46/1971 Sb.

o geodézii a kartografii

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
46/1971 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. července 1971
o geodézii a kartografii
(ve znění 70/1971 Sb.)
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Základní ustanovení
(1) V oboru geodézie a kartografie se podle státních plánů rozvoje národního hospodářství zabezpečují odborné měřické, výpočetní a konstrukční práce v geodetických základech, v mapování, v inženýrské geodézii a evidence nemovitostí, zejména pro potřeby hospodářské a kulturní výstavby a obrany státu, a práce spojené s vytvářením a vydáváním kartografických děl.
(2) Úkoly geodézie a kartografie plní:
a) ústřední a územní orgány geodézie a kartografie České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky jako orgány státní správy pro zabezpečování civilních potřeb geodézie a kartografie (dále jen "orgány geodézie a kartografie") a jim podřízené organizace,
b) federální ministerstvo národní obrany a jemu podřízené orgány a organizace,
c) jiné orgány státní správy a socialistické organizace, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní právní předpisy.
Působnost orgánů a organizací geodézie a kartografie
§ 2
Do působnosti orgánů geodézie a kartografie náleží:
a) stanovení koncepcí a směrů rozvoje geodézie a kartografie a odpovědnost za jejich realizaci,
b) zřizování, popřípadě vyhotovování, udržování, obnovování a dokumentace geodetických základů a státních mapových děl,
c) zakládání a vedení evidence nemovitostí *) a vyhotovování a ověřování geometrických plánů pro tyto účely,
d) řízení prací inženýrské geodézie,
e) koordinace geodetických a kartografických prací, které mají být převzaty nebo využity též pro státní mapová díla a shromažďování, zhodnocování a dokumentace výsledků těchto prací,
f) vyhotovování, rozmnožování a vydávání kartografických děl a jiných publikací a koordinace vydávání těchto děl jinými k tomu oprávněnými orgány a organizacemi,
g) provádění opatření v geodézii a kartografii v zájmu obrany státu se souhlasem federálního ministerstva národní obrany,
h) řízení a koordinace výzkumu a vědeckotechnického rozvoje v geodézii a kartografii,
i) zajišťování úkolů mezinárodní spolupráce v geodézii a kartografii.
§ 3
K zabezpečení odborných technických činností geodézie a kartografie zřizují ústřední orgány geodézie a kartografie republik organizace, které v rozsahu určeném těmito ústředními orgány:
a) zajišťují zřizování, udržování, obnovování a dokumentaci geodetických základů,
b) vedou ústřední geodetickou a kartografickou dokumentaci a ústřední dokumentaci kartografických děl,
c) zajišťují vědeckotechnické informace,
d) plní úkoly výzkumu a vědeckotechnického rozvoje a vývoje,
e) plní i jiné úkoly, jimiž je pověří ústřední orgán geodézie a kartografie republiky.
§ 4
Má-li být předmětem činnosti *) socialistických organizací, které nejsou podřízeny ústřednímu orgánu geodézie a kartografie republiky, výkon prací v oboru geodézie a kartografie, je k tomu třeba souhlasu tohoto orgánu.
Opatření v zájmu obrany státu
§ 5
(1) Orgány státní správy a socialistické organizace (dále jen "orgány a organizace") provádějící geodetické a kartografické práce jsou ve své činnosti povinny dbát zájmů obrany státu, zejména při stanovení geodetických systémů, při budování, udržování a zdokonalování geodetických a geofyzikálních základů a při tvorbě kartografických děl. Při činnosti, která se dotýká zájmů obrany státu, postupují tyto orgány a organizace se souhlasem federálního ministerstva národní obrany.
(2) Závazné geodetické systémy zásadního významu stanoví vláda Československé socialistické republiky.
(3) Zásady pro uveřejňování a rozšiřování geodetických a geofyzikálních údajů, map, mapových příloh a ostatních kartografických děl z hlediska zájmu obrany státu stanoví vláda Československé socialistické republiky.
§ 6
(1) Geodetické a kartografické práce pro potřeby obrany státu provádí ve svém oboru nebo zabezpečuje federální ministerstvo národní obrany. Způsob využití výsledků těchto prací pro civilní potřebu dohodnou federální ministerstvo národní obrany a ústřední orgány geodézie a kartografie republik.
(2) Geodetické a kartografické dílo určené pro potřeby obrany státu spravuje federální ministerstvo národní obrany.
(3) Federální ministerstvo národní obrany a orgány a organizace jemu podřízené provádějí geodetické a kartografické práce pro potřeby obrany státu nezávisle na orgánech a organizacích uvedených v § 1 odst.2 písm. a) a c), jejichž působnost se na tuto činnost nevztahuje.
Provádění geodetických a kartografických prací
§ 7
(1) Orgány a organizace mohou provádět geodetické a kartografické práce pro vlastní potřebu v mezích oboru činnosti, pro který byly zřízeny, jestliže mají k tomu kvalifikované pracovníky; přitom jsou povinny je provádět odborně a v souladu s předpisy vydanými pro tyto práce.
(2) Hodlají-li tyto práce vykonávat, jsou orgány a organizace povinny to oznámit předem územnímu orgánu geodézie a kartografie příslušnému podle jejich sídla.
§ 8
Geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací, které mají být převzaty nebo využity též pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie, musí být ověřeny, zda svými náležitostmi a přesností odpovídají platným předpisům.
§ 9
(1) Orgány a organizace provádějící geodetické a kartografické práce, které mají být převzaty nebo využity též pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie, jsou povinny oznámit tyto práce před jejich započetím územnímu orgánu geodézie a kartografie příslušnému podle místa konaných prací a dávat tomuto orgánu bezplatně výsledky těchto prací ověřené podle § 8 ke zhodnocení, dokumentaci a využití.
(2) Vzniknou-li organizaci při provádění geodetických a kartografických prací vyšší náklady výhradně proto, aby tyto práce mohly být převzaty nebo využity též pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie, uhradí orgán geodézie a kartografie zvýšené náklady jen tehdy, jestliže předem byl dohodnut způsob provádění prací a poskytnutí úhrady těchto nákladů.
§ 10
(1) Orgány a organizace mohou vytvářet a vydávat kartografická díla pro civilní potřebu, nejsou-li k tomu oprávněny již podle zvláštních právních předpisů [§ 1 odst. 2 písm. c)], jen s předchozím souhlasem ústředního orgánu geodézie a kartografie republiky.
(2) Vydání kartografických děl určených k veřejnému rozšiřování pro civilní potřebu musí být předem oznámeno ústřednímu orgánu geodézie a kartografie republiky.
(3) Vyhotovovat nová státní mapová díla a rozmnožovat je lze jen s předchozím souhlasem ústředního orgánu geodézie a kartografie republiky.
(4) K použití státních mapových děl a jejich částí nebo kartografických odvozenin (zmenšenin, zvětšenin) pro tvorbu a vydání kartografického díla jsou orgány a organizace povinny si vyžádat předem souhlas územního orgánu geodézie a kartografie, který udržuje příslušnou část státního mapového díla.
(5) Ústřední orgán geodézie a kartografie republiky může v případě potřeby prominout u některých kartografických děl povinnosti stanovené v předchozích odstavcích.
§ 11
(1) Ústřední orgány geodézie a kartografie republik usměrňují geodetické a kartografické práce a zabezpečují koordinaci prací, které lze převzít nebo využít též pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie.
(2) Územní orgán geodézie a kartografie rozhodne ihned po oznámení prací (§ 9 odst. 1) a po jejich projednání s oznamovatelem, zda podléhají tyto práce koordinaci. Práce podléhající koordinaci se provádějí v dohodě s tímto orgánem.
§ 12
Orgány a organizace provádějící geodetické a kartografické práce, jež mají být převzaty nebo využity též pro státní mapová díla a pro dokumentace vedené orgány geodézie a kartografie, jsou povinny poskytnout těmto orgánům účinnou pomoc při kontrole těchto prací, zejména umožnit jim provedení kontrolních měření a předložit jim potřebné podklady.
§ 13
(1) Zjistí-li ústřední orgán geodézie a kartografie republiky, že jsou při provádění geodetických a kartografických prací přes předchozí upozornění vážně porušovány povinnosti vyplývající z tohoto zákona, zakáže po projednání s příslušným ústředním orgánem provádění těchto prací až do odstranění závad.
(2) Zjistí-li ústřední orgán geodézie a kartografie republiky, že orgány a organizace při své činnosti v oboru geodézie a kartografie porušují zájmy obrany státu (§ 5), zakáže v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany takovou činnost.
§ 14
Povinnost mlčenlivosti
Pracovníci provádějící geodetické a kartografické práce a dohled na ně musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při své činnosti dověděli a které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Této povinnosti mohou být v jednotlivých odůvodněných případech zproštěni vedoucím orgánu nebo organizace, pro které tuto činnost vykonávali. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.
Vztah k nemovitostem
§ 15
(1) Orgány a organizace provádějící geodetické práce jsou při výkonu těchto prací a při dohledu na ně v nezbytném rozsahu oprávněny po předchozím upozornění vlastníka (uživatele) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti a užívat je ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování měřických značek, signálů a jiných zařízení. Přitom musí dbát, aby co nejméně rušily hospodaření na pozemku a jiné užívání nemovitostí.
(2) Oprávnění ke vstupu na nemovitost se prokazuje úředním průkazem.
(3) Orgány a organizace uvedené v odstavci 1 mohou také v nezbytném rozsahu, jestliže tak neučiní na jejich žádost v přiměřené lhůtě vlastník (uživatel) pozemku, provádět na vlastní náklad nutné úpravy půdy, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející provádění geodetických prací a užívání měřických značek, signálů a jiných zařízení.
(4) Jsou-li činností uvedenou v odstavcích 1 a 3 dotčeny jiné státem chráněné důležité obecné zájmy, zejména na úseku územního plánování, dopravy, zemědělského půdního fondu, lesního fondu, ochrany půdy proti erozi, rozvodu energie, telekomunikací, památkové péče a státní ochrany přírody, postupuje se po předchozí dohodě s orgány, kterým přísluší ochrana těchto zájmů.
(5) Dojde-li ke sporu o rozsahu oprávnění podle odstavců 1 a 3, rozhoduje v jednotlivých případech okresní národní výbor.
§ 16
(1) Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami, dále na místa, kde jsou umístěna zařízení sloužící k obraně a bezpečnosti státu, a vstup do vyhrazených prostorů drah se řídí zvláštními předpisy.
(2) Orgány a organizace spravující zařízení, která mohou ohrozit život nebo zdraví, umožňují pracovníkům provádějícím geodetické práce vstup do těchto zařízení a zajišťují jim bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Zřizování a ochrana měřických značek, signálů a jiných zařízení
§ 17
(1) Zřizování, udržování, přemisťování, odstraňování a obnovování měřických značek, signálů a jiných zařízení bodů geodetických základů zajišťují organizace geodézie a kartografie a pro potřeby obrany státu též orgány federálního ministerstva národní obrany. O provedených změnách se vzájemně informují. Tyto orgány a organizace vymezují podle potřeby také území nutné k ochraně těchto bodů.
(2) V ochranném území nesmí být prováděna činnost, jež by mohla ohrozit měřické značky, signály a jiná zařízení bodů geodetických základů, na jejichž ochranu bylo toto území vymezeno, nebo znemožnit, popřípadě ztížit jejich užívání.
(3) Ústřední orgán geodézie a kartografie republiky může v jednotlivých případech pověřit po vzájemné dohodě i jiný orgán nebo organizaci zřizováním, udržováním, přemísťováním, odstraňováním a obnovováním měřických značek, signálů a jiných zařízení bodů geodetických základů.
(4) Ostatní měřické značky, signály a jiná zařízení mohou v mezích své působnosti zřizovat, udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat kromě orgánů a organizací geodézie a kartografie i jiné orgány a organizace. Budou-li tyto měřické značky, signály a jiná zařízení vyhovovat trvalému využití, může ústřední orgán geodézie a kartografie republiky zcela nebo zčásti uhradit příslušné náklady.
§ 18
(1) Vlastníci (uživatelé) nemovitostí i jiné osoby jsou povinny trpět umístění měřických značek, signálů a jiných zařízení na nemovitostech a zdržet se všeho, co by je mohlo zničit, poškodit nebo učinit nepouživatelnými. Je-li nutné je ze závažných důvodů přemístit nebo odstranit nebo učinit jiná opatření, jež by mohla ohrozit užívání těchto značek, signálů a jiných zařízení, je třeba to předem oznámit orgánu nebo organizaci, které je spravují, a provádět tato opatření jen s jejich souhlasem.
(2) Vlastníci (uživatelé) nemovitostí jsou povinni oznámit územnímu orgánu geodézie a kartografie zničení, poškození nebo ohrožení měřických značek, signálů a jiných zařízení.
(3) Kdo zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí měřickou značku, signál nebo jiné zařízení, odpovídá podle obecných předpisů.
§ 19
Náhrada škody
(1) Orgány a organizace provádějící geodetické práce jsou povinny při výkonu prací co nejvíce šetřit práv a oprávněných zájmů vlastníků (uživatelů) nemovitostí, jakož i jiného majetku. Po ukončení prací jsou orgány a organizace povinny uvést nemovitosti, jakož i jiný majetek v předešlý stav.
(2) Není-li možné způsobenou škodu nahradit uvedením v předešlý stav, má vlastník (uživatel) nemovitosti právo na náhradu škody v penězích podle obecných předpisů.
(3) Je-li vlastník (uživatel) nemovitosti prováděním prací uvedených v § 15 odst. 1 a 3, popřípadě umístěním měřických značek, signálů a jiných zařízení anebo vymezením ochranného území podle § 17 odst. 1 podstatně omezen v běžném užívání nemovitosti, má dále právo, aby mu orgán nebo organizace, pro jejichž účely se práce provádějí nebo zařízení zřídilo, poskytly za toto omezení přiměřenou jednorázovou náhradu. Toto právo je třeba uplatnit u orgánu nebo organizace do 6 měsíců ode dne ukončení prací, jinak zaniká.
(4) Spory o nároky podle odstavců 2 a 3 rozhodují okresní národní výbory.
§ 20
Spolupráce orgánů a organizací
(1) Všechny orgány a organizace jsou povinny podávat orgánům geodézie a kartografie informace potřebné k plnění jejich úkolů, zejména oznamovat jim změny skutečností evidovaných v operátech vedených u těchto orgánů a předkládat jim k tomu potřebné podklady.
(2) Místní národní výbory vyhlašují na požádání orgánů geodézie a kartografie konání místních šetření a zajišťují účast vlastníků (uživatelů) na nich. Nedostaví-li se vlastník (uživatel) k místnímu šetření, ač byl pozván, může být místní šetření provedeno v jeho nepřítomnosti.
(3) Orgány geodézie a kartografie plní úkoly, které souvisejí s činností národních výborů, ve spolupráci s nimi a poskytují jim v oboru své působnosti odbornou technickou pomoc.
(4) Orgány geodézie a kartografie spolupracují se všemi orgány a organizacemi provádějícími geodetické práce, zejména poskytováním podkladů pro tyto práce.
Společná a závěrečná ustanovení
§ 21
(1) Geodetickými základy se rozumějí: československá astronomickogeodetická síť, československá trigonometrická síť, československá jednotná nivelační síť, československá síť opěrných gravimetrických bodů a československá gravimetrická síť prvního a druhého řádu.
(2) Inženýrská geodézie zahrnuje speciální geodetické práce využívající geodetických metod a poznatků, zejména v investiční výstavbě a v průmyslu s výjimkou speciálních geodetických prací v hornictví.
(3) Kartografickým dílem se rozumí kartografické znázornění zemského povrchu nebo jeho částí nebo jiných předmětů či jevů objektivní skutečnosti spolu s textovými a jinými vysvětlivkami.
(4) Státním mapovým dílem se rozumí souvislé zobrazení státního území vyhotovené ve státním zájmu a podle jednotných zásad.
§ 22
Ústřední orgány geodézie a kartografie republik vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány potřebné prováděcí předpisy, v nichž podrobněji upraví:
a) provádění geodetických a kartografických prací, zejména oznamování, koordinaci a kontrolu těchto prací, odevzdávání, hodnocení a dokumentaci jejich výsledků, vyhotovování a ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací a požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří geodetické a kartografické práce provádějí,
b) zřizování a ochranu měřických značek, signálů a jiných zařízení,
c) tvorbu, oznamování, rozmnožování a vydávání kartografických děl, jejich dokumentaci, odevzdávání povinných a pracovních výtisků a distribuci těchto děl,
d) postup při uveřejňování a rozšiřování geodetických údajů a kartografických děl,
e) spolupráci orgánů geodézie a kartografie s jinými orgány a organizacemi.
§ 23
Na orgány a organizace, které již mají podle dosavadních právních předpisů oprávnění k výkonu geodetických prací, se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 7 odst. 2.
§ 24
(1) Zrušují se:
a) nařízení vlády č. 43/1920 Sb., o jednotné organizaci přesných výškových měření,
b) zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon),
c) vládní nařízení č. 64/1930 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II, III a IV zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona),
d) zákon č. 82/1948 Sb., o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon), ve znění zákona č. 250/1949 Sb.,
e) vládní nařízení č. 1/1954 Sb., o zřízení Ústřední správy geodézie a kartografie,
f) vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl, ve znění vyhlášky č. 35/1968 Sb.
(2) Nedotčeny zůstávají právní předpisy upravující evidenci nemovitostí, provádění účelových geodetických prací a vyhotovování, vedení a vydávání důlních, popřípadě jiných účelových (tematických) map *).
§ 25
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1971.
*) Zejména tyto:
vládní nařízení č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústavu, zákon č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), zákon č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon), zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, a zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, a příslušné prováděcí předpisy.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.