63/1950 Sb.

o úpravě hospodaření s tabákem, solí a líhem a o fin. monopolech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (49)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
63/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. května 1950
o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
Změna: 303/1993 Sb.
Změna: 61/1997 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
vypuštěn
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
Oddíl II.
Hospodaření se solí
§ 3
(1) Ministr výživy zřídí v dohodě s ministrem financí ze státního majetku spravovaného státními solivary v Prešově, z majetkové podstaty Solných mlýnů, společnosti s ručením omezeným v Olomouci, a ze státního majetku spravovaného dosavadními obchodními správami solného monopolu v Praze a v Bratislavě národní podnik pro hospodaření se solí.
§ 4
(1) Dnem zrušení předpisů o solném monopolu (§ 11) zanikají bez likvidace Solné mlýny, společnost s ručením omezeným v Olomouci, a veškerá její práva a závazky přecházejí na stát. Soudy a orgány veřejné správy provedou na návrh ministerstva výživy potřebné zápisy ve veřejných knihách s odvoláním na tento zákon.
(2) Za převzatý majetek Solných mlýnů přísluší společníkům náhrada nejvýše do jmenovité hodnoty jejich kmenových vkladů. O náhradě, způsobu placení a o době splatnosti rozhodne ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem financí.
§ 5
(1) Národnímu podniku pro hospodaření se solí přísluší výhradní oprávnění:
a) k získávání solanky,
b) k výrobě, zpracování, úpravě, zušlechťování a balení soli ve výrobě.
(2) Ministr výživy může udělit oprávnění k výrobě, úpravě a zušlechťování soli jiným národním podnikům.
Oddíl III.
vypuštěn
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
Oddíl IV.
Společná ustanovení
§ 8
(1) Pro národní podniky, které budou zřízeny podle § 1 odst. 1 a § 3, platí, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, předpisy upravující právní poměry národních podniků, zřízených podle dekretu presidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.
(2) Národní podniky mohou vykonávat a obstarávat samostatně všechny práce a pomocné úkony, které souvisí s předmětem jejich podnikání nebo slouží k udržování jejich zařízení, i kdyby bylo jinak k nim třeba živnostenského oprávnění.
§ 9
zrušen
§ 10
(1) Kdo poruší ustanovení tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných, s výjimkou přestupků uvedených v odstavci 2, bude potrestán, nejde-li o čin soudně trestný, okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 500 000 Kčs a trestem na svobodě do šesti měsíců nebo některým z těchto trestů; pro případ nedobytnosti pokuty uloží se náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než šest měsíců.
(2) Přestupky proti předpisům vydaným podle § 7 budou stíhány a trestány podle zákona č. 283/1948 Sb., o všeobecné dani, ve znění zákona č. 263/1949 Sb.
Oddíl V.
Zrušení státních finančních monopolů a zavedení všeobecné daně
§ 11
(1) S výhradou ustanovení odstavce 3 se zrušují předpisy o státních finančních monopolech tabákovém, solném, lihovém, výbušných látek a umělých sladidel, jakož i ostatní předpisy odporující tomuto zákonu.
(2) Zrušují se zejména:
a) celní a monopolní řád,
c) zák. čl. XI/1868, o solném důchodku, a všechny předpisy o solném monopolu platné dosud na Slovensku,
d) zák. čl. XIV/1868, o tabákovém důchodku, a všechny předpisy o tabákovém monopolu platné dosud na Slovensku,
e) zákon č. 95/1888 ř.z., o clu z pálených lihovin, o dani z kořalky a z výroby lisovaného droždí, jež spojena jest s pálením kořalky,
f) část II nařízení č. 120/1899 ř.z., o změně zákona o dani z lihu,
g) zák. čl. XX/1899, o dani z lihu,
h) zákon č. 414/1919 Sb., jímž se zavádí monopol výbušných látek,
ch) zákon č. 643/1919 Sb., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu,
i) zákon č. 74/1920 Sb., jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových výrobků,
j) zákon č. 326/1921 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solném monopolu,
k) ustanovení § 1 vládního nařízení č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, pokud se za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření prohlašuje "Tabáková režie",
m) zákon č. 86/1932 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem,
n) zákon č. 270/1937 Sb., jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel,
o) ustanovení §§ 92 až 104 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů,
p) ustanovení § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organizaci velkoobchodní činnosti a znárodnění velkoobchodních podniků, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státními finančními monopoly,
r) ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.
(3) Nedotčena zůstávají
a) ustanovení bezpečnostních předpisů týkajících se výbušných látek,
c) § 2 odst. 1 č. 10 vládního nařízení č. 36/1949 Sb., o finančních referátech okresních národních výborů, pokud jde o výbušné látky.
§ 12
(1) Tabák a tabákové výrobky, sůl, líh, výbušné látky a umělá sladidla podléhají ode dne zrušení předpisů uvedených v § 11 všeobecné dani podle zákona č. 283/1948 Sb., o všeobecné dani, ve znění zákona č. 263/1949 Sb.
(2) Ministr financí může nařízením stanovit, aby náhradní dávka za monopolní daň z lihu, vybíraná podle § 108 odst. 2 celního zákona a podle § 219 vládního nařízení č. 168/1927 Sb., ve znění vládního nařízení č. 105/1949 Sb., byla ode dne zrušení monopolních předpisů týkajících se lihu vybírána jakožto náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu.
Oddíl VI
Závěrečná ustanovení
§ 13
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 11 odst. 1 a 2, u nichž stanoví ministr financí nařízením, kdy a v jakém rozsahu nabývají účinnosti; provedou jej ministři výživy, vnitřního obchodu a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.