95/1987 Sb.

o dodatkové dovolené prac., kteří pracují s chemickými karcinogeny

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
95/1987 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. listopadu 1987
o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
Změna: 235/1992 Sb.
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1985 Sb., ve znění zákona č. 20/1975 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů:
Úvodní ustanovení
§ 1
Pro účely dodatkové dovolené podle této vyhlášky se za pracovníky, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, 1) považují pracovníci, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity. 2)
§ 2
Dodatková dovolená přísluší pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. 3) Pro účely této vyhlášky se po 31. květnu 1992 hodnotí takové zaměstnání podle předpisů o sociálním zabezpečení platných ke dni 31. května 1992, pokud bylo takové zaměstnání zařazeno do I. pracovní kategorie k tomuto dni.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 3
O dodatkové dovolené podle této vyhlášky platí obecné předpisy o dovolené na zotavenou. 4)
§ 4
Dodatková dovolená pracovníků organizací v působnosti ministerstva průmyslu České socialistické republiky a ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterým vznikl nárok na tuto dovolenou podle vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 23/1986 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, přísluší za podmínek v ní stanovených do 31. prosince 1989; po tomto dni přísluší nárok na dodatkovou dovolenou těmto pracovníkům, pokud splňují podmínky uvedené v § 1 a 2.
§ 5
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 23/1986 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, se zrušuje.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.
Ministr:
M. Boďa v. r.
1) § 13 písm. g) nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
2) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny z 11.12.1984 čj. HEM-300-28.11.1984 (registrovaná v částce 1/1985 Sb.). Úprava ministerstva zdravotnictví SSR ze dne 7. 12. 1984 čj. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách při práci s chemickými karcinogeny (registrovaná v částce 24/1985 Sb.).
3) § 12 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb. Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.