40/1985 Sb.

, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
40/1985 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. května 1985,
kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 13 zákona č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí a stavebnictví republik a s Ústřední radou odborů:
§ 1
Vybraná dělnická zaměstnání
Vybranými dělnickými zaměstnáními se pro účely poskytování výsluhového přídavku ve stavebnictví rozumějí zaměstnání zedníků, tesařů, železobetonářů, pokrývačů, stavebních klempířů, šamotářů, tunelářů, izolatérů, komínářů, stavebních strojníků, provozních zámečníků na stavbě a provozních elektrikářů na stavbě 1) vykonávaná v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstev stavebnictví republik (dále jen "organizace").
§ 2
Vážné důvody
(1) Vážnými důvody, kdy se nevyžaduje trvání vybraného dělnického zaměstnání ke dni vzniku nároku na starobní důchod nebo ke dni jeho přiznání či při přerušení výkonu vybraného dělnického zaměstnání, jsou
a) převedení pracovníka na jinou práci podle § 37 odst. 1 písm. a) - c) zákoníku práce,
b) rozvázání pracovního poměru výpovědí danou organizací podle § 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce, výpovědí danou pracovníkem podle § 51 odst. 1 písm. c) zákoníku práce nebo dohodou z uvedených zdravotních důvodů,
jestliže nastaly v posledních 10 letech před vznikem nároku na výsluhový přídavek.
(2) O dobu trvání vážných důvodů uvedených v předchozím odstavci se prodlužuje období, v němž pracovník musí získat dobu potřebnou pro nárok na výsluhový přídavek.
§ 3
Náležitosti žádosti
(1) Žádost o přiznání výsluhového přídavku musí obsahovat tyto údaje:
a) jméno a příjmení žadatele, datum narození, bydliště a rodné číslo,
b) přehled vykonávaných vybraných dělnických zaměstnání, od kdy do kdy a u které organizace byla vykonávána, popřípadě vážné důvody uvedené v § 2,
c) druh a výši důchodu žadatele, den vzniku nároku na důchod, den, od něhož byl přiznán, a plátce důchodu.
(2) Žádost musí být doložena potvrzeními o trvání vybraných dělnických zaměstnání a rozhodnutím o přiznání důchodu.
§ 4
Náležitosti oznámení
(1) Oznámení organizace o přiznání výsluhového přídavku musí obsahovat údaje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), od kdy se výsluhový přídavek přiznává, jeho výši a den jeho splatnosti.
(2) Oznámení organizace, že výsluhový přídavek nenáleží, musí obsahovat údaje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), délku trvání vybraných dělnických zaměstnání, důvody, proč výsluhový přídavek nenáleží, a poučení o možnosti obrátit se na soud.
§ 5
Evidence organizací
(1) Organizace vedou záznamy o vybraných dělnických zaměstnáních a o důvodech uvedených v § 2 odst. 1. Na požádání pracovníků vystavují o zaznamenaných skutečnostech potvrzení.
(2) Potvrzení musí obsahovat údaje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a b).
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1985.
Ministr:
M. Boďa v. r.
1) Kvalifikační katalog dělnických povolání stavební výroby (SV 2 - 18.3 - 4, SV 2 - 17.3 - 4, SV 2 - 19.3, SV 2 - 10.3 - 4, SV 2 - 12.3 - 4, SV 2 - 16.3 - 4, SV 1 - 03.2 - 3, SV 2 - 03.3 - 4, SV 2 - 04.3 - 4 a SV 3 - 02.3 - 4). Kvalifikační katalog dělnických povolání strojírenské výroby (ST 0 - 55.3 - 4, ST 0 - 54.3 - 4).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.