fluorovodíkovou v leštírnách a matovnách skla,
- v gumárenské výrobě,
- při výrobě celulózy a papíru, včetně výroby střešních a izolačních lepenek,
- při výrobě léčiv a léků a některé práce při zpracování léčivých rostlin,
- při povrchové úpravě v galvanizovnách, mořírnách a kalírnách, včetně prací při zneškodňování lázní pro povrchovou úpravu,
- v koželužnách a jirchárnách (mokré dílny),
- při čištění oděvů trichloretylénem a perchloretylénem,
- při výrobě čistících prostředků, stearenu a technických olejů,
- některé práce v polygrafii, zejména v hlubotisku;
6. v prostředí zdraví škodlivých plynů, zejména
- při výrobě technických plynů, včetně prací při obsluze generátorů, retort, redukčních stanic, vyvíjecích acetylénových stanic, při čištění plynů a v debenzolizačních stanicích, nejde-li o práce uvedené v části I č. 18,
- při výrobě svítiplynu v plynárnách, nejde-li o práce uvedené v části I č. 18,
- při výrobě, opravách a plnění hasicích přístrojů tetrachlormetanem,
- při opravách chladících zařízení na metylchlorid,
- v bělírnách a úpravnách textilu za použití plynného chlóru,
- v kotelnách průmyslových podniků a obdobných energetických zařízeních, zejména při vyvážení žhavé strusky, popelu a škváry a při čištění uvnitř kotlů,
- svařování v uzavřených nádobách,
- svařování plazmatem;
7. s karcinogenními a dráždivými látkami, zejména
- s chemickými karcinogeny, nejde-li o práce uvedené v části I č. 18,
- při zpracování ropy,
- při zpracování zemního vosku ve voskárnách,
- při výrobě a zpracování asfaltu a při výrobě impregnačních a izolačních hmot,
- při izolaci a impregnaci s asfaltem v uzavřených nebo polouzavřených prostorách,
- při asfaltování komunikací, práce u autodistributorů, finišerů a obalovacích souprav,
- při výrobě izolací s asfaltovými pojidly v uzavřených nebo polouzavřených prostorách,
- při impregnaci dřeva impregnačními oleji a vodorozpustnými látkami s obsahem chromových solí,
- při obsluze tavicích kotlů a přečerpávání kamenouhelných destilátů,
- při výrobě asfaltodehtových zalévacích směsí a při manipulaci s nimi,
- při zpracování zvlášť dráždivých druhů koření;
8. v extrémních teplotách (sálavý žár, mrazírenské prostředí) a práce v mokru, zejména
- u pecí v hutích, slévárnách, kovárnách, sklárnách, výrobnách porcelánu apod., včetně údržby těchto pecí za horka,
- se žhavým kovem a sklem; při výrobě skleněných čedičových a křemenných vláken,
- v mrazírnách a mrazících komorách,
- při mokrém zpracování konopí a lnu;
9. v prostředí nadměrně zatěžujícím cévní a svalový aparát otřesy (vibracemi) a nadměrným hlukem, zejména
- s vibrátory a vibračními nástroji, zejména práce výkopové, demoliční, dlaždičské a na vrchní stavbě železničních kolejí a městských drah, kde se pracuje s ručními pneumatickými a elektrickými kladivy, podbíječkami, dusadly a vibrátory,
- při obsluze vibračních zařízení při zhutňování směsí; temování a nýtování; pěchování pískových forem ve slévárnách pneumatickými pěchy,
- v hřebíkárnách,
- při cídění a vytloukání odlitků pneumatickými nástroji,
- při zkoušení leteckých proudových a turbovrtulových motorů a naftových motorů těžké řady,
- při broušení šatonů, tvarových kamenů a perel na válcových pískovcových brusech typu Jägger a podobných, pokud tyto práce vykonávají ženy,
- při řízení těžkých pracovních strojů pro provádění stavebních zemních prací a při řízení speciálních vozidel mimo silniční dopravu;
10. v prostředí nadměrně zatěžujícím nervový systém, zejména
- při přihlašování a spojování mezinárodních a meziměstských telefonních hovorů ve vybraných ústřednách,
- při vytváření zvukových snímků,
- při udržování stálého radiotelegrafního (radiotelefonního) spojení s letadly i s pozemními řídícími stanicemi,
- se zaměřovačem na letištích,
- při zpracování zeměměřičských fotogrammetrických snímků,
- při nadzvukovém proudění plynů,
- při obsluze těžního stroje,
- při ošetřování a léčení duševně chorých v psychiatrických lůžkových zařízeních na určených zvlášť obtížných pracovištích,
- při péči o občany těžce mentálně postižené, občany s duševními poruchami, občany s poruchami v chování a občany imobilní v ústavech sociální péče;
11. v prostředí s trvalým a mimořádným nebezpečím úrazu, které zpravidla nelze ovlivnit technickými opatřeními, nebo trvale a nadměrně namáhavé práce, zejména
- na povrchu hlubinných dolů na vyhrazené nerosty,10)
- v úpravnách a třídírnách povrchových dolů (lomů) na vyhrazené nerosty, pokud práce vykonávané při jejich těžbě pod spodní úrovní nadloží a na skrývce odůvodňují zařazení do I. pracovní kategorie, v prádlech uhlí, v závodech na zpracování uhlí, v koksovnách a v briketárnách,
- pod spodní úrovní nadloží a na skrývce v lomech na vápenec a dolomit,
- při výrobě třaskavin, výbušnin a trhavin a manipulaci s nimi, zejména při výrobě zápalek, munice, roznětek, rozbušek, bleskovic a zbraní, pokud nejde o práce patřící do I. pracovní kategorie,
- při válcování plechů a pasů a při tažení tyčí, trubek, profilů a drátu za studena v hutních válcovnách a tažírnách,
- ve výškách nad 10 m v závěsu za ztížených podmínek při pracích stavebních a montážních,
- při ražení tunelů, včetně zazdívání a vyzdívání, pokud nejde o práce patřící do I. pracovní kategorie; hloubení studní,
- při výzkumu a zpřístupňování jeskynních prostorů,
- při obsluze a údržbě vrtných souprav geologického průzkumu konaného na externích pracovištích za účelem zjištění uložení nerostů,
- při kladení náloží a odstřelech; ruční a mechanické lámání kamene v lomu, práce u drtičů a třídičů kamene; štípání, vrtání, broušení, leštění a osekávání kamene,
- v železniční dopravě, zejména při posunu, a ve vodní dopravě,
- při těžbě a přibližování dřeva,
- vykonávané akrobaty a krotiteli zvířat; varietní a cirkusové produkce, krocení a drezúra divokých zvířat, práce ošetřovatelů dravé zvěře v zoologických zahradách,
- při ošetřování plemenných býků a koní a při vykládání hovězího dobytka a koní na jatkách,
- požárníků veřejných požárních útvarů a pracovníků vybraných závodních jednotek požární ochrany,
- členů Horské služby z povolání, kteří se zúčastňují záchranných akcí a zajišťují v terénu bezpečnost návštěvníků hor,
- řidičů autocisteren přepravujících propan-butan;
12. pracujících pověřených činností v zahraničí, pokud pracují v tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastech
- Afriky, s výjimkou Alžírské republiky, Jihoafrické republiky, Tunisu a Maroka,
- Střední Ameriky, včetně Karibské oblasti, s výjimkou Mexika a Kuby,
- Jižní Ameriky, až po 30 stupňů jižní šířky, s výjimkou měst Sao Paolo a Rio de Janeiro,
- Asie, s výjimkou Japonska, Izraele, Čínské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky a asijské části Svazu sovětských socialistických republik a s výjimkou města Ankary,
- Arktidy a Antarktidy,
- Oceánie.
Příl.2
Seznam zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Č.                   Popis pracovní činnosti           Resort11)
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Důlní elektromontér   Řízení a provádění montáží rozvodů a zařízení rozvodu   A
               vysokonapěťové  (nízkonapěťové)  sítě  slaboproudých   B
               rozvodů,  elektrických  spotřebičů,  periodických a   C
               kontrolních měření, signalizačního zařízení, telefonní   D
               a dispečerské sítě, včetně oprav a údržby prováděné v   E
               dole                            F
                                             G

 2. Důlní zámečník      Řízení a provádění montáží, demontáží a oprav důlních   A
               mechanismů v rámci opravářských cyklů, preventivních   B
               prohlídek, běžných a středních oprav a odstraňování   C
               provozních poruch, včetně obráběcích a svářečských   D
               prací v dole. Montáže a demontáže strojních zařízení   E
               pro jejich dopravu                     F
                                             G

 3. Horník-dělník,      Provádění a spolupráce u prací v údržbě důlních děl,   A
  vrtný dělník,      výztuže, výstroje větrních a protiprašných objektů  a   B
  vzorkař, dělník     zařízení, protipožárních a protivýbuchových uzávěr  a   C
  v geologickém      preventivní protipožární ochrany. Jednoduché  práce,   D
  průzkumu,        obsluha a údržba důlních zařízení, práce v oboru   E
  karotážník        důlního měřictví, větrání a geologie, vrtací práce,   F
               karotážní měření a perforační práce na vrtech, pomocné   G
               střelmistrovské práce, výdej výbušnin, odběr a měření
               vzorků a ovzduší, obsluha a zabezpečování vertikální a
               horizontální  dopravy, plenění výztuže a výstroje,
               obsluha seismických automatických stanic v dole

 4. Horník, vrtač,      Provádění prací a spolupráce při dobývání rud, uhlí a   A
  střelmistr, strojník   ostatních nerudných surovin při ražení překopů, chodeb   B
  báňského zařízení    a prorážek, dopravě těživa a materiálu, báňské  údržbě   C
  (s obsluhou v podzemí)  důlních děl, střelmistrovských prací, prací při vrtném   D
               procesu, karotážní měření a perforační práce na vrtech,   E
               plenění výztuže a výstroje. Provádění speciálních prací   F
               a práce s dobývací razící technikou v dole. Ověřování a   G
               zavádění  nových racionalizačních  postupů v dole.
               Řízení, obsluha a kontrola  kompresorů, dmychadel a
               těžních strojů

 5. Báňský záchranář     Veškeré  záchranářské  práce  v  báňském průmyslu,   A
               související jak s přípravou likvidací důlních nehod a
               odstraňování jejich následků, tak i jejich prevencí

 6. Žák středního      Pravidelné provádění veškerých prací podle  učebního   A
  odborného učiliště    plánu v období odborného  rozvoje  na  vybraných   B
  hornického        pracovištích v dole

 7. Revírník, mistr důlní,  Organizace a řízení výroby a údržby na svěřených   A
  vrtmistr, směnový    těžebních a přípravných pracovištích v dole. Řízení a   B
  technik, mechanik-    odpovědnost  za  udržování  strojního  zařízení  v   C
  elektromechanik úseku,  provozuschopném stavu v dole                D
  mistr strojní a                                   E
  elektroúdržby v dole                                 F

 8. Směnový technik     Řízení  činnosti pohotovostního záchranného sboru a   A
  hlavní a obvodní     při zásazích výkon zpravidla funkce směnového velitele
  báňské záchranné     akce
  stanice (samostatný
  odborný provozně
  technický pracovník)

 9. Vedoucí úseku (pole),  Komplexní řízení báňského úseku v dole a přímé řízení   A
  vrchní mistr       práce revírníků a mechaniků úseku v dole          B
  (naddůlní)                                      C
                                             D
                                             E
                                             F

10. Mistr odborné      Organizace a bezprostřední řízení praktického výcviku   A
  výchovy pro důl     žáků  středního odborného  učiliště hornického  na   B
               pracovištích v dole

11. Skladník výbušnin    Zajišťování správné a bezpečné manipulace s výbušninami   A
  v dole          a jejich bezpečné uložení v dole

12. Provozní inženýr     Komplexní  zajišťování  a provádění  provozního  a   A
  (úseku)         technického dozoru, včetně inspekce v uranovém dole
Příl.3
Seznam zaměstnání vybraných vedoucích technickohospodářských pracovníků hlubinných dolů a geologického průzkumu prováděného hornickým způsobem a vedoucích technických pracovníků státní báňské správy
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Č.                   Popis pracovní činnosti           Resort12)
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Ředitel podniku,     Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizace   A
  ředitel - vedoucí    nebo organizační  jednotky s převažujícím  rozsahem   B
  závodu, vedoucí     důlních prací                        C
  provozu                                       D
                                             E
                                             F

 2. Náměstek - zástupce   Organizace, řízení, koordinace a zabezpečení plynulého   A
  ředitele pro výrobu,   chodu výroby s cílem optimálního využití  základních   B
  hlavní inženýr,     prostředků i pracovníků organizace nebo  organizační   C
  vedoucí útvaru řízení  jednotky s převažujícím rozsahem důlních prací       D
  výroby, vedoucí výroby                                E
  a techniky závodu                                  F

 3. Vedoucí útvaru      Organizace, řízení a odpovědnost za veškerou investiční   A
  (vedoucí referent)    činnost a za kvalitní plnění investičních úkolů       B
  důlních investic                                   E
                                             F

 4. Vedoucí útvaru      Organizace,  řízení a  kontrola  důlně  měřických,   A
  důlního měřiče      geologických, geofyzikálních a hydrogeologických prací   B
  a geologa,                                      E
  geologicko-geofyzikálního                              F
  a důlního měřiče,
  hlavní měřič,
  hlavní geofyzik,
  hlavní hydrogeolog,
  hlavní geolog

 5. Vedoucí (samostatný)   Koordinace, řízení a kontrola důlně geologických prací   A
  důlní měřič                                     B
                                             C
                                             D
                                             E
                                             F

 6. Vedoucí (samostatný)   Koordinace, řízení a kontrola důlně geologických prací   A
  důlní geolog                                     B
                                             C
                                             D
                                             E
                                             F

 7. Vedoucí větrání     Řízení  a kontrola  důlního větrání,  degazace  a   A
  a degazace        klimatizace                         B
                                             F

 8. Vedoucí útvaru      Zajišťování  a   odpovědnost  za   využívání  a   A
  (vedoucí referent)    provozuschopnost základních prostředků           B
  péče o základní fondy                                C
                                             D
                                             E
                                             F

 9. Vedoucí útvaru      Zabezpečování plynulého chodu energetického provozu a   A
  energetiky        zařízení včetně kontroly jejich hospodárného využívání   B
  (vedoucí energetik)                                 C
                                             D

10. Vedoucí útvaru      Kontrola pracovního prostředí, pracovních podmínek  a   A
  (vedoucí referent)    dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů      B
  bezpečnosti a hygieny                                C
  práce                                        D
                                             E
                                             F

11. Vedoucí útvaru řízení  Zabezpečování práce v oblasti řízení a kontroly jakosti   A
  a kontroly jakosti    a organizace kontroly dodržování technologické kázně    B

12. Vedoucí technolog    Organizace, řízení a kontrola přípravy a technologie   A
  pro důl         báňské výroby                        B
                                             F

13. Vedoucí normovač     Koncepce řízení a kontrola v oblasti normování a   A
               racionalizace práce                     B
                                             C
                                             D
                                             E
                                             F

14. Vrchní mistr       Organizace, řízení a kontrola praktického výcviku žáků   A
  odborné výchovy     středního odborného učiliště v podzemí           B
  pro důl

15. Vedoucí oblasti řízení  Řízení oblasti výroby a přípravy výroby           A
  báňské výroby,                                    B
  vedoucí výrobní                                   C
  inspektor                                      D
                                             E
                                             F

16. Ředitel (vedoucí)    Řízení, organizace a dozor na výkon báňské  záchranné   A
  a zástupce ředitele   služby v působnosti báňské záchranné stanice        B
  (vedoucího) hlavní
  (obvodní, závodní)
  báňské záchranné
  stanice

17. Hlavní mechanik     Zajišťování pohotovostního stavu báňské záchranářské   A
  a zástupce hlavního   techniky v působnosti báňské záchranné stanice       B
  mechanika hlavní
  a obvodní báňské
  záchranné stanice

18. Náměstek předsedy,    Výkon řídící,  kontrolní,  dozorčí,  rozhodovací  a   G
  ředitel a zástupce    schvalovací činnosti v působnosti státní báňské správy   H
  ředitele odboru,
  vedoucí oddělení
  a ústřední báňský
  inspektor
2) § 142 zákoníku práce.
3) § 37 odst. 3 zákoníku práce.
4) § 129 a 130 zákoníku práce.
5) § 128 zákoníku práce.
Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
6) § 124 zákoníku práce.
§ 23 zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.
7) § 37 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
8) § 37 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.
11) A - federální ministerstvo paliv a energetiky
  B - federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
  C - ministerstvo výstavby a stavebnictví ČSR
  D - ministerstvo výstavby a stavebnictví SSR
  E - Český geologický úřad
  F - Slovenský geologický úřad
  G - Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí ČSR.
12) A - federální ministerstvo paliv a energetiky
  B - federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky
  C - ministerstvo výstavby a stavebnictví ČSR
  D - ministerstvo výstavby a stavebnictví SSR
  E - Český geologický úřad
  F - Slovenský geologický úřad
  G - Český báňský úřad
  H - Slovenský báňský úřad.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.