155/1980 Sb.

Novela vyhl. o podrobnější úpravě územ. řízení a staveb. řádu

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
155/1980 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
ze dne 31. října 1980,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu se mění a doplňuje takto:
"d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,".
2. V § 2 odst. 1 se za písm. d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
"e) opěrné zdi,
"f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 6 m.".
3. § 3 zní:
"§ 3
Drobné stavby
(1) Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ke stavbě pro bydlení, občanského vybavení, pro výrobu a skladování, ke stavbě pro individuální rekreaci apod.) a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, a to:
a) přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, například kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, zemědělské drobné stavby, vrátnice, šatny, umývárny, hygienická zařízení, sauny, úschovny kol a dětských kočárků, čekárny a stavby sportovních zařízení,
b) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m, například sklepy, žumpy bez přepadu.
(2) Za drobné stavby se považují též:
a) stavby organizací na lesní půdě sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, například přenosné jednoduché přístřešky, krmelce, oborohy, krmné linky, posedy, svážnice, sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva,
b) oplocení
c) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby, 13)
d) nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky a na sousední pozemky, 14) propustky apod.
(3) Za drobné stavby se nepovažují stavby uvedené v odstavcích 1 a 2, které jsou provozovnou, stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderně energetických zařízení, stavby domovních čistíren odpadních vod.".
4. V § 7 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6 a vkládá se nový odstavec 5, který zní:
"(5) S dotčenými orgány státní správy, jejichž stanoviska popřípadě vyjádření byla opatřena k dokumentaci požadované podle odstavce 3 písmena a) a b) ještě před zahájením územního řízení, omezí stavební úřad projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.".
5. Nadpis § 14 zní:
"Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací".
6. § 15 zní:
"§ 15
(1) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že proti provedení stavby nemá námitek, připojí ke sdělení jím ověřený jednoduchý situační náčrt. Kopii sdělení s ověřeným náčrtem předá stavební úřad městskému nebo místnímu národnímu výboru.
(2) Sdělení stavebního úřadu podle odstavce 1 nenahrazuje rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů. 15)".
"b) postupně k etapám stavby, to je k částem stavby schopným samostatného užívání, popřípadě k jiným částem, pokud to zvláštní předpisy připouštějí, 16) a ke stavbě zařízení staveniště. Stavební úřad může vzhledem k celospolečenským zájmům (ochrana životního prostředí, chráněných území, zajištění komplexnosti výstavby apod.) stanovit, že provede řízení až po rozšíření žádosti na další části (objekty), popřípadě na celou stavbu [písmeno a)].".
8. § 24 zní:
"(1) Dokumentace stavby, jejímž stavebníkem je občan, obsahuje zejména
a) situační výkres v měřítku 1:200 s vyznačením přípojek na veřejný rozvod a kanalizaci,
b) stavební výkresy v měřítku alespoň 1:100, ze kterých je zřejmý dosavadní i navrhovaný stav (půdorysy s označením účelu užívání všech prostor, řezy, pohledy a schematické vyznačení vnitřních instalací),
c) technický popis s odhadem stavebních nákladů,
d) přehled stavebních hmot, dílců a výrobků; u rodinných domků prokáže stavebník způsob jejich zabezpečení.
(2) Samostatné výkresy konstrukcí, přípojek a vnitřních instalací si stavební úřad vyžádá tehdy, jde-li o neobvyklé řešení nebo není-li možné jejich řešení spolehlivě posoudit z vyznačení v situačním výkresu a ve stavebních výkresech.".
"d) geometrický plán nebo jinou dokumentaci podle předpisů o evidenci nemovitostí k vyznačení změn, jsou-li předmětem evidence nemovitostí, popřípadě potvrzení, že tato dokumentace byla objednána; tyto doklady se nepřipojují v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb.".
13) Pro připojení platí zejména vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích - § 12 a 27, vyhláška č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích - § 12 a 27 a ČSN č. 73 6660 - Vnitřní vodovody a ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.
14) V silničních ochranných pásmech musí být povolena výjimka podle § 16 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
15) Např. podle § 13 a) a § 14 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., § 4 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.
16) Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.
Ministr:
Ing. Šupka v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.