157/1983 Sb.

novela zákonu o evidenci nemovitostí

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
157/1983 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1983,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 3 zní:
"(3) Zápisy právních vztahů vzniklých vydržením osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržením práva odpovídajícího věcnému břemenu lze provádět v nesporných případech též na základě písemného ohlášení občana o změně právního vztahu doloženého osvědčením státního notářství, 1) v jehož obvodu je nemovitost. Podrobnosti o náležitostech ohlášení těchto změn upraví prováděcí předpis.".
2. V § 4 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.
1) § 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb.,o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.
Kempný v. r.
Korčák v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.