Obsah Dostupné filtry
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

57/1984 Sb. o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
57/1984 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 1984
o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících
Změna: 37/1993 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, a zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 odst. 2 písm. c) se za slovo "umělců" vkládají tato slova: "občanů poskytujících věcná plnění a výkony na základě povolení národního výboru".
2. V § 6 odst. 2 se vypouští ustanovení písmene e). Dosavadní ustanovení písmene f) se označuje jako ustanovení písmene e).
3. V § 10 odst. 2 se slova "kromě pracovních příjmů nemá jinak zajištěnu obživu a ani nežije" nahrazují slovem "nežije-li".
4. V § 12 odst. 1 se na konci připojují tato slova: "anebo jiné osoby".
5. § 18 odst. 2 zní:
"(2) Po skončení povinné školní docházky se dítě považuje za nezaopatřené, nejdéle však do dosažení 26 let, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem anebo předepsaným výcvikem, nebo
b) se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáno pro nemoc, nebo
c) pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno se soustavně připravovat na budoucí povolání anebo je schopno se na ně připravovat jen za mimořádných podmínek, anebo
d) pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je neschopno vykonávat soustavné zaměstnání nebo výkon takového zaměstnání by vážně zhoršil jeho zdravotní stav.".
6. § 19 zní:
"§ 19
Přídavky podle tohoto zákona nenáleží na dítě, na které náleží výchovné k důchodu nebo kterému se poskytuje invalidní důchod.".
7. V § 24 odst. 2 se vypouštějí tato slova: "a že se mu neposkytuje invalidní důchod".
8. V § 25 odst. 2 se část věty za středníkem vypouští.
9. § 31 se vypouští.
10. V § 35 se vypouští ustanovení písmene b). Dosavadní ustanovení písmene c) se označuje jako ustanovení písmene b).
11. V § 36 odst. 2 se vypouštějí tato slova: "které příjmy se zahrnují do vlastního příjmu dítěte.".
Čl.II
zrušen
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.