Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (1)
... další položky

10/1988 Sb. novela celního sazebníku neobchodního zboží

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
10/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 21. prosince 1987,
jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 41 odst. 2 a 3 celního zákona č. 44/1974 Sb. stanoví:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami, se mění takto:
příloha k vyhlášce federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 45/1986 Sb. zní:
"CELNÍ SAZEBNÍK NEOBCHODNÍHO ZBOŽÍ S VYSVĚTLIVKAMI
------------------------------------------------------------------------------- -----------------
Položka    Pojmenování zboží       Základ    Sazba      Vysvětlivky
 1          2            3       4          5
------------------------------------------------------------------------------- -----------------

 1.  Poživatiny, obiloviny a okopaniny         Bez cla  Do této položky se zařazují
                                   potraviny, pochutiny a
                                   nealkoholické nápoje.

 2.  Alkoholické nápoje
    a) lihoviny             cena      50 %   Do této položky se zařazují
                                   destiláty, pálenky, likéry.
    b) ostatní alkoholické nápoje    cena      20 %   Do této položky se zařazují
                                   vína, sekty, vermuty, pivo.

 3.  Tabák a tabákové výrobky       cena      30 %

 4.  Motorová vozidla                       Do této položky se zařazují
    a) s obsahem do 1600 cm3       celní hodnota 50 %   motorová vozidla jednostopá
                       1 cm3 obsahu      i dvoustopá, osobní i
                       motoru se        nákladní, cestovní, terénní,
                       ohodnocuje       sportovní, se sportovní
                       částkou         úpravou, vozidla speciální
                       Kčs 50,-.        a tažná a vozidla závodní
    b) s obsahem od 1601 cm3                   včetně jejich povinného
      do 1800 cm3            celní hodnota 50 %   vybavení, dováženého spolu
                       1 cm3 obsahu      s vozidlem, včetně
                       motoru se        zabudovaného příslušenství.
                       ohodnocuje       Za příslušenství se považují
                       částkou         pouze autopotahy, zabudovaný
                       Kčs 60,-.        kazetový autopřehrávač a
    c) s obsahem od 1801 cm3                   autoradio s reproduktory.
      a výše              celní hodnota 50 %
                       1 cm3 obsahu
                       motoru se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 70,-.

 5.  Součásti motorových vozidel     cena      50 %   Do této položky se zařazují
                                   veškeré části, součásti a
                                   příslušenství motorových
                                   vozidel dovážené samostatně,
                                   které mají být namontovány
                                   do vozidla a bezprostředně
                                   souvisejí s jeho provozem.
                                   Do této položky se
                                   nezařazují autoradia a
                                   autopřehrávače včetně
                                   reproduktorů patřící do
                                   položky č. 17, televizní
                                   přijímače patřící do položky
                                   č. 9 (barevné) nebo do
                                   položky č. 17 (černobílé),
                                   telefonní přístroje patřící
                                   do položky č. 17.

 6.  Osobní počítače                       Do této položky se zařazují
    a mikropočítače1)                      osobní počítače a
    a) do 17 KB operační paměti RAM   celní hodnota 10 %   mikropočítače mající
                       1 KB operační      alfanumerickou klávesnici
                       paměti RAM se      včetně příslušenství a
                       ohodnocuje       součástí (monitory,
                       částkou         jednoúčelové magnetofony-
                       Kčs 50,-.        data-rekordéry, tiskárny
    b) nad 17 KB operační paměti RAM   celní hodnota 10 %   a jiné grafické a repro
                       1 KB operační      grafické jednotky atd.).
                       paměti RAM se      Příslušenství a součásti
                       ohodnocuje       osobních počítačů a
                       částkou         mikropočítačů dovážené
                       Kčs 30,-.        samostatně se zařazuje
                                   do položky č. 7. Počítací
                                   zařízení mající pouze
                                   numerickou klávesnici
                                   (kalkulátory) se zařazují
                                   do položky č. 8.

 7.  Příslušenství a součásti                   Do této položky se zařazuje
    osobních počítačů a mikropočítačů              jen příslušenství a
    a) monitory monochromatické                 součásti osobních počítačů
      i barevné             celní hodnota 10 %   a mikropočítačů dovážené
                       1 cm délky       samostatně.
                       úhlopříčky
                       obrazovky se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 30,-
    b) jednoúčelové magnetofony
      (datarekordéry)          celní hodnota 10 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 1000,-
    c) disketové jednotky        celní hodnota 10 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 3000,-
    d) diskety              celní hodnota 10 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 20,-
    e) tiskárny a ostatní                    Elektrické a elektronické
      grafické a reprografické                 psací stroje s klávesnicí
      jednotky             celní hodnota 10 %   se zařazují do položky
                       1 kus se        č. 17.
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 3000,-
    f) ostatní příslušenství a
      součásti osobních počítačů
      a mikropočítačů          cena      10 %

 8.  Kalkulátory             cena      10 %   Do této položky se zařazují
                                   kalkulátory všech druhů,
                                   včetně programovatelných.
                                   Programovatelné kalkulátory
                                   s alfanumerickou klávesnicí
                                   se zařazují do položky č. 6.

 9.  Barevné televizní přijímače2)    cena nebo   30 %   Z ceny se clo vyměřuje
                       celní hodnota      v těch případech, kdy na
                       1 cm délky       dovážený televizor je
                       úhlopříčky       stanovena tuzemská
                       obrazovky se      maloobchodní cena.
                       ohodnocuje       V ostatních případech se
                       částkou         clo vyměřuje z celní
                       Kčs 200,-        hodnoty.

 10.  Barevné televizní monitory      celní hodnota 30 %   Do této položky se zařazují
                       1 cm délky       barevné televizní monitory
                       úhlopříčky       bez přijímacího zařízení.
                       obrazovky se      Je-li monitor vybaven TV
                       ohodnocuje       receiverem (převaděčem a
                       částkou         voličem) pro příjem TV
                       Kčs 100,-        signálu včetně zvuku,
                                   zařazuje se do položky č. 9.

 11.  Videorekordéry a videopřehrávače
    a) videorekordéry          celní hodnota 30 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 15 000,-
    b) videopřehrávače          celní hodnota 30 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 9000,-

 12.  Videokamery pro barevný záznam    celní hodnota 30 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 15 000,-

 13.  Kompaktní kamery pro barevný
    záznam                celní hodnota 30 %   Do této položky se zařazují
                       1 kus se        videokamery pro barevný
                       ohodnocuje       záznam, které spojují
                       částkou         funkci optickou (kamera)
                       Kčs 35 000,-      s videorekordérem.

 14.  Přístroje zvukové a reprodukční               Za přenosné přístroje
    techniky                           položky č. 14 a) až 14 c)
    a) radiomagnetofony                     se považují přístroje,
      monofonní přenosné        celní hodnota 30 %   které mají vlastní zdroj
                       1 kus se        napájení. Do položky 14 b)
                       ohodnocuje       a 14 c) se zařazují rovněž
                       částkou         přenosné magnetofony
                       Kčs 1500,-       s digitálním záznamem na
    b) radiomagnetofony                     pásce. Přenosné přehrávače
      stereofonní přenosné                   kazet typu Walkman se
      jednokazetové           celní hodnota 30 %   zařazují do položky č. 17.
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 3000,-
    c) radiomagnetofony
      stereofonní přenosné
      dvojkazetové           celní hodnota 30 %
                       1 kus se
                       ohodnocuje
                       částkou
                       Kčs 5000,-
    d) zesilovače, zesilovače                  Do této položky se zařazují
      s equalizérem, gramofony,                 uvedené přístroje, dovážené
      magnetofony, tunery, receivery,              jak samostatně, tak i
      soupravy reproboxů a                   v kombinacích (věže,
      kombinace těchto přístrojů    celní hodnota 30 %   přenosné minivěže a další,
                       1 kus          včetně přístrojů a
                       (souprava)       kombinací kategorie Hi-Fi).
                       se ohodnocuje      Je-li zesilovač zabudován
                       částkou         v jiném přístroji položky
                       Kčs 2000,-       č. 14 d), nevyclívá se jako
                                   samostatný kus. Do této
                                   položky se nezařazují
                                   radiomagnetofony patřící
                                   do položek č. 14 a) až c),
                                   černobílé televizní
                                   přijímače patřící do položky
                                   č. 17, barevné televizní
                                   přijímače patřící do položky
                                   č. 9, videorekordéry a
                                   videopřehrávače patřící do
                                   položky č. 11, přehrávače
                                   kompaktních desek patřící do
                                   položky č. 14 e), které se
                                   zařazují do příslušných
                                   položek, i když jsou
                                   dováženy v kombinacích
                                   s přístroji položky č. 14d).
                                   Za soupravu reproboxů se
                                   považují dva reproboxy.

    e) přehrávače kompaktních desek               Reproboxy dovážené
      přenosné a nepřenosné       celní hodnota 30 %   k nepřenosným přehrávačům
                       1 kus se        kompaktních desek se
                       ohodnocuje       zařazují do položky č. 14d).
                       částkou
                       Kčs 5000,-

 15.  Hračky, hry, sportovní                    Do této položky se zařazují
    a branně sportovní potřeby                  hračky a hry včetně
    a jejich součásti          cena      10 %   technických a elektronických.
                                   Do této položky se dále
                                   zařazují sportovní potřeby,
                                   náčiní a nářadí, speciální
                                   sportovní obuv a výstroj
                                   použitelná výlučně k výkonu
                                   sportu a sportovně branné
                                   činnosti, včetně amatérských
                                   radiostanic a radiových
                                   přístrojů pro řízení modelů.
                                   Do této položky se
                                   nezařazují rybářské potřeby
                                   a jízdní kola patřící do
                                   položky č. 17, terénní,
                                   sportovní a závodní motorová
                                   vozidla a vozidla se
                                   sportovní úpravou patřící do
                                   položky č. 4, součásti
                                   motorových vozidel patřící
                                   do položky č. 5 a motory
                                   letecké, lodní a raketové
                                   patřící do položky č. 17.

 16.  Knihy, tiskoviny, časopisy,
    hudebniny, nálepky a mince
    ke sběratelským účelům, poštovní
    známky, spisy, diapozitivy,
    fotografie              bez cla

 17.  Ostatní zboží v tomto sazebníku
    výslovně nejmenované         cena      30 %".
1) § 1 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1988 Sb., o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Urban CSc. v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.