36/1973 Sb.

o orgánech geodezie a kartografie

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
36/1973 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 12. dubna 1973
o orgánech geodézie a kartografie
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ
Orgány geodézie a kartografie
§ 1
Český úřad geodetický a kartografický
(1) Ústředním orgánem geodézie a kartografie České socialistické republiky je Český úřad geodetický a kartografický.
(2) V čele Českého úřadu geodetického a kartografického je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky. Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického odpovídá za výkon své funkce vládě České socialistické republiky.
(3) Zásady činnosti a organizaci Českého úřadu geodetického a kartografického upravuje statut, který schvaluje vláda České socialistické republiky.
§ 2
Územní orgány geodézie a kartografie
(1) Zřizují se krajské geodetické a kartografické správy (dále jen "krajské správy") pro území jednotlivých krajů.
(2) Pro území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy se zřizuje Geodetická a kartografická správa pro Středočeský kraj a pro hlavní město Prahu s působností krajské správy podle tohoto zákona.
(3) Sídla krajských správ jsou totožná se sídly krajských národních výborů. Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického může stanovit sídla krajských správ odchylně od sídla krajského národního výboru.
(4) V čele krajské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého úřadu geodetického a kartografického.
(5) Krajské správy jsou rozpočtovými organizacemi.
§ 3
Český úřad geodetický a kartografický a krajské správy jsou orgány státní správy pro zabezpečování civilních potřeb geodézie a kartografie.
ČÁST DRUHÁ
Působnost orgánů geodézie a kartografie
§ 4
Český úřad geodetický a kartografický
a) určuje koncepci a směry rozvoje geodézie a kartografie a odpovídá za jejich realizaci,
b) řídí práce na zřizování, popřípadě vyhotovování, udržování, obnovování a dokumentaci geodetických základů a státních mapových děl,
c) řídí zakládání a vedení evidence nemovitostí a vyhotovování a ověřování geometrických plánů pro tyto účely,
d) řídí a koordinuje výzkum a vědeckotechnický rozvoj v geodézii a kartografii,
e) řídí práce inženýrské geodézie,
f) zajišťuje tvorbu, vyhotovování, rozmnožování a vydávání kartografických děl a publikací a koordinuje vydávání těchto děl jinými k tomu oprávněnými orgány a organizacemi,
g) zajišťuje a koordinuje úkoly mezinárodní spolupráce v geodézii a kartografii,
h) řídí a zajišťuje koordinaci geodetických a kartografických prací, které mají být převzaty anebo využity též pro státní mapová díla,
i) provádí se souhlasem federálního ministerstva národní obrany opatření v geodézii a kartografii v zájmu obrany státu,
j) řídí krajské správy a organizace ve své působnosti.
§ 5
Krajské správy
a) vykonávají dohled na činnost orgánů a organizací v obvodu své působnosti, které jsou oprávněny provádět geodetické a kartografické práce,
b) koordinují a kontrolují geodetické a kartografické práce, které mají být převzaty anebo využity též pro státní mapová díla,
c) zajišťují shromažďování, zhodnocování, dokumentaci a další využívání výsledků geodetických a kartografických prací,
d) zakládají, vedou a udržují evidenci nemovitostí v souladu se skutečným stavem, 1)
e) zajišťují vyhotovování, udržování, obnovování, zhodnocování a dokumentaci státních mapových děl a vedou evidenci mapového fondu,
f) plní jiné úkoly, kterými je pověří Český úřad geodetický a kartografický.
ČÁST TŘETÍ
Závěrečné ustanovení
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.
Erban v. r.
Korčák v. r.
1) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.