19/1984 Sb.

novela vyhlášky, kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
19/1984 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu geodetického a kartografického
ze dne 31. ledna 1984,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Český úřad geodetický a kartografický v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 157/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "rozsudek soudu o propadnutí majetku, notářská listina o prodeji nemovitostí" nahrazují slovy "rozsudek soudu, písemná dohoda nebo potvrzení manželů o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, souhlasné prohlášení manželů o tom, že ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepodali návrh na jeho vypořádání soudem, 1) potvrzení státního notářství o prodeji nemovitosti při výkonu rozhodnutí".
2. V § 6 odst. 1 se za ustanovení písm. c) vkládá ustanovení označené písm. d), které zní:
"d) jde-li o vydržení osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržení práva odpovídajícího věcnému břemenu, 2)písemné ohlášení občana o změně právního vztahu k nemovitosti, obsahující údaje o nemovitosti podle stavu evidence nemovitostí a doložené osvědčením státního notářství 3) o prohlášení občana o okolnostech, době a nepřetržitosti držby nemovitosti nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu; v osvědčení státní notářství uvede, že ani dotčený vlastník nemovitosti ani místní národní výbor, v jehož obvodu je nemovitost, nevznesli k vzniku uvedeného oprávnění občana výhrady.".
3. V § 6 odst. 1 se připojuje jako písm. e) další ustanovení, které zní:
"e) jde-li o zánik omezení vlastnického práva k nemovitosti nebo o zánik omezení práva osobního užívání pozemku: rozhodnutí oprávněného orgánu, listina o nabytí nemovitosti do státního socialistického vlastnictví, registrovaná smlouva o zániku věcného břemene, návrh povinného s úřední listinou o úmrtí oprávněného, popřípadě návrh povinného s listinou o zániku pohledávky.".
4. V § 6 odst. 2 se na konci připojuje další věta, která zní: "Jestliže se listinou zřizuje věcné břemeno, které se vztahuje jen k části pozemku, vyznačí se tato část na geometrickém plánu, který je k listině připojen jako její neoddělitelná součást.".
"d) vyjadřují se k nabytí osobního vlastnictví k nemovitosti vydržením a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu vydržením,",
dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.
Předseda:
Ing. Koubek v. r.
3) § 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.