Obsah Dostupné filtry
Předpisy (13)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

99/1972 Sb. o zvýšení přídavků na děti a výchovného

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
99/1972 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1972
o zvýšení přídavků na děti a výchovného
V souladu se závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa zvýšit společenskou podporu rodinám s dětmi Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mění a doplňuje takto:
1. V § 18 odst. 2 se částka 500 Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620 Kčs.
2. § 24 odst. 1 zní:
"(1) Přídavky na děti činí měsíčně
na jedno dítě                90 Kčs
na dvě děti                430 Kčs
na tři děti                880 Kčs
na čtyři děti               1280 Kčs

a  zvyšují  se  na  každé  další  dítě  o  240  Kčs
měsíčně."
3. V § 24 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně.
Čl.II
Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 5/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. V § 33 odst. 4 se částka 600 Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600 Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620 Kčs.
2. § 38 odst. 2 zní:
"(2) Výchovné činí měsíčně
 
         na        na       na       na
       jedno  dítě    dvě  děti    tři  děti    čtyři  děti
        Kčs       Kčs       Kčs       Kčs
 k  důchodu
 invalidnímu   140       430       880      1280
 jinému      90       430       880      1280
 a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."
3. V § 38 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně.
4. V § 45 odst. 2 se slova "čistý příjem dítěte převyšuje částku 500 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620 Kčs měsíčně".
Čl.III
Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 8/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. V § 31 odst. 2 se částka 500 Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620 Kčs.
2. § 34 odst. 1 zní:
"(1) Přídavky na děti družstevníků činí měsíčně
 
na jedno dítě                90 Kčs
na dvě děti                430 Kčs
na tři děti                880 Kčs
na čtyři děti               1280 Kčs
  a zvyšují se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."
3. V § 34 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně.
4. V § 68 odst. 4 se částka 600 Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600 Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620 Kčs.
5. § 73 odst. 2 zní:
"(2) Výchovné činí měsíčně
         na        na       na       na
       jedno  dítě    dvě  děti    tři  děti    čtyři  děti
        Kčs       Kčs       Kčs       Kčs
 k  důchodu
 invalidnímu   140       430       880      1280
 jinému      90       430       880      1280
 a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."
6. V § 73 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně.
7. V § 80 odst. 2 se slova "čistý příjem dítěte převyšuje částku 500 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620 Kčs měsíčně".
8. V § 84 písm. b) se slova "vlastní příjem přesahující částku 200 Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem přesahující částku 620 Kčs měsíčně".
Čl.IV
Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 zní:
"§ 1
Občan, kterému z nemocenského pojištění náležejí přídavky na děti, jakož i každý příjemce přídavků, který má děti v přímém zaopatření, jsou povinni řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a o výchovu těchto dětí a zabezpečit, aby se poskytnutých přídavků používalo výlučně ve prospěch a v zájmu dětí, pro které jsou určeny."
2. § 2 zní:
"§ 2
(1) Jestliže se výplatou přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky určeny, zejména jestliže příjemce přídavků na děti zanedbává povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby výplata přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce byla zastavena a aby se jich používalo k péči o děti způsobem stanoveným tímto zákonem.
(2) Stejný návrh podá místní národní výbor také v těch výjimečných případech, kdy dítě povinné školní docházkou bez vážných důvodů nedochází buď vůbec do školy nebo soustavně zanedbává školní docházku a předchozí jednání s občanem, který má dítě v přímém zaopatření, nevedla k nápravě."
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.
Svoboda v. r.
Indra v. r.
Dr. Štrougal v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.