38/1974 Sb.

změna vyhl. o geodetických pracích ve výstavbě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
38/1974 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu geodetického a kartografického
ze dne 8. dubna 1974,
kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě
Český úřad geodetický a kartografický stanoví v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:
Čl.I
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, se mění takto:
"zajišťovat účast odpovědného geodeta při protokolárním předání staveniště dodavateli;"
"zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta s technickým dozorcem investora při dohledu na dodržení prostorového umístění objektů; kontrolovat polohové a výškové zaměření podzemních vedení a objektů před jejich zakrytím; kontrolovat zaměření provedených terénních úprav; kontrolovat po stránce geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby přejímanou od dodavatelů stavby;"
"zajišťovat spolupráci odpovědného geodeta na jednotlivých částech projektu, zejména při zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů10);"
"zajišťovat zpracování koordinačního výkresu (výstavby) 11) a koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení;"
5. § 5 č. 3 zní:
"3. při provádění stavby: zajišťovat podle potřeby účast odpovědného geodeta na autorském dozoru generálního projektanta."
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1974.
Předseda:
Ing. Koubek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.