23/1964 Sb.

provedení zákona o evidenci nemovitostí

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
23/1964 Sb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy geodézie a kartografie
ze dne 31. ledna 1964,
kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Změna: 133/1965 Sb.
Změna: 19/1984 Sb.
Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí (dále jen "zákon"):
Operáty evidence nemovitostí a jejich obsah
§ 1
(1) Evidence nemovitostí se vede pro každou obec podle katastrálních území. Katastrální území je technickou jednotkou, kterou tvoří místopisně uzavřený soubor nemovitostí společně evidovaný, Obvod katastrálního území je zpravidla totožný s územním obvodem obce, avšak jedna obec může obsahovat dvě i více katastrálních území.
(2) Evidence nemovitostí obsahuje tyto části:
a) operát měřický (mapu pozemkovou, mapu pracovní a mapu evidenční),
b) operát písemný (výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam uživatelů a vlastníků, rejstřík uživatelů a vlastníků a seznam domů),
c) sbírku listin (rozhodnutí a jiné listiny, záznam změn, polní náčrty, geometrické plány, zápisníky měřených směrů, úhlů a délek, výpočty geodetických údajů, výpočty výměr změněných parcel, soupisy hlášení apod.),
d) sumarizační výkazy (úhrnné hodnoty druhů pozemků - kultur, sektorové přehledy o plochách kultur, přehledy úhrnných údajů evidenčních listů aj.).
§ 2
(1) V mapách evidence nemovitostí se všechny nemovitosti zobrazují svým půdorysem a označují parcelními čísly, popřípadě také značkami a zkratkami druhů pozemků (kultur) a místními i pomístními názvy.
(2) Výkaz změn obsahuje zápisy všech změn, k nimž došlo v údajích evidence nemovitostí v běžném roce.
(3) Soupis parcel obsahuje všechny parcely sestavené v aritmetickém pořadí parcelních čísel. U každé parcely jsou uvedeny číslo listu mapy, číslo evidenčního listu, popřípadě listu vlastnictví, druh pozemku (kultura), výměra a popřípadě způsob užívání.
(4) Evidenční list se vyhotovuje pro každého uživatele a obsahuje jméno uživatele (název organizace) a všechny jím užívané nemovitosti s uvedením jejich parcelních čísel, druhů pozemků (kultur) a výměr. U nemovitostí, které nejsou součástí zemědělských závodů *) a jsou ve vlastnictví občanů, se zapisuje do evidenčního listu jako uživatel vždy vlastník bez ohledu, zda nemovitosti též skutečně užívá.
(5) List vlastnictví se vyhotovuje podle nemovitosti a obsahuje jméno vlastníka (spoluvlastníků), název organizace spravující národní majetek a všechna parcelní, popisná a evidenční čísla nemovitostí. Do listu vlastnictví se dále zapisují právo osobního užívání pozemků, právo trvalého užívání národního majetku, omezení vlastnických práv a práv uživatelů a číslo položky výkazu změn.
(6) Seznam uživatelů a vlastníků obsahuje v aritmetickém pořadí čísla všech evidenčních listů a listů vlastnictví s uvedením jmen (názvů) a adres (sídel) uživatelů a vlastníků.
(7) Rejstřík uživatelů a vlastníků obsahuje v abecedním pořadí jména (názvy) uživatelů a vlastníků a jejich adresy (sídla) s uvedením čísel evidenčních listů a listů vlastnictví.
(8) Seznam domů obsahuje v aritmetickém pořadí čísla popisná (evidenční) s uvedením parcelních čísel a čísel evidenčních listů, popřípadě listů vlastnictví.
§ 3
(1) Nemovitosti se člení podle druhů pozemků (kultur) na zemědělskou půdu a nezemědělskou půdu. Pro jednotlivé druhy pozemků (kultury) se používá těchto označení:
a) u zemědělské půdy orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny,
b) u nezemědělské půdy lesní půda, rybníky (potoky) s chovem ryb, ostatní vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.
(2) Charakteristiky účelu užívání jednotlivých druhů pozemků (kultur) jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
(3) Podrobnější vymezení způsobu užívání jednotlivých pozemků se vyznačují v soupise parcel a v evidenčních listech u příslušných parcelních čísel (např. pařeniště, skleník, ovocná školka, prutník, skála, lom, šachta, halda, silnice, řeka Labe, rybník Valchář, skladiště, ulice, náves, hřiště, park, pískovna, silážní jáma, hřbitov apod.).
Zakládání a vedení evidence nemovitostí
§ 4
Zápisy právních vztahů
(1) Zápisy právních vztahů v evidenci nemovitostí budou prováděny postupně:
a) v první etapě do konce roku 1966 se zapisují v evidenci nemovitostí běžné změny vlastnických vztahů, vlastnická práva nově vzniklá, jakož i jejich omezení, obdobně údaje o správě národního majetku a nově vzniklá práva trvalého užívání národního majetku a osobního užívání pozemků podle podkladů uvedených v § 4 odst. 2 zákona,
b) v druhé etapě od roku 1967 budou postupně zapsány právní vztahy v evidenci nemovitostí ještě nevyznačené,
c) v obcích, ve kterých bude prováděno technickohospodářské mapování, *) může být postupováno podle ustanovení písmene b) již v první etapě.
(2) Pro zápis právních vztahů o nemovitostech podle odstavce 1 písm. b) bude podpůrně použito zápisů v dosavadních pozemkových knihách, železničních knihách, v jednotné evidenci půdy a v bývalém pozemkovém katastru. Orgány geodézie zapíší do evidence nemovitostí toho, kdo podle výsledku šetření je oprávněným nebo povinným.
(3) Orgány geodézie provedou zápisy právních vztahů o nemovitostech, které jsou ve správě nebo užívání orgánů ozbrojených sil, podle podkladů jimi dodaných.
§ 5
Vedení evidence nemovitostí
(1) Orgány geodézie zpravidla každoročně vyšetřují a podle potřeby zaměřují ohlášené nebo jinak zjištěné změny hranic územních správních jednotek, změny užívání, změny druhů pozemků (kultur), nové komunikace, sídliště, obytné domy, jiné stavby a jiné změny. Hlášené, vyšetřené a zaměřené změny se v průběhu každého roku zapisují do výkazu změn, který se sestavuje pro každou obec.
(2) Vždy v průběhu 5 let přezkoumají orgány geodézie soulad evidence nemovitostí se skutečným stavem na území celé obce.
(3) Změny v operátech evidence nemovitostí provádějí orgány geodézie z úřední povinnosti na základě listin, návrhů a oznámení orgánů, organizací a občanů, jakož i dalších podkladů uvedených v § 4 odst. 1 a 2 zákona.
(4) Stane-li se některý operát evidence nemovitostí nebo jeho část pro své opotřebení nebo nepřehlednost k dalšímu vedení nezpůsobilým, nahradí se jeho opisem nebo otiskem podle právě platného stavu. Měřický a písemný operát se obnoví vždy při technickohospodářském mapování.
(5) Pokud bylo nesporně zjištěno, že zákresy vlastnických hranic v mapách evidence nemovitostí byly provedeny nesprávně, opraví chybné zákresy orgány geodézie po předchozím protokolárně zjištěném souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
Vyznačení právních vztahů o nemovitostech
§ 6
(1) Zápisy právních vztahů o nemovitostech se provádějí na základě ověřených opisů, popřípadě originálů, zejména těchto rozhodnutí nebo jiných listin:
a) jde-li o vlastnictví (správu národního majetku): notářsky registrovaná smlouva, rozhodnutí v dědickém řízení, hospodářská smlouva, opatření nadřízených orgánů o převodu správy národního majetku, rozhodnutí národního výboru o vyvlastnění, rozhodnutí národního výboru podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb., rozhodnutí národního výboru podle zvláštních předpisů, *) rozhodnutí orgánu společenské organizace o převodu majetku, rozsudek soudu, písemná dohoda nebo potvrzení manželů o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, souhlasné prohlášení manželů o tom, že ve lhůtě tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů nepodali návrh na jeho vypořádání soudem, 1) potvrzení státního notářství o prodeji nemovitosti při výkonu rozhodnutí, rozhodnutí o udělení čísla popisného nebo evidenčního spolu s geometrickým plánem, jde-li o novou stavbu ve vlastnictví občanů,
b) jde-li o právo osobního užívání pozemku nebo právo trvalého užívání národního majetku: notářsky registrovaná dohoda nebo oznámení uživatele o zániku užívání, opatření o trvalém užívání národního majetku, rozsudek o zániku užívání, registrovaná dohoda o společném užívání, dohoda nebo soudní rozsudek o vypořádání při zrušení společného užívání,
c) jde-li o omezení vlastnického práva: registrovaná smlouva o omezení převodu, rozhodnutí národního výboru o zavedení národní správy, návrhy příslušných orgánů na zápis zákonného zástavního práva podle zvláštních předpisů a jiné listiny uvedené pod písmenem a), je-li v nich uvedeno omezení vlastnického práva.
d) jde-li o vydržení osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržení práva odpovídajícího věcnému břemenu, 5) písemné ohlášení občana o změně právního vztahu k nemovitosti, obsahující údaje o nemovitosti podle stavu evidence nemovitostí a doložené osvědčením státního notářství 6) o prohlášení občana o okolnostech, době a nepřetržitosti držby nemovitosti nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu; v osvědčení státní notářství uvede, že ani dotčený vlastník nemovitosti ani místní národní výbor, v jehož obvodu je nemovitost, nevznesli k vzniku uvedeného oprávnění občana výhrady,
e) jde-li o zánik omezení vlastnického práva k nemovitosti nebo o zánik omezení práva osobního užívání pozemku: rozhodnutí oprávněného orgánu, listina o nabytí nemovitosti do státního socialistického vlastnictví, registrovaná smlouva o zániku věcného břemene, návrh povinného s úřední listinou o úmrtí oprávněného, popřípadě návrh povinného s listinou o zániku pohledávky.
(2) Všechny nemovitosti musí být uvedeny v listině podle obcí a katastrálních území a parcelních čísel vedených v evidenci nemovitostí. Je-li listinou převáděna reálně oddělená část nemovitosti, musí být předložen též geometrický plán, na kterém je vyznačeno oddělení příslušné části a udána její výměra. Jestliže se listinou zřizuje věcné břemeno, které se vztahuje jen k části pozemku, vyznačí se tato část na geometrickém plánu, který je k listině připojen jako její neoddělitelná součást.
(3) Zjistí-li orgán geodézie, že listiny a jiné podklady předložené k zápisu změny neobsahují všechny potřebné údaje pro provedení zápisu nebo neodpovídají obsahu evidence, uvědomí o tom příslušný orgán nebo organizaci, popřípadě účastníka, jenž změnu hlásil nebo jehož se věc týká, s poukazem na zjištěnou závadu nebo překážku.
(4) Nebude-li podkladem zápisu pravomocné rozhodnutí národního výboru, hospodářské arbitráže, soudu, státního notářství nebo notářsky registrovaná listina, budou účastníci o zápisu vyrozuměni, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
(5) Jestliže je vlastníku nebo uživateli uloženo nějaké omezení, jež je předmětem zápisu, musí být s omezením práva zapsáno současně i právo vlastnictví nebo užívání.
(6) Rozhodnutí nebo jiné listiny se po provedení zápisu uloží do sbírky listin u orgánu geodézie.
§ 7
(1) U národního majetku se zapisuje jako vlastník československý stát s vyznačením názvu organizace, která má nemovitost ve správě.
(2) Jde-li o společné právo, zapíší se i podíly spoluoprávněných, a jde-li o právo bezpodílové, jeho povaha.
(3) Zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů budou zobrazovány v mapách a evidovány podle parcelních čísel jen u těch pozemků, které nejsou užívány socialistickou organizací nebo nejsou v náhradním užívání. **)
§ 8
Závazné údaje evidence nemovitostí
Závaznými údaji evidence nemovitostí jsou parcelní čísla nemovitostí, výměry a druhy pozemků (kultury), výměry zemědělských závodů (sektorů), výměry územních správních jednotek (obcí, okresů, krajů, státu) a hospodářské plochy obcí, okresů a krajů. ***)
§ 9
Součinnost vlastníků a uživatelů nemovitostí
(1) Je-li k zápisu zapotřebí geometrických plánů, jsou účastníci povinni opatřit je na svůj náklad. Orgán vedoucí evidenci nemovitostí je oprávněn učinit opatření potřebná k zajištění souladu se skutečným stavem na náklad vlastníků nebo uživatelů, jestliže tak sami neučiní v dané lhůtě po vyzvání.
(2) Je-li třeba nově zaměřit hranice vlastnické, hranice pozemků ve správě jednotlivých socialistických organizací, hranice komunikací a regulovaných vodních toků, hranice pozemků jednotlivých jednotných zemědělských družstev a hranice pozemků s právem osobního užívání, musí být tyto hranice označeny trvalým způsobem na náklad účastníků, např. mezníky, zdmi, ploty, železnými trubkami apod.
§ 10
Součinnost místních národních výborů
(1) Na úseku evidence nemovitostí místní národní výbory zejména
a) pro svou potřebu vedou opis soupisu parcel, úhrnné údaje evidenčních listů a evidenční mapu (kopii mapy pozemkové),
b) dbají o bezpečné uložení a řádné udržování v souladu se skutečným stavem příslušných částí evidence nemovitostí vedených u místních národních výborů; zvlášť je prověřují před sumarizací sektorových přehledů o plochách kultur,
c) sledují všechny změny, které mají být vyznačeny v evidenci nemovitostí, dbají o plnění ohlašovací povinnosti vlastníků i uživatelů a hlásí změny, které samy zjistily,
d) vyjadřují se k nabytí osobního vlastnictví k nemovitosti vydržením a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu vydržením,
e) přijímají a předběžně projednávají námitky proti zápisům v operátech evidence nemovitostí a předávají je včas orgánům geodézie k dalšímu opatření.
(2) Orgány geodézie poskytují přitom místním národním výborům technickou a odbornou pomoc, zejména
a) instruují a školí příslušné pracovníky k provádění změn v částech operátů evidence nemovitostí a k jejich užívání místními národními výbory a
b) provádějí zákresy změn v evidenčních mapách.
§ 11
Nahlížení do evidence nemovitostí
(1) Zástupci orgánů a organizací a občané musí při nahlížení a vyhotovování náčrtů (kopií), opisů a výpisů z evidence nemovitostí její části co nejvíce šetřit a nesmějí přitom používat inkoustů, tuší, barevných tužek nebo jiných pomůcek, jimiž by mohly být provedeny změny v evidenci nemovitostí nebo její části poškozeny.
(2) Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě s ministerstvem financí stanoví, ve kterých případech se kopie, opisy nebo výpisy z evidence nemovitostí poskytují bezplatně.
Závěrečná ustanovení
§ 12
(1) Pozemkové knihy a železniční knihy jsou v úschově státních notářství. Orgány geodézie jsou oprávněny těchto knih a jejich součástí (sbírek listin) používat pro účely založení a udržování evidence nemovitostí; v odůvodněných případech zapůjčí státní notářství pozemkové knihy a jejich součásti orgánům geodézie na dobu nezbytné potřeby.
(2) Pro provádění zápisů v evidenci nemovitostí neplatí předpisy o správním řízení.
§ 13
Zrušují se:
1. vyhláška ministerstva zemědělství č. 12/1956 Ú.l., o povinnostech vlastníků a uživatelů půdy hlásit změny vlastnictví (držby) a užívání půdy a změny kultur;
2. směrnice Ústřední správy geodézie a kartografie a ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků č. 154/1957 Ú.l., o označování druhů pozemků (kultur) a jejich charakteristikách pro účely jednotné evidence půdy a pro účely dodávkové povinnosti a výkupu zemědělských výrobků.
§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.
Předseda:
inž. Průša v.r.
Příl.
Charakteristiky účelu užívání jednotlivých druhů pozemků (kultur) zemědělské a nezemědělské půdy
A.
Zemědělská půda
------------------------------------------------------------------
Bližší označení    Charakteristika účelu užívání:
pozemků:
------------------------------------------------------------------
Pro účely evidence nemovitostí se označují jako:

 1. orná půda     a) pozemky, na nichž se pravidelně pěstují
             obiloviny, okopaniny, pícniny, technické
             plodiny,  zelenina  a  jiné zahradní
             plodiny,  a  to  zpravidla  v rámci
             stanovených osevních postupů;

            b) pozemky, které jsou dočasně zatravňovány
             (víceleté pícniny na orné půdě, event.
             dočasné louky);

            c) pařeniště, skleníky, japany, pokud jsou
             zřízeny na orné půdě;
------------------------------------------------------------------
 2. chmelnice     pozemky vysázené chmelem bez ohledu na to,
            zda jde o  starou nebo nově vysázenou
            chmelnici;
------------------------------------------------------------------
 3. vinice       pozemky, na kterých se pěstuje vinná réva
            (odrůd plodných i podnožových);
------------------------------------------------------------------
 4. zahrady      a) pozemky zpravidla oplocené, na kterých
             se trvale a převážně pěstuje zelenina,
             květiny  a  jiné  zahradní  plodiny,
             zpravidla pro vlastní potřebu, pokud se
             tyto  plodiny  nepěstují  v  rámci
             stanovených osevních postupů jako polní
             plodiny;

            b) souvislé pozemky osázené ovocnými stromy
             nebo keři až do výměry 0,25 ha, které
             zpravidla  tvoří   souvislý  celek
             s obytnými a hospodářskými budovami;

            c) školky ovocných nebo okrasných stromů,
             viničné školky a školky pro chmelovou
             sáď;

            d) pařeniště, skleníky  a japany, pokud
             nejsou na orné půdě;
------------------------------------------------------------------
 5. ovocné sady    a) souvislé pozemky o výměře nad 0,25 ha
             osázené ovocnými stromy v hustotě na
             1 ha nejméně:

             u vysokokmenů a polokmenů
             jádrovin a třešní..............90 stromů

             u vysokokmenů a polokmenů
             švestek, sliv, rynglí a višní.150 stromů

             u vysokokmenů a polokmenů
             meruněk, broskví a
             čtvrtkmenů jádrovin...........200 stromů

             u čvrtkmenů meruněk,
             broskví a višní..............400 stromů;

            b) souvislé pozemky o výměře nad 0,25 ha,
             na nichž se pěstují výhradně zákrsky
             ovocných  stromů  v  hustotě nejméně
             500 zákrsků na 1 ha;

            c) souvislé pozemky o výměře nad 0,25 ha,
             na kterých se pěstuje výhradně černý
             rybíz v hustotě 1000 keřů na 1 ha nebo
             ostatní  druhy rybízu  nebo angreštu
             o hustotě nejméně 2000 keřů na 1 ha;

            Společná ustanovení k odstavcům a) až c).
 
              Plochy, osázené zákrsky a čtvrtkmeny
            všech  druhů ovocných  stromů a plochy
            osázené polokmeny meruněk a bobulovinami
            nebo připravené rigolační orbou k výsadbě
            ovocných sadů, se posuzují jako ovocné
            sady  ihned po  provedené výsadbě nebo
            rigolaci v běžném roce výsadby ostatních
            polokmenů (mimo  meruněk) a vysokokmenů
            po 6 letech od výsadby. Svažité pozemky,
            připravené pro  výsadbu ovocných stromů
            terasováním, se posuzují jako ovocné sady
            ihned po dokončení  výstavby teras bez
            ohledu na to, jaký druh a tvar ovocných
            stromů bude na nich vysázen;
------------------------------------------------------------------
 6. louky       pozemky porostlé travinami, u nichž hlavní
            výtěžek je seno (tráva), i když se nahodile
            spásají;
------------------------------------------------------------------
 7. pastviny      pozemky porostlé  travinami, které jsou
            určeny k trvalému  spásání, i když se
            nahodile  sečou; jako  pastviny se též
            vykazují pastevní výběhy pro skot, vepřový
            dobytek a drůbež.
------------------------------------------------------------------
            Poznámky k položkám 6. a 7.

              Louky, popřípadě pastviny nemění svou
            kulturu, i když se za účelem zúrodnění
            ořou, nejdéle po dobu 4 let; v takovém
            případě se jejich označení nemění.
------------------------------------------------------------------
B.
Nezemědělská půda
------------------------------------------------------------------
Bližší označení    Charakteristika účelu užívání:
pozemků a ploch:
------------------------------------------------------------------
Pro účely evidence nemovitostí se označují jako:

 1. lesní půda     a) pozemky porostlé nebo osázené dřevinami,
             resp. porosty dřevin, jejichž hlavním
             účelem je vytvářet podle zásad řádného
             lesního hospodářství trvalý zdroj dřeva
             (lesy hospodářské) nebo jež slouží jiným
             účelům, které  má lesní hospodářství
             plnit (lesy  účelové), dále prutníky
             (vrbiny),  lesní  školky,  větrolamy,
             vřesoviště, jakož  i dočasné holiny,
             i  když  jsou  přechodně  zemědělsky
             obdělávány nebo jinak využívány;

            b) pozemky nezalesněné, popřípadě dřevinami
             neporostlé,  které  slouží  lesnímu
             hospodářství a umožňují, aby mohlo plnit
             úkoly uvedené pod písm. a), zejména
             rozdělovací  průseky,  plochy lesních
             skladů, měkké lesní cesty apod.;

            c) pozemky  na  horní  hranici stromové
             vegetace porostlé kosodřevinou.

            Společná ustanovení k odstavcům a) až c).

              Půda zemědělská určená při delimitaci
            zemědělských a lesních půd k zalesnění se
            vykazuje jako lesní půda teprve tehdy, když
            okresní národní výbor rozhodl o vyjmutí
            pozemků ze zemědělského půdního fondu podle
            ust. § 12 zák. č. 48/1959 Sb., a § 10
            vyhlášky  č.  7/1960  Sb.,  o  ochraně
            zemědělského půdního fondu, a delimitované
            pozemky byly odňaty zemědělské výrobě. Jiné
            pozemky se zařazují do lesní půdy, jsou-li
            porostlé více než z 50 % lesními dřevinami
            a budou-li prohlášeny za součást lesního
            fondu;
------------------------------------------------------------------
 2. rybníky (potoky)  rybníky s chovem ryb, pozemky rybníků,
  s chovem ryb    které jsou letněny, potoky vyhrazené pro
            chov pstruhů;
------------------------------------------------------------------
 3. ostatní vodní   močály, jezera, rybníky a potoky, které
  plochy       neslouží nebo nejsou určené pro chov ryb,
            řeky, náhony, přehrady a jiné nádrže (umělé
            i přirozené),   průplavy,   odvodňovací
            a zavodňovací kanály, vodoteče a otevřené
            splaškové kanály;
------------------------------------------------------------------
 4. zastavěné plochy  a) pozemky,  na kterých  jsou postaveny
  a nádvoří       budovy (kromě skleníků a japanů);

            b) nádvoří   náležející   k  obytným,
             hospodářským nebo průmyslovým budovám
             jako jejich příslušenství;
------------------------------------------------------------------
 5. ostatní plochy   všechny  pozemky, které  nejsou uvedeny
            v oddílu A ani v oddílu B položka 1 až 4.
            Jsou to zejména pozemky určené

            a) jako skladištní  a dílenské prostory
             (zejména pozemky, které nejsou oploceny
             nebo  obestavěny  budovami  s  nimi
             hospodářsky souvisícími), dále stavební
             místa, pokud v přítomné době souží jiným
             účelům a nedají se zemědělsky využít;

            b) k dopravě (silnice, stálé vozové cesty,
             pěšiny, náměstí,  návsi, ulice apod.
             a pozemky drah) nebo k telekomunikaci
             (pozemky sloužící k provozu rádiových
             stanic);

            c) pro  zdravotnictví,  tělesnou výchovu
             a  rekreaci  pracujících  (plovárny,
             hřiště,  cvičiště,  jízdárny),  dále
             rekreační  plochy  u  chat  (nikoli
             soukromých) a hotelů (jsou to plochy,
             které slouží ke slunění , různým míčovým
             hrám apod.);

            d) jako státní přírodní rezervace nebo jiná
             podle  příslušných  předpisů chráněná
             území,  jakož  i  areály  kulturních
             památek, pokud na nich není plánována
             zemědělská výroba nebo nejde o lesní
             půdu;

            e) jako parky, veřejné a soukromé okrasné
             zahrady;

            f) k dobývání nerostů a jiných surovin
             (rašeliniště,  pískovny,  štěrkoviště,
             hliniště, lomy a devastované pozemky);

            g) k ukládání vedlejších produktů při těžbě
             nerostů a jiných surovin a jako stálé
             manipulační  prostory  apod.  (haldy
             u šachet, silážní jámy, trvalé polní
             mlaty, tvrdé výběhy pro drůbež, skot
             a vepřový dobytek, mrchoviště aj.);

            h) pro hřbitovy;

            i) dále  jsou to  pozemky, které nelze
             zemědělsky obdělávat,  jako například
             rokle, výmoly, vysoké meze s křovinami
             nebo kamením,  ochranné hráze, bermy
             u regulovaných vodních toků a pozemky,
             které neposkytují trvalý užitek z jiných
             důvodů,  zejména  plochy  zarostlé
             křovinami nebo zanesené štěrkem nebo
             kamením  anebo  slatiny,  tj. plochy
             zamokřené,   porostlé  rašeliništním
             mechem, málo únosné.

               Tabulka

   pro přepočet jednotlivých druhů stromů při zjišťování
           hustoty osázených sadů

+---------------+------------------------------------------------+
|        | Koeficienty, kterými se násobí zjištěný počet |
|        | stromů uvedených ve sloupci a) při přepočtu na |
|  Zjištěný  +---------+---------+---------+----------+-------+
|(přepočítávaný)| vysoko- | vysoko- | vysoko- |čtvrtkmeny|zákrsky|
| druh stromů | kmeny a | kmeny a | kmeny a | meruněk, |    |
|        |polokmeny|polokmeny|polokmeny| broskví |    |
|        | jádrovin| švestek,| meruněk,| a višní |    |
|        |     | sliv, | broskví |     |    |
|        |     | rynglí | a čtvrt-|     |    |
|        |     | a višní | kmeny |     |    |
|        |     |     | jádrovin|     |    |
+---------------+---------+---------+---------+----------+-------+
|    a)   |  b)  |  c)  |  d)  |  e)  |  f) |
+---------------+---------+---------+---------+----------+-------+
|        |     |     |     |     |    |
| vysokokmeny a |  ---  |  1,67 |  2,22 |  4,44  | 5,56 |
|  polokmeny  |     |     |     |     |    |
|  jádrovin  |     |     |     |     |    |
|        |     |     |     |     |    |
| vysokokmeny a |  0,60 |  ---  |  1,33 |  2,67  | 3,33 |
|  polokmeny  |     |     |     |     |    |
| švestek, sliv,|     |     |     |     |    |
| rynglí a višní|     |     |     |     |    |
|        |     |     |     |     |    |
| vysokokmeny a |  0,45 |  0,75 |  ---  |  2,00  | 2,50 |
|  polokmeny  |     |     |     |     |    |
|  meruněk,  |     |     |     |     |    |
|  broskví a  |     |     |     |     |    |
|  čtvrtkmeny |     |     |     |     |    |
|  jádrovin  |     |     |     |     |    |
|        |     |     |     |     |    |
|  čtvrtkmeny |  0,22 |  0,38 |  0,50 |  ---  | 1,25 |
|  meruněk,  |     |     |     |     |    |
|broskví a višní|     |     |     |     |    |
|        |     |     |     |     |    |
|  zákrsky  |  0,18 |  0,30 |  0,40 |  0,80  | --- |
|        |     |     |     |     |    |
+---------------+---------+---------+---------+----------+-------+
Přepočet se provede na druh stromoví, který převažuje.
*) Zemědělským závodem se rozumí i zahradnický, školkařský, viničný, lesní apod. závod.
*) Podle usnesení vlády č. 43/1962.
*) § 6 zák. č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.
**) § 9 vlád. nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hopodářskotechnických úprav pozemků.
***) Hospodářská plocha určuje celkovou výměru, na kterou se provádí rozpis úkolů zemědělské výroby.
3) § 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.