34/1958 Sb.

o dalších přesunech působnosti a zjednodušeních ve státní správě

§  ×
AA  
Viditelnost komentáře:
34/1958 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1958
o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
Změna: 14/1959 Sb.
Změna: 65/1959 Sb.
Změna: 101/1964 Sb.
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
Úvodní ustanovení
Ke zvýšení účasti pracujících na správě státu a řízení hospodářství je na národní výbory a jejich výkonné orgány postupně přenášena rozsáhlá pravomoc a odpovědnost, zejména v oblasti řízení národního hospodářství. V souvislosti s tím se přenáší na výkonné orgány národních výborů nižších stupňů konkrétní rozhodování v jednotlivých správních věcech. Některé z těchto přesunů, jakož i jiná zjednodušení ve státní správě se uskutečňují tímto nařízením.
Přesuny na úseku zemědělství a lesního hospodářství
§ 2
(1) Z ministerstva zemědělství a lesního hospodářství se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů jmenování ředitelů strojních a traktorových stanic (§ 3 vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic, ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic).
(2) Z krajských národních výborů a jejich výkonných orgánů se přenáší na okresní národní výbory a jejich výkonné orgány přímé řízení, plánování a kontrola strojních a traktorových stanic (§ 5 vládního nařízení č. 83/1951 Sb. ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb.).
§ 3
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
uznávání porostů, stromových skupin a jednotlivých stromů za způsobilé k získávání semen lesních dřevin, řízků a nepěstěných sazenic (§ 2 odst. 1 zákona č. 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi),
rozhodování o provádění hospodářskotechnických úprav pozemků z důvodů zvláštního obecného zájmu (§ 15 vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků).
§ 4
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
schvalování lesních hospodářských plánů u hospodářských celků ve výměře nad 575 ha do 1000 ha, pokud nejde o lesy vojenské správy (§ 12 odst. 1 vládního nařízení č. 35/1944 Sb., o zařízení lesů),
schvalování těžeb dřeva přesahujících stanovenou horní hranici, odchylek od lesních hospodářských plánů a obnovy a revize lesních hospodářských plánů, vesměs u hospodářských celků ve výměře nad 575 ha do 1000 ha, pokud nejde o lesy vojenské správy (§ 14 odst. 1 vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a příloha A pol. č. 266 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě).
§ 5
zrušen
§ 6
Přesuny na úseku místního hospodářství
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
poskytování podpory bytovým družstvům na úhradu nezbytných provozních nákladů spojených s bytovým hospodářstvím (§ 1 vládního nařízení č. 40/1954 Sb., o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev),
poskytování záloh na podporu (§ 3 vládního nařízení č. 40/1954 Sb.),
kontrola hospodaření družstev, jimž byla poskytnuta podpora (§ 5 odst. 2 vládního nařízení č. 40/1954 Sb.),
rozhodování o poskytnutí příspěvků na úhradu nákladů spojených s placením anuit stavebních půjček a domovní daně, jde-li o rodinný domek nebo o zemědělskou usedlost malého nebo středního rolníka nebo člena jednotného zemědělského družstva (§ 3 odst. 3 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu),
působnost ve věcech státní podpory na obytné stavby (vládní nařízení č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby, a příloha A pol. č. 74 vládního nařízení č. 116/1949 Sb.),
působnost ve věcech státní podpory na obnovu (§§ 19 až 25 zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb. a příloha A pol. č. 316 vládního nařízení č. 116/1949 Sb.).
§ 7
Přesuny na úseku výstavby
Z výkonných orgánů okresních národních výborů se přenáší na výkonné orgány místních národních výborů, které nejsou stavebními úřady I. stupně, vydávání povolení k uvedení staveb nebo jiných provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání) podle ustanovení § 26 vládního nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání),
jestliže rozhodnutí o přípustnosti stavby vydal podle příslušných předpisů výkonný orgán místního národního výboru nebo
jestliže bude výkonný orgán místního národního výboru k tomu zmocněn výkonným orgánem okresního národního výboru.
Přesuny na úseku vodního hospodářství
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
Přesuny na úseku finanční správy
§ 10
Z ministerstva financí se přenáší na výkonné orgány krajských národních výborů
povolování, aby se v jednotlivých obcích domovní daň placená podle výměry zastavěné plochy platila nižší sazbou /§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani/,
osvobození určitých poplatníků od daně živnostenské /§ 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani/.
§ 11
Z místních orgánů kontrolní a revizní správy se přenáší na výkonné orgány krajských národních výborů působnost místních orgánů kontrolní a revizní správy podle zákona č. 86/1952 Sb., o kontrolní a revizní správě ministerstva financí.
§ 12
Přesuny na úseku školství a kultury
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů působnost ve věcech přímého řízení, hospodářského zajištění a kontroly výchovných zařízení, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí (§ 5 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 58/1955 Sb., o dětských příspěvcích a ochranné výchově).
§ 13
zrušen
§ 14
Přesuny na úseku zdravotnictví
Z ministra zdravotnictví se přenáší na rady krajských národních výborů příslušnost přiznávat osobní platy zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným v zařízeních spravovaných národními výbory (§ 7 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 31/1956 Sb., o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků).
Přesuny a zjednodušení na úseku vnitřní správy
§ 15
(1) Z krajských národních výborů se přenáší na okresní národní výbory slučování obcí a drobné změny hranic obcí, jde-li o obce v témže okresu a souhlasí-li se sloučením nebo změnou dotčené místní národní výbory (§ 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech).
(2) Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
vytváření matričních obvodů sdružováním místních národních výborů dvou nebo více obcí (§ 5 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách),
přijímání a projednávání oznámení o nabytí práv k nemovitostem v pohraničním pásmu nebo v obvodu opevněných a pro obranu státu důležitých jiných míst, navrhování, popřípadě stanovení úřední likvidace práv k takovým nemovitostem, vydávání předchozího povolení k nabytí práv k uvedeným nemovitostem (§§ 49 až 52 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu),
vyjadřování o splnění zákonných podmínek pro ustanovení stálých přísežných znalců a stálých přísežných tlumočníků (§ 20 zákona č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících),
ukládání povinností spolkům, aby předkládaly informace potřebné k posouzení jejich činnosti (§ 10 odst. 2 zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizací a shromáždění).
§ 16
Z výkonných orgánů okresních národních výborů se přenáší na výkonné orgány místních národních výborů působnost nařídit omezení podávání a požívání alkoholických nápojů v hostinských, kavárenských a výčepních provozovnách nebo na veřejně přístupných místech na pivo a víno (§ 5 odst. 2 zákona č. 87/1948 Sb., o potírání alkoholismu).
§ 17
Souhlas výkonného orgánu národního výboru vyššího stupně odpadá
při provádění změn matričního zápisu jmen nebo příjmení českého nebo slovenského původu, zapsaných v matrice pravopisně nesprávně (§ 20 odst. 2 zákona č. 268/1949 Sb.),
při udílení povolení ke změně v číslování domů nebo celých míst, obecních částí atd. (§ 18 zákona č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů).
§ 18
Zjednodušení na úseku dopravy
Odpadá udílení souhlasu vlády při stanovení značek, jichž mohou používat organizační útvary v oboru ministerstva dopravy (§ 2 odst. 3 vládního nařízení č. 44/1954 Sb., o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy).
Ustanovení závěrečná
§ 19
Opatření učiněná v souladu s tímto nařízením před jeho účinností se považují za učiněná podle něho.
§ 20
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provedou je všichni členové vlády.
Široký v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.